Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 754   projektov
13 nových

Výchova k rodičovstvu a manželstvu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39653
Posledná úprava
02.03.2012
Zobrazené
1 464 x
Autor:
juro32
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výchova k manželstvu a rodičovstvu je v súčasnosti aktuálny problém, ktorému by sa mala venovať rodina aj škola. Školská legislatíva našej krajiny neprikladá v našich učebných osnovách výchove k manželstvu a rodičovstvu veľký ba dokonca žiadny význam. S riešením okrajových otázok tejto problematiky sa stretávame na hodinách etiky, náuky o spoločnosti, náboženstva a biológie na základnej a strednej škole len v malom rozsahu. Prírodné vedy našich žiakov učia iba o biologickej stránke rozmnožovania a vyučovacie predmety humanitného zamerania popisujú tento problém z pohľadu vekovej prípustnosti žiakov k začiatku pohlavného života prípade plánovania vlastnej rodiny. Rodinu síce stále chápe ako základný element spoločnosti, avšak táto fráza u žiakov nevzbudzuje veľký záujem a neprikladajú jej význam. Myslím si, že aj v dôsledku nevhodnej školskej prípravy žiakov k týmto otázkam, ktoré sú často sprevádzané aj nedostatočnou informovanosťou v rodine, vedie k predčasnému sexuálnemu životu, negatívnym zážitkom, striedaniu partnerov a v neposlednom rade nedôvere inštitútu rodiny. Práve pre nedostatok informácií získaných v škole by mali rodičia nad týmito otázkami prevziať iniciatívu do vlastných rúk. Pokiaľ rodičia nemajú informácie o tejto problematike, nemôžu ich adekvátne podať svojim deťom.

Myslím si, že každá publikácia s touto problematikou pre vychovávateľa laika – rodiča, aby mala byť písaná zrozumiteľnou, jasnou formou, aby sa v texte rodič našiel, stotožnil sa s názorom odborníka, prípade danú teóriu rozšíril či obohatil o vlastné skúsenosti či postrehy. Toto všetko je predpokladom odovzdávania informácií v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu ďalším generáciám...  

Kľúčové slová:

výchova

rodičovstvo

manželstvo

rodinný život

rodina

rodičiaObsah:
 • Úvod
  1 Výchova k manželstvu a rodičovstvu ako súčasť edukácie
  1.1 Pojem výchova k manželstvu a rodičovstvu
  1.2 Ciele a obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu
  1.2.1 Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu
  1.3 Princípy výchovy k manželstvu a rodičovstvu
  1.4 Vplyv rodiny na dieťa a jeho budúci partnerský a rodinný život
  1.5 Základné atribúty školskej výchovy k manželstvu a rodičovstvu
  1.6 Najčastejšie používané metódy vo VMaR
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Bujnová, E. 2002. Príprava na rodinný život. In Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Dni doktorandov. Nitra: PF UKF, 2002. s. 6 – 21. ISBN 80-8050-541-1
 • Podmanický, I. – Glasa, J. 1999. Výchova k manželstvu a rodičovstvu (Vybrané kapitoly). Bratislava: MC, 1999. s. 5 – 12. ISBN 80-8052-070-4
 • Poliaková, E. 2002. Výchova k manželstvu, rodičovstvu a intímnym vzťahom. Bratislava: UK. 2002. s. 23 – 25. ISBN 80-223-1789-6
 • Poliaková, E. – Redechová, V. Výchova k manželstvu a rodičovstvu na prvom stupni ZŠ. Bratislava: ŠPU, [s. a.]. ISBN 80-85756-42-0
 • Prevendárová, J. 2000. Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava: SPN. ISBN 80-08-02933-1
 • Šatánek, J. 2004. Rodinné prostredie ako faktor socializácie a personalizácie osobnosti dieťaťa. In Zborník čiastkových výstupov z riešenia vedeckovýskumnej úlohy VEGA 1/0244/03. Banská Bystrica : UMB, 2004. s. 175. ISBN80-8083-015-0