Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Význam a miesto environmentálnej výchovy z hľadiska výchovy mnohostranne harmonicky rozvinutej osobnosti

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4232
Posledná úprava
18.06.2017
Zobrazené
2 302 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obsah výchovy vo svojej mnohotvárnosti by mal v hlavných rysoch sledovať otázky starostlivosti o životné prostredie. Mal by usmerňovať konanie človeka, predvídať vývoj kvality prostredia v priamych a nepriamych súvislostiach. Rovnako by mal byť zameraný na kontrolu stavu prostredia a princípov výchovného pôsobenia a usmerňovania. Medzi najčastejšie nástroje výchovného pôsobenia počítame: prognózovanie, stimulovanie, využívanie vedecko-populárnych poznatkov, didakticko-metodické usmerňovanie (školská, mimoškolská výchova), propagáciu a informatiku. V neposlednom rade aj neustále oboznamovanie sa s novými koncepciami zameranými na environmentálnu výchovu doma aj v zahraničí.
Environmentálna výchova a vzdelávanie sa stávajú významnými prvkami v stratégii starostlivosti o životné prostredie. Ich cieľom je osvojenie si ucelených poznatkov a vedomostí z oblasti životného prostredia, pričom vychádzajú zo základných znalostí a vedomostí o životnom prostredí. Ďalšou ich úlohou je smerovanie k harmónii cítenia, myslenia a zodpovedného správania sa ľudí k vonkajšiemu prostrediu, živým organizmom, ostatným ľuďom a voči sebe, k vytváraniu vlastného spôsobu života a životného štýlu. Hlavným cieľom environmentálnej výchovy a vzdelávania je však naučiť žiakov aj študentov myslieť, aby upustili od memorovania pojmov a termínov a viesť ich k chápaniu vzájomných súvislosti medzi človekom a jeho prostredím, ktoré by sa malo realizovať už od predškolského veku až po vysokoškolský vek.
Environmentálnu výchovu možno definovať ako výchovu jedinca, ktorého hodnotový systém mu umožní múdro a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania biodiverzity života vo všetkých jeho formách, ktorý bude schopný súcitu s prírodou a inými živými tvormi, a ktorý bude ochotný preberať zodpovednosť za svoje konanie a prijímať dobrovoľnú skromnosť ako spôsob života únosne zaťažujúc životné prostredie.
V roku 1977 bol termín environmentálna výchova zavedený na konferencii UNESCO v Tbilisi, kde boli formulované aj ciele environmentálnej výchovy:
• Vytvoriť nové vzory správania sa jednotlivcov, skupín a spoločenstiev vo vzťahu k životnému prostrediu.
• Poskytnúť každému možnosť získať vedomosti, hodnoty a schopnosti, potrebné pre ochranu životného prostredia.
• Podporiť vedomie starostlivosti o hospodárske, sociálne, politické a ekologické súvislosti v mestách a na vidieku.
Východiskom pre nové chápanie environmentálnej výchovy sa stala konferencia Organizácie spojených národov o životnom prostredí a rozvoji (Rio de Janeiro 1992), kde bol prijatý dokument AGENDA 21. V súvislosti s Agendou 21 sa začala environmentálna výchova spájať s myšlienkou trvalo udržateľného rozvoja. Je to spôsob života, ktorý hľadá rovnováhu medzi nárokmi človeka a možnosťami prírody tak, aby sa zachovali prírodné zdroje i pre ďalšie generácie. Žime tak, aby sme pri uspokojovaní svojich potrieb neobmedzovali práva tých, ktorí prídu po nás.

Kľúčové slová:

environmentálna výchova

výchova

školská výchova

vyučovacie metódy

projektové vyučovanieObsah:
 • Úvod
  Ekologická a environmentálna výchova v teórii
  1. Výchova ako pestrá činnosť
  2. Výchova nesmie byť orientovaná katastroficky
  3. Výchova musí byť komplexná
  4. Výchova vyžaduje chápanie, prežívanie a konanie
  5. Environmentálne sa musíme správať každý deň
  6. Výchova napomáha zvládať konflikty
  7. Výchova učí zvládať obavy
  8. Výchova by mala mať prvky napínavosti a hravosti
  9. Výchova by mala byť aj učením sa pre vyučujúcich
  VÝchova školská a mimoškolská
  Školská výchova
  Mimoškolská výchova
  Environmentálna výchova na rôznych úrovniach
  Vertikálna štruktúra výchovy
  Vyučovacie metódy
  Prehľad vyučovacích metód
  Projektové vyučovanie
  Fázy projektového vyučovania
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Časopis ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Vydavateľ: Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava Ročník: 1996, číslo: 3
 • Kminiak M.: Environmentálna výchova ( Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)
 • Projekt INFOVEK (www.infovek.sk)