Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Licenčná zmluva k autorskému dielu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47878
Posledná úprava
25.03.2021
Zobrazené
21 x
Autor:
nikola.dzurikova19
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca vypracovaná na predmet duševné vlastníctvo. Téma seminárnej práce je Licenčná zmluva k autorskému dielu.

1. Poskytovateľ licenčnej zmluvy je autorom diela úžitkového umenia. Ide o umelecký výtvor robený ručne z dreva. Konkrétne ide o drevené šperky z ľahkého dreva, zdobené ručnou maľbou. Poskytovateľ prehlasuje, že vykonáva všetky majetkové práva k tomuto dielu a že na tomto diele neviazne v okamihu uzavretia tejto zmluvy žiadna iná licencia.

2. Poskytovateľ licencie vyhlasuje, že je oprávnený samostatne nakladať s dielom na účely poskytnutia licencie v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3. Poskytovateľ licencie vyhlasuje, že medzi ním a treťou osobou nie je uzavretá žiadna dohoda, ktorá by sa priečila tejto zmluve.
...
Poskytovateľ udeľuje touto licenčnou zmluvou nadobúdateľovi súhlas k použitiu diela spôsobom verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva.

Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať nadobúdateľovi dielo v hmotnej forme v lehote do 5 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
...

Kľúčové slová:

licenčná zmluva

duševné vlastníctvo

zmluva o dielo

autorké dielo

autor

autorský zákon

zákon

predmet zmluvy

sublicencia

poskytovateľ licencie

nadobúdateľ licencie

zmluvaObsah:
 • Preambula
  Článok I - Predmet licenčnej zmluvy
  Článok II - Spôsob použitia diela a odovzdanie diela
  Článok III - Rozsah licencie a výhrada
  Článok IV - Odmena
  Článok V - Riešenie sporov
  Článok VI - Sublicencia a postúpenie licencie
  Článok VII - Odstúpenie od zmluvy
  Článok VIII - Prechod a zánik licencie
  Článok IX - Záverečné ustanovenia

Zdroje:
 • § 65 a nasl. Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov