Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Potreby - seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4067
Posledná úprava
21.05.2017
Zobrazené
1 125 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Aké sú činitele určujúce správanie človeka? Kde treba hľadať dynamické činitele, ktoré sú skutočnými príčinami ľudskej činnosti? V psychológii ju formulovali rozličným spôsobom, používajúc termíny ako pud, inštinkt, motív atď. Všetky tieto odpovede majú spoločnú koncepciu, podľa ktorej v ľudskom organizme pôsobia isté vnútorné sily, poháňajúce človeka k činnosti určitého druhu, zvané inštinktmi, motívmi alebo podnetmi. Táto koncepcia sa v psychológii stala osobitne aktuálnou od čias Freuda( 1957; ktorý vysvetľoval dynamiku správania pomocou teórie „libida“ a zmien, akým tento pud v živote jednotlivca podlieha( porovnaj Z. Freud, 1957). Po ňom nasledovalo mnoho iných bádateľov, z ktorých u nás dobre poznáme najmä A. Adlera, ktorý však, na rozdiel od Freuda, videl základný moment dynamizujúci správanie človeka v spoločenských činiteľoch, riadiacich „ túžbu po moci“ a činnosť človeka chápal dialekticky, pokladal ju za výsledok boja protikladov, za východisko egoistickej „túžby po moci“ a „spoločenských pocitov“.

Kľúčové slová:

potreby

koncepcia

uspokojovanie potrieb

spolupatričnosť

Levinova koncepcia

oceňovanieObsah:
 • Úvod3
  1 Klasifikácia potrieb 4
  Primárne fyziologické 4
  Sekundárne fyziologické 5
  Psychologické 5
  2 Uspokojovanie potrieb 5
  3 Murrayova koncepcia 6
  4 Frommova koncepcia 7
  5 Maslowowa koncepcia
  Potreby fyziologické 7
  Potreby bezpečia 8
  Potreba spolupatričnosti a lásky 9
  Potreba ocenenia 9
  Potreba sebaaktualizácie 10
  Metapotreby 10
  6 Levinová koncepcia 11
  7 Záver 12
  8Bibliografické odkazy 13
  9 Príloha A- Niektoré potreby, emócie a tlak 14
  Príloha B- Jedinečnosť ľudských potrieb podľa Fromma 15
  Príloha C- Metapotreby hodnôt bytia 15

Zdroje:
 • HALL, C.S. - LINDZEY, G. 1985. Úvod do teórii osobnosti. Bratislava Svornosť, 1997. 510 s. ISBN 80-08-0094-2.
 • KOVALEV, A.G. 1967. psychológia osobnosti. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1965. 328 s. ISBN Z-09*61816.
 • OBUCHOWSKI, K. 1969. Psychológia ľudských snažení. Bratislava. Obzor, 1969 207 s. ISBN 65-018-69.