Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Finančná analýza a ciele firmy - skriptá

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6036
Posledná úprava
08.08.2017
Zobrazené
2 506 x
Autor:
jukx88
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Rýchly rozvoj obchodov a neustále zmeny, súvisiace s prechodom na trhové hospodárstvo si vyžadujú potrebu zhodnocovania finančného hospodárenia podnikov. Súčasné obdobie je navyše poznamenaná výraznými zmenami vo finančnej oblasti, ktoré sú doprevádzané mnohými finančnými inováciami, ktoré majú prispieť k rastu účelnosti a hospodárnosti všetkých podnikových aktivít a k plneniu základných ekonomických cieľov, vzniká potreba, aby podnik neustále zhodnocoval svoju finančnú situáciu.
Ako odpoveď na túto skutočnosť preniká čoraz viac do riadenia podniku finančné riadenie podnikov, ktoré okrem iného má za úlohu sledovať finančné hospodárenie podnikov a zhodnocovať ich finančnú situáciu.
Predkladaný učebný text má slúžiť ako pomoc pri osvojení si základných poznatkov z problematiky analýzy finančného hospodárenia podniku a zorientovať sa tak v rade metód, ktoré sa pre analýzu finančnej situácie podnikov používajú.
Učebná pomôcka je teda zameraná na finančné riadenie podnikov prostredníctvom analýzy finančnej situácie, vyčerpáva teda iba jeden z uhlov pohľadu na finančné riadenie firiem.
Úvodná časť uvádza určitý pohľad na finančnú analýzu z hľadiska naplnenia základných cieľov firmy. Vysvetľuje potrebu finančnej analýzy pri napĺňaní vytýčených podnikových cieľov. Druhá kapitola charakterizuje význam finančnej analýzy vo vzťahu postavenia podniku na trhu. Tretia kapitola pojednáva o základných prameňoch a zdrojov informácií, ktoré sú potrebné pre vykonanie finančnej analýzy. Štvrtá kapitola prezentuje základnú definíciu finančnej analýzy, členenie metód, používaných pri finančnej analýze z rôznych hľadísk a určitý všeobecný postup uskutočnenia finančnej analýzy.
Piata až ôsma kapitola postupne ilustrujú a skúmajú rôzne prístupy k finančnej analýze, z hľadiska času a z hľadiska objektu skúmania. Piata kapitola začína pohľadom na analýzu finančnej situácie na základe posúdenia súčasného stavu s minulými javmi, nazývaná ex post analýzou.
Šiesta kapitola podáva jeden z možných prístupov k analýze majetku a kapitálu podniku. Siedma kapitola predstavuje pohľad na finančnú analýzu do budúcnosti, nazývanú ex ante analýza. Posledná, ôsma kapitola podáva možnosť posúdenia finančného hospodárenia podnikov z hľadiska analýzy nákladov a zisku podniku.

Verím, že predkladaná učebná pomôcka pomôže študentom finančného riadenia získať základné poznatky z oblasti finančnej analýzy a umožní im tak osmeliť sa využiť akúkoľvek príležitosť zisťovania finančnej situáciu podnikov.

Kľúčové slová:

kalkulácia

náklady

pracovný kapitál

finančná analýza

obchod

trhové hospodárstvo

pohľadávky

investičný majetokObsah:
 • Úvod
  1. Finančná analýza a ciele firmy
  2. Postavenie a úlohy finančnej analýzy v trhových podmienkach
  3. Pramene údajov pre finančnú analýzu
  4. Finančná analýza podniku
  4.1. Základná charakteristika
  4.2. Význam FA
  4.3. Predpoklady uskutočnenia FA
  4.4. Užívatelia výstupov FA
  4.5.Členenie FA
  4.6.Postup FA
  5. FA ex post
  5.1. FA finančnej stability a výnosovej situácie
  5.2. FA finančných a nefinančných informácií
  5.3. Pyramídová analýza finančných ukazovateľov
  5.3.1. DuPont systém
  5.3.2. Pyramída ukazovateľa ROCE
  6. Analýza majetku a kapitálu podniku
  6.1. Majetková štruktúra
  6.2. Kapitálová štruktúra
  6.2.1. Optimálna finančná štruktúra
  6.2.2. Náklady kapitálu
  6.3. Čistá situácia podniku
  6.4. Čistý pracovný kapitál
  7. FA ex ante
  7.1. Metódy bodového hodnotenia
  7.2. Matematicko-štatistické metódy predikcie finančnej situácie
  7.2.1. Jednorozmerná diskriminačná analýza
  7.2.2. Viacrozmerná diskriminačná analýza
  7.2.3. Metódy multikriteriálneho prognózovania
  8. Analýza nákladov a zisku
  8.1. Všeobecný pohľad na náklady pri riadení a rozhodovaní
  8.2. Kalkulácia nákladov
  8.2.1. Kalkulácia úplných nákladov
  8.2.2. Kalkulácia neúplných nákladov
  8.2.2.1. CVP analýza
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Štangová, N.: Finančné riadenie firmy. Monografia, vydavateľstvo Štroffek, s.r.o., Košice, 1998, ISBN 80-88896-22-3.
 • Marušin, J.: Finančný manažment podniku. Skriptá, Technická Univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2000, ISBN 80-7099-473-8.
 • Vružek, Š., Dachová, A.: Finančno-ekonomická analýza. Technická Univerzita Košice, Ekonomická fakulta, Katedra podnikateľstva, Košice, 1995, elfa, s.r.o.
 • Pivrnec, J.: Finanční management. Grada Publishing, Praha, 1995.
 • Doucha, R.: Bilanční analýza. Grada Publishing, Praha, 1995.
 • Kupkovič, M. a kol.: Podnikové hospodárstvo. Komplexný pohľad na podnik. Vydavateľstvo Sprint vfra, Bratislava, 2001, ISBN 80-88848-77-6.
 • Kameníková, K.: Model finančného riadenia banského podniku. Doktorandská dizertačná práca, Technická Univerzita Košice, fakulta BERG, Katedra Podnikania a manažmentu, Košice, 2000.