Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Environmentálny marketing

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7068
Posledná úprava
06.12.2017
Zobrazené
1 562 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vstup do nového tisícročia je sprevádzaný výraznými spoločenskými, ekonomickými, politickými, technickými a prírodnými javmi, ktoré súvisia s procesom vedecko-technického rozvoja. Z hľadiska charakteru pôsobenia človeka na prírodu a jeho činnosti, uspokojovania potrieb individuálnych či spoločenských ako aj spätného dopadu na životné prostredie sa jedná o etapu, ktorá je charakterizovaná intenzívnym rozvojom disciplín prírodných, technických a spoločenských vied, vznikom nových odborov interdisciplinárneho charakteru, pričom sa zvyšuje úloha spoločenských vied pri riešení všetkých problémov reprodukčného procesu a dôsledkov rozvoja ekonomiky, vrátane problémov životného prostredia.
Operatívne a rýchle zavádzanie nových poznatkov má za dôsledok zdokonalenie a zefektívnenie výrobných a technologických postupov, vývoj nových strojov a zariadení. Automatizácia, robotizácia, chemizácia, biologizácia výroby znamenala nielen prudký rast produktivity práce, ale aj zvýšenú náročnosť na prírodné zdroje akéhokoľvek charakteru.
S rastom produktivity práce začalo prudko stúpať množstvo a sortiment výrobkov. Prudký vzrast populácie má za následok zvýšenú spotrebu surovín a na druhej strane množstvo priemyselných a komunálnych odpadov.

Kľúčové slová:

marketing

enviromentálny marketing

obchodný reťazec

biopotraviny

trh

podnikObsah:
 • 1.ÚVOD -3-
  2. PREHĽAD RIEŠENEJ PROBLEMATIKY -4-
  2.1. Environmentálny marketing -4-
  2.2 Environmentálny trh a marketing podniku -5-
  2.3. Environmentálny spotrebitelia -8-
  3. PRAKTICKÁ ČASŤ -10-
  3.1. Príklad environmentálneho vplyvu na obchodné reťazce v EÚ -10-
  3.2 Environmentálna komunikácia spoločnosti Slovnaft, a.s -11-
  3.3 Environmentálne aspekty marketingovej koncepcie McDonald’s Slovakia.12
  3.4 Prieskumy o biopotravinách -14-
  4.ZÁVER -16-
  5.PREHĽAD POUŽITEJ LITERATÚRY -17-

Zdroje:
 • KOLEKTÍV AUTOROV: Ekonomická univerzita Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava: Environmentálne aspekty pri ekonomickom rozhodovaní, 1997. 203s. ISBN 80-967720-1-5
 • HANULÁKOVÁ E, PROČKOVÁ A.: Spoločenský marketing - prípadové štúdie, Bratislava, Ekonóm, 2002. 120s. ISBN 80-225-1619-8
 • PODSKĽAN, A., SEKERA, B.: Marketingové stratégie a ciele. In: Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie “CO-MAT-TECH 2000”. Trnava: MTF STU Trnava, 2000. S.225 - 229. ISBN 80-227-1413-5