Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Finačná a ekonomická analýza podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13587
Posledná úprava
13.05.2021
Zobrazené
1 893 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ANALÝZA NÁKLADOV

Analýza nákladov na základe finančného ÚČT, vnútroorganizačného ÚČT, vybraných rozhodovacích úloh, nákladové modely pri analýze nákladov

➨ Efektívny rozvoj podniku vyžaduje racionálne hospodárenie s výrobnými faktormi; hospodárenie - využívanie výrobných faktorov, starostlivosť o ich obnovu a rozvoj v súlade s rozvojom techniky a dopytu po výrobkoch a službách, o správnom hospodárení hovoríme vtedy, keď sa podniková činnosť riadi zásadou dosiahnuť s minimom spotreby výrobných faktorov maximum úžitku → požiadavka sústavného znižovania nákladov

➨ Kategória nákladov v účtovníctve podnikateľov - pojem náklad, náklad/výdavok - časový a vecný nesúlad, zásady evidencie nákladov, časové rozlíšenie nákladov a výnosov - tranzitóriá a anticipácie

Tranzitóriá - výdavky alebo príjmy, bežného účt. obdobia, ktorým budú zodpovedať náklady a výnosy až v budúcom období
Anticipácie - náklady alebo výnosy bežného účt. obdobia, ktoré súvisia s výdavkami a príjmami až v budúcom období
...

Kľúčové slová:

financie

finančná analýza

analýza podniku

ekonomická analýza

náklady

podnik

majetok podniku

účtovná závierka

podnikateľ

podnikanie

účtovníctvo

zákon o účtovníctve

audit

interný auditObsah:
 • ANALÝZA NÁKLADOV
  ANALÝZA DLHODOBÉHO MAJETKU PODNIKU
  ANALÝZA OBEŽNÉHO MAJETKU PODNIKU
  ÚČTOVNÉ ASPEKTY SKUPINY PODNIKOV - INDIVIDUÁLNA A KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ICH PRÁVNA ÚPRAVA V SR
  PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV VZŤAHUJÚCICH SA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE PODNIKATEĽOV A POSTUPOM JEJ ZOSTAVOVANIA V SR
  NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE ÚČINNÁ OD 1. JANUÁRA 2005 V ZNENÍ ZÁKONA č. 561/2004 Z. z.
  ŠTRUKTÚRA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE PODNIKATEĽOV
  OVEROVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
  ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
  KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA § 22 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE
  PREDKLADANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
  METÓDY A POSTUPY KONSOLIDÁCIE
  DIAGNOSTIKA PODNIKU AKO CELKU
  INTERNÝ AUDIT

Zdroje:
 • KAŠÍK, J. - MICHALKO, M.: Podniková diagnostika. Tandem, Ostrava 1998
 • KUPKOVIČ, M. a kol.: Podnikové hospodárstvo. Sprint, Bratislava 2002
 • SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Grada Publishing, Praha 2000
 • ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. 4. vydanie. Sprint, Bratislava 2002
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z. a zákona č. 561/2004 Z. z.
 • Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia č. 25 167/2003-92 a opatrenia MF SR č. MF/10069/2004-74 (Opatrenie č. 23 054/2002-92 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2003 pod por. č. 4)
 • Zákon o daniach z príjmov