Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Štýly manažérskej práce

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10344
Posledná úprava
15.11.2018
Zobrazené
416 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca je zameraná na zistenie štýlu vedenia konkretného manažéra a nástrojov, ktoré tento manažér využíva. Zaoberá sa názormi manažéra a zamestnancov týkajúcich sa rôznych oblastí vedenia tímu. Pre efektívnosť tímu je dôležité, aby neboli tieto názory príliš odlišné. Cieľom práce bolo zistiť práve tie problémové oblasti, v ktorých sa ich názory rozchádzajú a vytvoriť návrhy pre zlepšenie prístupu manažéra k jeho podriadeným. Práca obsahuje analýzu vzťahov medzi manažérom a jeho podriadenými. Táto analýza bola vykonaná v značkovej predajni Orange Slovensko a.s. Na analýzu bol použitý Test transakčného a transformačného vedenia určený pre manažéra a dotazník zostavený na základe tohto testu určený pre zamestnancov. Manažér aj zamestnanci sa vyjadrovali k rovnakým otázkam a oblastiam.

Kľúčové slová:

vedenie

dotazníky

problémové oblasti

štýly manažérskej práce

pravidlá efektívneho vodcovstva

Orange Slovensko

a. s.

transakčný štýl vedenia

manažmentObsah:
 • Abstract 2
  Zoznam tabuliek a schém 3
  Úvod 4
  1 Teoretická časť 5
  1.1 Vymedzenie pojmu vedenia 5
  1.2 Štýly manažérskej práce 5
  1.3 Transakčný a transformačný štýl vedenia 7
  1.4 Pravidla efektívneho vodcovstva 8
  2 Analytická časť 10
  2.1 Charakteristika firmy Orange Slovensko, a. s. 10
  2.2 Cieľ, vzorka a metodika práce 10
  2.3 Zistené výsledky 11
  3 Návrhová časť 18
  Záver 21
  Zoznam použitej literatúry 22

Zdroje:
 • BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi. 3. dopl. vyd. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-840-6
 • BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi. Testy. Prípadové štúdie. Styly řízení. Motivace a hodnotení. 1. vyd. Praha, Computer Press, 2000, ISBN 80-7226-308-0
 • ČEPELOVÁ, A. a kol.: Základy manažmentu: Praktikum. 1. vyd. Bratislava : EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-1952-9
 • HORVÁTHOVÁ, J. - GALLO, P.: Manažment. 1. vyd. Prešov : Dominanta, 1996. ISBN 80-967349-03
 • MIHALČOVÁ, B., BOSÁKOVÁ, M., OLEXOVÁ, C.: Vybrané kapitoly z organizácie manažérskej práce. Bratislava: Ekonóm, 2000. ISBN 80-225-1630-9
 • VÍTKO, D.: Teória riadenia. 1. vyd. Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1994. ISBN 80-7097-2866