Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Ekonomika podnikov

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
3,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7104
Posledná úprava
13.12.2017
Zobrazené
2 158 x
Autor:
gabistar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Publikácia poskytuje základné informácie o agrárnej ekonomike na podnikovej úrovni. Je určená pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Je potrebné poznamenať, že autorský kolektív mal na pamäti skutočnosť, aby táto publikácia svojim obsahom, ale aj metodicko-didaktickým prístupom spĺňala kritéria publikácie, ktorá by mala slúžiť ako študijná literatúra pre študentov dištančného štúdia.
Pri ekonomickom riadení akéhokoľvek podniku, od celkom malého až po podniky najväčšie, manažér nevystačí iba s empirickými prístupmi, ale musí siahnuť aj po teoretickom základe ekonomických procesov. Ich základom je mikroekonomická teória doplnená o využitie vedeckých metód, pomocou ktorých sa dajú racionalizovať ekonomické procesy v ucelený podnikovo-hospodársky systém.
Publikácia je orientovaná na vymedzenie základných oblastí podnikovej a produkčnej ekonomiky, v ktorej prevládajú problémy majetkovej a kapitálovej vybavenosti podniku a hľadanie ciest jej efektívnosti. Predmetom ekonomickej praxe je riadenie produkcie, výnosov, nákladov a zisku. Poznanie teórie produkcie a nákladov je dôležité preto, aby manažér mal schopnosť zaistiť optimálnosť týchto kategórií, odchýlky od nich a ich návratnosť prostredníctvom dosahovaných výnosov. Protikladom nákladov sú výnosy, ktorých pojem je používaný v celej rade ekonomických úvah a ich maximalizácia má v ekonomike podniku význam v porovnaní s priebehom nákladov pri zaistení optimálnej situácie podniku prostredníctvom kategórie zisku.
Dôležitou súčasťou podnikového rozhodovania sú aj otázky investičného rozhodovania, kapitálových výpočtov a hodnotenia efektívnosti investičných projektov s prihliadnutím k riziku, daniam a inflácii.
Finančné riadenie a rozhodovanie podniku predstavuje neoddeliteľnú, dominantnú stránku jeho ekonomickej činnosti. Preto sa publikácia zaoberá pohybom peňazí a podnikového kapitálu, ktorý je vyvolaný fungovaním najrôznejších foriem podnikových jednotiek. Vychádza z celkovej ekonomickej stratégie podniku a ekonomických cieľov z krátkodobého a dlhodobého hľadiska, ktoré determinujú stanovenie jeho finančnej politiky a vzťah k finančnej sústave.
Predložená publikácia vznikla na základe pedagogických, vedecko-výskumných a praxou overených a revidovaných názorov autorov na obsah podnikovej ekonomiky.
Záverom by sme sa chceli poďakovať všetkým tým, ktorí sa priamo alebo nepriamo pričinili o vydanie tejto publikácie. Autorský kolektív privíta všetky eventuálne pripomienky a námety, ktoré poslúžia k ďalšiemu zdokonaleniu publikácie.

Kľúčové slová:

ekonomika

podnik

majetok

daň

účtovníctvo

odpisovanie

kalkulovanieObsah:
 • Predhovor 5
  1 Charakteristika podniku 7
  1.1 Ekonomika a životný cyklus podniku 7
  1.2 Znaky podniku 11
  1.3 Otázky 14
  2 Majetková vybavenosť podniku 15
  2.1 Investičný majetok podniku 16
  2.1.1 Pojem a klasifikácia investičného majetku 16
  2.1.2 Oceňovanie investičného majetku 19
  2.1.3 Opotrebovávanie investičného majetku 19
  2.1.4 Odpisová politika a odpisovanie 21
  2.1.5 Metódy odpisovania 22
  2.1.6 Daňové, účtovné a kalkulačné odpisy 23
  2.2 Obežný majetok 28
  2.2.1 Podstata, kolobeh a obrat obežného majetku 29
  2.2.2 Normovanie obežného majetku 30
  2.2.3 Normatív výrobných zásob 31
  2.3 Sústava ukazovateľov ktorými meriame ekonomickú efektívnosť majetku 33
  2.4 Otázky 37
  3 Kapitálová štruktúra podniku 43
  3.1 Výpočet optimálnej kapitálovej štruktúry 46
  3.2 Ukazovatele merania efektívnosti kapitálu 49
  3.2.1 Rozklad rentability vlastného kapitálu 49
  3.3 Bilančný systém podniku 51
  3.4 Otázky 53
  4 Výnosy, náklady a hospodársky výsledok z hľadiska podniku 56
  4.1.1 Faktory vplyvu na podnikový zisk 63
  4.1.2 Úlohy zisku 65
  4.2 Otázky 68
  5 Výrobná činnosť podniku 70
  5.1 Produkčná funkcia - teoretický základ ekonomiky výroby 70
  5.1.1 Pojem produkčnej funkcie 70
  6 Manažérske chápanie výnosov, nákladov a zisku 78
  6.1 Výnosy a ich maximalizácia 78
  6.2 Manažérske chápanie nákladov 80
  6.2.1 Členenie nákladov podľa ich vzťahu k zmenám objemu produkcie 81
  6.2.2 Nákladové funkcie 84
  6.2.3 Skúmanie závislosti nákladov modelovanie nákladov 88
  6.3 Manažérske chápanie zisku 90
  6.3.1 Rovnováha podniku a maximálny zisk 91
  6.4 Otázky 94
  7 Ukazovatele a metódy finančnej analýzy 96
  7.1 Otázky 104
  8 Kalkulácie vlastných nákladov 105
  8.1 Metódy kalkulovania a druhy kalkulácií 105
  8.2 Postup pri rozvrhovaní nepriamych nákladov 107
  8.3 Rozvrhovanie nákladov špecifické pre výroby niektorých odvetví 108
  8.3.1 Rozvrhovanie nákladov na spotrebu vyrobených organických hnojív. 108
  8.3.2 Rozvrhovanie nákladov pomocných činností 108
  8.4 Metódy kalkulovania 109
  8.4.1 Kalkulovanie delením 109
  8.4.2 Kalkulovanie s použitím prirážky 109
  8.4.3 Kalkulovanie delením s pomerovými (ekvivalentnými) číslami 109
  8.4.4 Kalkulovanie s využitím metódy regresnej analýzy 110
  8.5 Otázky 111
  9 Investičná činnosť podniku 118
  9.1 Dlhodobé ciele firmy a investičná stratégia 119
  9.2 Kapitálové rozpočty výdajov a očakávaných peňažných príjmov 123
  9.2.1 Identifikácia kapitálových výdajov 123
  9.2.2 Priemerné kapitálové náklady 124
  9.2.3 Identifikácia peňažných príjmov z investícií 125
  9.3 Hodnotenie efektívnosti investícií 125
  9.3.1 Hodnotenie statickými metódami 126
  9.3.2 Hodnotenie dynamickými metódami 127
  9.4 Otázky 130
  10 Efektívnosť a hospodárnosť procesu výroby 136
  10.1 Efekty výrobného procesu 137
  10.1.1 Naturálna efektívnosť 137
  10.1.2 Ekonomická efektívnosť 138
  10.2 Efektívnosť 138
  10.2.1 Matica efektívnosti 139
  10.2.2 Faktory rastu efektívnosti 139
  10.3 Otázky 141
  11 Materiálové a peňažné toky podniku 142
  11.1 Otázky 149
  12 Stanovenie hodnoty podniku 154
  12.1 Otázky 159
  13 Postupy riešenia a výsledky 160
  14 Poznámka autorov 180
  Literatúra 182

Zdroje:
 • ÁRENDÁŠ, M. a kol.: Základy ekonómie, Universum Bratislava, 1997, 427 s.
 • BELICA, M.: Financie, banky, burzy. Nitra, ES VŠP 1994, 96 s.
 • BIELIK, P. a kol.: Podnikovo-hospodárska teória agrokomplexu. 2. vyd. Nitra: SPU, 2001. 270 s. ISBN 80-7137-861-5
 • BIELIK, P. - DVOŘÁK, M.: Atribúty diferenciácie dôchodkovosti agropodnikateľských subjektov. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie - Krízové situácie v špecifickom prostredí poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu. Nitra: SPU Nitra, 2000, s. 40-43. ISBN: 80-7137-773-2
 • BIELIK, P. - ŠPYRKA, M.: Výkonnosť a dôchodkovosť v poľnohospodárstve Slovenska. In: Agrární perspektivy I. Zborník z medzinárodnej BLCHÁČ, J.: Faktory úspešnosti potravinárskeho podniku v transformačnom procese. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Faktory podnikovej úspešnosti“. Nitra: SPU Nitra, 2001, s. 155-159, ISBN: 80 7137 972 7
 • BOREKOVÁ, B.: Ekonomika poľnohospodárstva. ES VŠP 1996. 74 s.
 • BOREKOVÁ, B.: Dane a odvody v transformujúcom sa poľnohospodárstve SR. In: Zborník vedeckých prác z medzinárodných vedeckých dní 97. Nitra 1997, s. 55-62.
 • DVOŘÁK, M.: Faktory diferenciácie odčerpateľných zdrojov agropodnikateľských subjektov. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Faktory podnikovej úspešnosti“. Nitra: SPU Nitra, 2001, s. 301-308, ISBN: 80 7137 972 7
 • DVOŘÁK, M.: Ausgewählte Fragen zur Festsetzung des Geschäftswertes in der Slowakischen Republik. In: MER Journal for Management and Development 8/9. MER Evrocentrum Slovenia, Maribor, 2001, s. 108-112, ISBN 1408-9343
 • GOZORA, V.: Podnikový manažment. SPU Nitra, 1996, 191 s.
 • GREGA, L. BEČVÁŘOVÁ, V. - VINOHRADSKÝ, K.: Specializace a prosperita zemědelských podniků. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Faktory podnikovej úspešnosti“. Nitra: SPU Nitra, 2001, s. 66 70, ISBN: 80 7137 972 7
 • GRZNÁR, M.: Agropotravinárske trhy a stratégia podniku. In: Podnikateľské zdroje a stratégie v zmenených podmienkach hospodárenia poľnohospodárskych podnikov. Zborník z vedeckej konferencie. Nitra, 1994, s. 61-66.
 • GURČÍK, Ľ. 1996: Úloha investičných projektov pri rozvoji vidieka. In: Vidiek - šanca pre ekonomický rozvoj. Nitra: VŠP, 1996. s. 203-205. ISBN 80-7137-365-6
 • GURČÍK, Ľ. 2001: Podnikateľská analýza a kontroling. SPU Nitra, 2001, 127 s., ISBN 80 7137 958 1
 • ....
 • ...