Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Manažérska etika a komunikácia v podnikaní

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2745
Posledná úprava
08.03.2017
Zobrazené
4 507 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predslov
Riadenie sa stalo alfou a omegou existencie každého systému a jeho subsystémov. Takýmito subsystémami sú aj podnikateľské subjekty, ktoré existujú a fungujú za účelom dosahovania ekonomických a spoločenských cieľov. Úspešnosť ich činnosti vo veľkej miere závisí od ľudí, ktorí ich „robia“ funkčnými. Nenahraditeľné miesto v tomto smere patrí riadiacemu subjektu - manažmentu podniku a konkrétne jednotlivým manažérom.
V riadiacej činnosti nie je ľahké a jednoduché zvládať množstvo úloh vyplývajúcich z postavenia manažérov v hierarchizovanom systéme riadenia. Náročné požiadavky na ich úspešnosť si vyžadujú neustále sebavzdelávanie a získavanie nových skúseností. V tomto procese významné miesto zohrávajú aj vedomosti z oblasti aplikovanej podnikateľskej etiky, a zo psychológie, ktoré v podobe manažérskej etiky a komunikácie predkladáme v tejto monografii.
Snahou každého dobrého manažéra je zabezpečiť takú podnikateľskú stratégiu, ktorá je v súlade s ekonomickými cieľmi podnikateľského subjektu, s právnym poriadkom spoločnosti a spoločenskou morálkou. Významný podiel v tomto smere zohráva aj oblasť interpersonálnej komunikácie. Profesionálna komunikácia vyžaduje od manažéra pravdivé systematické informácie, dôveru, schopnosť presvedčiť, vysokú kultúru správania sa k zamestnancom a iné.
Nerešpektovanie manažérskej etiky a nesprávna komunikácia môžu spôsobiť vážne problémy v riadení, a tak negatívne ovplyvňovať strategické zámery podnikateľského subjektu a v konečnom dôsledku aj celej spoločnosti. Naopak, osvojenie si a uplatňovanie v manažérskej praxi zásad a princípov etiky a komunikácie je predpokladom efektívneho riadenia a fungovania organizácie ako aj celkovej úspešnosti manažéra.

Kľúčové slová:

manažérska etika

podniková kultúra

etický rozmer

verbálna komunikácia

rokovanie

poradaObsah:
 • Predslov 4
  1 Manažérska etika 5
  1.1 Manažéri - subjekty manažérskej etiky 5
  1.2 Miesto etiky v práci manažéra 8
  1.3 Etické minimum manažéra 13
  2 Podniková kultúra a etika manažéra 15
  2.1 Vplyv manažérskej etiky na podnikovú kultúru 15
  2.2 Inštitucionálne predpoklady rozvíjania manažérskej etiky 18
  2.3 Etický kódex manažéra 22
  3 Príčiny neetického správania v podnikaní 27
  3.1 Subjektívne príčiny neetického správania manažérov 27
  3.2 Najčastejšie prípady porušovania manažérskej etiky 30
  4 Etický rozmer manažérskej komunikácie 32
  4.1 Komunikácia ako súčasť manažérskych zručností 32
  4.2 Vplyv etiky na úroveň manažérskej komunikácie 34
  5 Komunikácia ako súčasť priaznivej pracovnej atmosféry 36
  5.1 Umenie presvedčiť a ovplyvniť 36
  5.2 Techniky presviedčania 37
  5.3 Prekážky v komunikácii 39
  5.4 Schopnosť počúvať 42
  6 Verbálna komunikácia 42
  6.1 Kultúra reči 42
  6.2 Rozhovor a jeho ciele 42
  6.3 Techniky rozhovoru 42
  6.4 Techniky kladenia otázok 42
  7 Rokovanie 42
  7.1 Osobné rokovanie 42
  7.2 Rokovacie taktiky 42
  7.3 Emocionálne prekážky rokovania 42
  8 Porada 42
  8.1 Znaky efektívnej porady 42
  8.2 Štýly vedenia porady 42
  8.3 Typy účastníkov porád 42
  8.4 Brainstorming 42
  9 Neverbálna komunikácia 42
  9.1 Reč rúk 42
  9.2 Očný kontakt 42
  9.3 Sedenie, postoj v komunikácii 42
  9.4 Osobný priestor a vzdialenosť v komunikácii 42
  Záver 42
  Literatúra 42