Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Zloženie a vlastnosti ovčieho mlieka

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47282
Posledná úprava
26.03.2018
Zobrazené
1 010 x
Autor:
DominaS
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Chov oviec má na Slovensku hlboké tradície. V 11. až 12. storočí ovce predstavovali 33% z chovaných zvierat. História získavania a spracovania mlieka siaha ďaleko do minulosti , dokumenty sú známe z čias starej ríše Sumerov, Babylonu, starého Egypta a tiež i zo zmienok v Biblii.

V minulosti chov oviec predstavoval dôležitý zdroj surovín pre výživu ľudí. V prvom rade to bolo mlieko a výrobky z ovčieho mlieka, na druhom mieste to boli ovčie mäso a ovčia vlna. V súčasnosti ustúpila výroba ovčej vlny a pre trh je zaujímavé ovčie mlieko a mäso.

Ovčie mlieko je produkt, ktorý sa využíva ako potravina, v domácnosti, ale i na salaši, kde zostáva ako surovina. Vzhľadom na bielkoviny, esenciálne látky a iné zložky ovčie mlieko má osobitné postavenie vo výžive človeka. Je to najmä pre cenné zastúpenie kvalitných bielkovín, ľahko stráviteľného tuku a obsahu vitamínov ako aj minerálnych látok. Je dokázané, že mlieko, ktoré pochádza od zdravých oviec a je získané správnym spôsobom i správne ošetrené, tvorí najkomplexnejšiu potravinu.

Kľúčové slová:

ovčie mlieko

zloženie

vlastnosti

semestrálna práca

hodnotenie surovín a potravín ŽPObsah:
 • Zoznam skratiek a značiek 3
  1 Úvod 4
  2 Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky 5
  2.1 Charakteristika ovčieho mlieka a surového mlieka 5
  3 Chemické zloženie ovčieho mlieka 6
  3.1 Mliečny tuk 6
  3.2 Mliečne bielkoviny 7
  3.3 Mliečny cukor (laktóza) 7
  3.4 Vitamíny 8
  3.5 Minerálne látky 8
  4 Fyzikálne vlastnosti ovčieho mlieka 10
  4.1 Merná hmotnosť (hustota) 10
  4.2 Teplota tuhnutia mlieka 10
  4.3 Titračná a aktívna kyslosť 10
  4.4 Elektrická vodivosť ovčieho mlieka zdravých oviec 11
  5 Technologické vlastnosti ovčieho mlieka 12
  5.1 Syriteľnosť 12
  5.2 Termostabilita 12
  6 Mikrobiologické vlastnosti ovčieho mlieka 13
  6.1 Somatické bunky 13
  7 Záver 15
  Zoznam použitej literatúry 16

Zdroje:
 • ANTUNOVIČ, Z. a. i. 2001. Changes in ewe milk composition depending on lactation stage and feeding season. In : Ctech J. Anim. Sci., vol. 46, 2001, č.2, s. 75-82
 • BOROŠ, V. 2002. Kvalita a cena ovčieho a kozieho mlieka ako suroviny v najprodukčnejších regiónoch EÚ. In: Mliekarenstvo. roč. 33, 2002, č. 1
 • ČUBOŇ , J.- HAŠČÍK, P.-KAČÁNIOVÁ, M. 2012. Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu. Nitra : SPU. 2012. 381 s., ISBN 978-80-552-0870-1
 • ČUBOŇ, J.- HAŠČÍK, P.- MICHALCOVÁ, A. 2007. Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu. Nitra : SPU. 2007. 182 s., ISBN 80-8069-643-8
 • DRDÁK, M. a i. 1996. Základy potravinárskych technológii. 1996, 495 s. ISBN 80-967064-11.
 • DUŠEK, B. 1962. Mlieko a mliečne výrobky, Bratislava, 1962
 • FRANČAKOVÁ, H.- ČUBOŇ, J.- MICHALCOVÁ, A. 2007. Hodnotenie poľnohospodárskych produktov . Nitra : SPU. 2007, 206 s. ISBN 80-7137-692-2.
 • HERIAN, K. 1998. Bryndza a jej význam vo výžive. In. Mliekarenstvo, roč. 29, 1998, č. 2, s. 18-20.
 • CHUDÝ, J. a i. 2000. Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu, Nitra: SPU. 2000, 206 s. ISBN 80-7137-692-2.
 • KAŽIMÍR, L., GEMERI, L. 1993. Návody na cvičenia z mliekarstva a hodnotenia živočíšnych produktov. In: Mliekarstvo, Nitra, 1993.
 • KRČAL, Z. 1988. Výroba a spracovanie ovčieho mlieka. Bratislava: Príroda, 1988, s. 8-14.
 • LAPÁŠOVÁ, M. 2001. Štúdium množstva somatických buniek v ovčom a kozom mlieku a jeho legislatívne vyústenie. In: Mliekarstvo. roč. 32, 2001, č. 1, s. 9-11.
 • MICHALCOVÁ, A. 2003. Kvalita ovčieho mlieka z hľadiska suroviny pre ďalšie spracovanie. In : Slovenský chov, roč. 8, 2003, č. 5, s. 22-23
 • MIKUŠ, M. - MASÁR, M. - KŇAZOVSKÝ, F. 1981. Štúdium strojového dojenia cigájok, Trenčín , 1981
 • OCHODNICKÝ, D. - SWARTVAGHEROVÁ, K. - ZUSKENOVÁ, I. 1998. Kozie a ovčie produkty. Bratislava: Elita, 1998, s. 98-101.
 • PALO, V. 1998. Charakteristika ovčieho mlieka. In: Bulletin potravinárskeho výskumu (Bulletin of Food Research), roč. 37, 1998, č.4, s. 214-216
 • PETRIKOVIČOVÁ, A. 2004. Štúdium kvality ovčieho mlieka počas dojnej sezóny vyrábaného na vybranom PD: diplomová práca. Nitra: SPU, 2004, 55s.
 • PREKOPP, I. - PORUBIAKOVÁ, J. - NADAŠSKÝ, S. 1970. Ovčie mliekarstvo, Žilina, 1970
 • RANUCCI, S - MORGANTE, M. 1994. Sinatary control of the sheep udder: total and differential cell counts in milk. In: Proc. Int. Symp. Somatic cells and milk of small ruminants, Session 1: Somatic cells and animal health, Italy, Bella, 1994, s. 1-4.
 • SEMJAN, Š. 1994. Mliekarstvo, Nitra , 2. prepracované vydanie, 1994, s. 221
 • ŠENK, J. - ŠVEC, J. 1954. Výskum ovčieho mlieka a jeho spracovanie: výskumná správa, Praha, 1954, s. 205.
 • ŠPÁNIK, J., FOLTYS, V. 2002. Kvalita ovčieho mlieka. In: Perspektívy strojového dojenia oviec na Slovensku, Nitra VÚŽV, 2002, s. 74-78, ISBN 80-88872-23-5.
 • ŠPÁNIK, J. - MARGETÍN, M. - ČAPISTRÁK, A. 1997. Zmeny v kvalite mlieka oviec počas laktácie. VÚŽV Nitra, 1997, s. 157- 159.
 • TRAMITOVÁ, Z. 2000. Sledovanie kvality nakupovaného ovčieho mlieka: diplomová práca. Nitra: SPU, 2000, 42s. URL (1) http://ec.europa.eu/eurostat,
 • STN 57 05 10 (1995) Ovčie mlieko. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 4 s.