Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Sociálna politika v Slovenskej republike

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41864
Posledná úprava
14.04.2013
Zobrazené
1 769 x
Autor:
miriama827
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Nezamestnanosť, chudoba, choroba či staroba – sociálne problémy môžu postihnúť každého z nás. Sociálna politika je nástroj, ktorým štát občanom v daných ťažkých životných situáciách pomáha a snaží sa zabezpečiť im takú životnú úroveň, aby boli splnené ich ľudské práva. Hospodárska politika je akýmsi podkladom pre sociálnu politiku, nachádza v nej prvky výkonnosti a konkurencieschopnosti a taktiež sociálna politika je partnerom pri riešení nepopulárnych ekonomických opatrení, ktoré sú spojené s negatívnymi sociálnymi dôsledkami. Sociálne aspekty reformných krokov sú často hospodárskou praxou podceňované, podcenili sa taktiež aj sociálne dôsledky ekonomickej transformácie. Vyspelé krajiny chápu zložitosť sociálno-ekonomických problémov, a preto sa viac venujú sociálno-ekonomickým otázkam. Problémy so sociálnymi vzťahmi a vývojom spoločnosti budú narastať, je teda nevyhnutné neustále sa vzdelávať v tejto oblasti.
„Na riešenie sociálnych problémov využívame sociálnu politiku ako súhrn cieľov, aktivít, prostriedkov a opatrení, ktorých úlohou je utvoriť podmienky na všestranný rozvoj schopností, daností a kvality osobnosti každého človeka.“
Krajiny EÚ a ich skúsenosti poukazujú na to, že keď sa sústredíme na splnenie konkrétnych cieľov, dá sa v spoločnosti dosiahnuť určitý konsenzus. To, že v európskom regióne prevládajú rovnaké sociálne problémy – čierna práca, nezamestnanosť, demografický vývoj, finančné problémy v zdravotníctve a školstve - vedie k integrácii riešení týchto problémov a k zvyšovaniu ochoty zosúladiť európsku sociálnu politiku. Súčasťou sociálnej politiky je sociálne zabezpečenie. Je moderným nástrojom štátu a nepochybne aj vďaka nemu je Európa ako aj celý svet ekonomicky vyspelou oblasťou, človek sa pri určitej sociálnej udalosti neocitne na samom dne, ale je znova schopný zapojiť sa do života.

Kľúčové slová:

sociálna politika

sociálna solidarita

nástroje sociálnej politiky

Sociálna poisťovňa

sociálne poistenie

sociálna podpora

programové vyhlásenia

minimálna mzda

nezamestnanosť

chudobaObsah:
 • Zoznam grafov 2
  Zoznam tabuliek 3
  Úvod 4
  1 Charakteristika sociálnej politiky 2
  1.1 Modely sociálnej politiky 3
  1.2 Princípy sociálnej politiky 3
  1.2.1 Princíp sociálnej spravodlivosti 4
  1.2.2 Princíp sociálnej solidarity 4
  1.2.3 Princíp sociálnej subsidiarity 5
  1.2.4 Princíp sociálnej participácie 5
  1.3 Funkcie sociálnej politiky 5
  1.4 Nástroje sociálnej politiky 6
  2 Inštitúcie sociálnej politiky 8
  2.1 Pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny 8
  2.2 Sociálna poisťovňa 9
  2.2.1 Systém sociálneho poistenia 10
  2.2.1.1 Sociálne poistenie 10
  2.2.1.2 Štátna sociálna podpora 14
  2.2.1.3 Sociálna pomoc a služby 15
  3 Krátky exkurz do pojmológie minimálnej mzdy 17
  3.1 Minimálna mzda na území Slovenskej republiky 18
  3.2 Spôsob stanovenia výšky minimálnej mzdy v roku 2012 21
  3.3 Minimálna mzda v roku 2013 22
  4 Ciele sociálnej politiky v programových vyhláseniach v rokoch 2006 a 2010 23
  Zoznam použitej literatúry 25

Zdroje:
 • STANEK, V. a kol.: Sociálna politika. Bratislava : SPRINT, 2006. 391 s. ISBN 80-89085-66-0.
 • KREBS, V. a kol.: Sociální politika. Praha : ASPI, 2005. 502 s. ISBN 80-7357-050-5.
 • RADIČOVÁ, I.: Sociálna politika na Slovensku. Bratislava : Nadácia SPACE, 1998. 283 s. ISBN 80-967403-7-7.
 • MATLÁK, J. a kol.: Právo sociálneho zabezpečenia. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. 383 s. ISBN 978-80-7380-212-7.
 • HOREHÁJOVÁ, M.: Spravodlivosť v kontexte princípov sociálnej politiky. Bratislava : Iura Edition, 2010. 91 s. ISBN 978-80-8078-375-4.
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: Pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny [online].
 • Sociálna poisťovňa: Základná charakteristika [online].
 • Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
 • Minimálna mzda [online].
 • Elektronické právne informácie: Minimálna mzda v roku 2012 [online].