Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44962
Posledná úprava
22.01.2018
Zobrazené
1 714 x
Autor:
lucinka1987
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Začiatok vývoja financií v ponímaní medzinárodného menového systému siaha do obdobia metalizmu, v ktorom sa hodnota peňazí odvodzovala od hodnoty drahých kovov. Naprieč všetkými ostatnými vývojovými štádiami sa dostávame až do súčasného obdobia svetových financií, ktorých prívlastok svetové možno chápať doslovne. Bližšie vysvetlenie toho, čo sa na úrovni svetových financií v dnešnej dobe deje, poskytuje americký ekonóm a diplomat Charles Hill: „Vo svetovej ekonomike dochádza pod tlakom globalizácie k zásadnému posunu. Stále rýchlejšie opúšťame svet, kde boli národné ekonomiky vzájomne relatívne izolované bariérami v zahraničnom obchode a obmedzeným presunom investícií, kvôli vzdialenosti, časovým pásmami, jazyku, alebo národným odlišnostiam vo vládnej regulácii, rozdielnej kultúre, alebo odlišným podnikateľským systémom. Dostávame sa do sveta, kde sú bariéry zahraničného obchodu a investícií na ústupe. Národné ekonomiky sa stretávajú v nezávislom, integrovanom globálnom hospodárskom systéme.“
Cieľom tejto časti seminárnej práce bude popísať jednotlivé štádia svetových financií počínajúc obdobím bimetalizmu. Zameriame sa taktiež na súčasnú situáciu vo svetových financiách, pričom zvláštnu pozornosť venujeme vývoju na území EÚ. Stručne uvedieme tiež chronológiu svetových hospodárskych kríz, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vývoja svetových financií.

Kľúčové slová:

svetové financie

dopad

manažment

bimetalizmus

menový systém

makroekonómiaObsah:
 • Úvod 3
  1. Svetové financie a menové vzťahy. 4
  1.1. Historický vývoj menových systémov 4
  1.1.1. Bimetalizmus (pred rokom 1880) 4
  1.1.2. Klasický zlatý štandard (1880 - 1914) 5
  1.1.3. Medzivojnové obdobie (1914 - 1944) 6
  1.1.4. Brettonwoodský menový systém (1944 - 1970) 6
  1.1.5. Režim flexibilných devízových kurzov (od roku 1973) 7
  1.2. Európsky menový systém 8
  2. Chronológia najvýznamnejších kríz v minulosti 9
  3. Faktory pôsobiace na finančný manažment firiem 10
  4. Medzinárodné makroekonomické prostredie 12
  Záver 17

Zdroje:
 • BEŇOVÁ, Elena. Financie a mena. 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2007. 391 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-142-2.
 • KOTLEBOVÁ, Jana - CHOVANCOVÁ, Božena. Medzinárodné finančné centrá : zmeny v globálnej finančnej architektúre. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 484 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-299-3.
 • MALACKÁ, Viera - CHOVANCOVÁ, Božena. Peňažné a kapitálové trhy : zbierka príkladov. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2011. 146 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-378-5.
 • ROSE, Peter S. Peněžní a kapitálové trhy : finanční systém ve stále globálnější ekonomice. Praha : VICTORIA PUBLISHING, [1995]. 1014 s. ISBN 80-85605-52-X.
 • SIPKO, Juraj. Medzinárodný platobný styk. 1. vyd. Bratislava : ELITA, 2000. 367 s. ISBN 80-8044-072-7.
 • NÝVLTOVÁ, Romana - MARINIČ, Pavel. Finanční řízení podniku : moderní metody a trendy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s. , 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3158-2.
 • KALÍNSKÁ, Emilie a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s. , 2010. 232 s. ISBN 978-80-247-3396-8.
 • KOHOUT, Pavel. Finance po krizi: Evropa na cestě do neznáma. 3. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s. , 2011. 328 s. ISBN 978-80-247-4019-5.
 • KRÁĽOVIČ, Jozef - VLACHYNSKÝ, Karol. Finančný manažment. 3. vyd. Bratislava : Iura Edition , 2010. 468 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-356-3.