Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41150
Posledná úprava
29.12.2012
Zobrazené
1 056 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Mnohí z nás sú vlastníkmi, či držiteľmi nehnuteľností. Napriek tomu, že ide o oblasť pomerne frekventovanú, nie je otázka zapisovania vlastníckych práv do katastra až taká jednoznačná, no práve naopak v praxi spôsobuje viacero problémov.

Táto práca by mala byť určitým zosumarizovaním rád, postrehov a informácií, ktoré by mali nejednému pomôcť v problematike vlastníctva nehnuteľností. Pri jej písaní som prešiel štúdiou všetkých, doteraz účinných noviel zákona o katastri nehnuteľností, ktoré mi umožnili pochopiť jeho nesmierny vplyv na spoločnosť. 

Katastrálny zákon tvorí súčasne integrálnu súčasť väčšej množiny zákonov. Tieto právne normy vo svojej podstate sledujú spriehľadnenie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam a najmä budovanie bázy údajov o týchto vzťahoch. Ďalej prispieva k plneniu nenahraditeľnej úlohy štátneho informačného systému katastra nehnuteľností, ktorá spočíva vo zvyšovaní právnej istoty fyzických a právnických osôb, čo je nevyhnutne späté s budovaním právneho štátu, ako aj vo využívaní evidenčno-informačných úloh katastra pri rozvoji trhového mechanizmu v rámci prevodu a prechodu vlastníctva, ale aj realizácii iných práv k nehnuteľnostiam...

Kľúčové slová:

kataster nehnuteľností

zápisy práv k nehnuteľnostiam

katastrálne konanieObsah:
 • Úvod 2
  1. Legislatívny vývoj katastra nehnuteľností od vzniku SR 3
  2. Čo je to kataster nehnuteľností ? 5
  3. Zápisy práv k nehnuteľnostiam 6
  3.1. Vklad 6
  3.2. Záznam 7
  3.3. Poznámka 8
  4. Katastrálne konanie 10
  Záver 12
  Použitá literatúra 13

Zdroje:
 • Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2010. 715 s. ISBN 978-80-8078-346-4
 • Ševčík, M. a kol.: Správne právo procesné. 1. vyd. Bratislava: Eurounion, 2009. 415 s. ISBN 978-80-89374-05-2
 • Vrabko,M. a kol.: Správne právo: Procesná časť. 2. vyd. Bratislava: VO PF v Bratislave, 2008. 230 s. ISBN 978-80-7160-234-7
 • Koprdová, M.: Kataster nehnuteľností na Slovensku. In: Zborník medzinárodnej konferencie: Proces obnovy vlastníckych práv k pôde. Bratislava č. 2 , roč. III, 2005, s. 3-5
 • Bada, M.: Usporiadanie pozemkového vlastníctva na Slovensku. In: Zborník medzinárodnej konferencie: Proces obnovy vlastníckych práv k pôde. Bratislava č. 2 , roč. III, 2005, s. 5-9
 • Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon)
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 • Katastrálny zákon s komentárom.