Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42727
Posledná úprava
03.01.2014
Zobrazené
3 220 x
Autor:
eva.m
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované zadanie k predmetu Kataster nehnuteľností, na tému - Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien.

Záznam podrobného merania zmien
Účel ZPMZ, podmienky na vyhotoviteľa, autorizačné a úradné overenie

Záznam podrobného merania zmien (ZPMZ) je podklad na vyhotovenie geometrického plánu a vykonanie (zakreslenie) zmien v katastrálnom operáte (napríklad mape).
Výsledkom merania zmien sú:
a) odmerané číselné údaje,
b) meračský náčrt (grafický prehľad a popisné údaje).
Výsledky merania sa zaznamenávajú do záznamu podrobného merania zmien. V prípade, že meračskú sieť tvoria aj novourčené body podrobného polohového bodového poľa, výsledky merania pri ich určení sa zaznamenávajú podľa osobitného predpisu. Číselné výsledky merania zmien možno zaznamenať priamo do pamäťového média počítača. Grafický výstup z pamäťového média môže nahradiť časť záznamu podrobného merania zmien - zápisník, ak obsahuje všetky údaje v predpísanom usporiadaní.

Výsledky merania zmien sa spracujú:
a) výpočtom súradníc novourčených bodov podrobného polohového bodového poľa, pomocných meračských bodov, alebo bodov miestneho súradnicového systému, novourčených podrobných bodov.
b) výpočtom výmer novourčených a zmenených parciel ako aj ich dielov.

Výsledky merania sa overia autorizačne, aj úradne. Ak sa výsledky merania využijú na spracovanie geometrického plánu, vykoná sa ich úradné overenie súčasne s overením geometrického plánu.
Autorizačné overenie výsledkov merania zmien na účely katastra vykonáva autorizovaný geodet a kartograf. Ak meranie zmien a ich spracovanie vykonala rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie geodetických a kartografických činností, autorizačné overenie vykoná pracovník tejto organizácie, ktorému úrad udelil osobitnú odbornú spôsobilosť.
...

Kľúčové slová:

ZPMZ

záznam podrobného merania zmien

GP

geometrický plán

kataster nehnuteľnostíObsah:
 • Záznam podrobného merania zmien
  Výsledkom merania zmien sú
  Výsledky merania zmien sa spracujú
  Podklady pre vyhotovenie ZPMZ
  Zásady a metódy meranie podrobných bodov
  Zásady kontroly meraných údajov
  Predmet merania
  Obsah ZPMZ a jeho časti
  Popisové pole obsahuje
  Náčrt obsahuje
  Zápisník obsahuje
  Aktualizácia SGI na podklade ZPMZ
  Aktualizácia súboru geodetických informácií sa vykonáva
  Podklady na meranie zmien
  Náhľad ZPMZ
  Geometrický plán
  Obsah geometrického plánu
  Použitie geometrického plánu na právne úkony
  Účel vyhotovovania geometrických plánov
  Podklady pre vyhotovenie GP
  Obsah GP a jeho časti
  Popisové pole
  Grafické znázornenie
  Výkaz výmer
  Zásady ktoré je nutné pri zameriavaní GP dodržať
  Príklad vyhotovenia GP
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Geometrický plán http://katasternehnutelnosti.sk/132-geometricky-plan/
 • S 74.20.73.43.00, smernica na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, schválená 28.11.1997 v Bratislave NP-3595/1997
 • S 74.20.73.43.20 Smernica na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností, schválená v Bratislave 18. marca 1999 číslo P-840/1999