Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Preprava výbušných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy

«»
Prípona
.pdf
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
2,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47266
Posledná úprava
05.03.2018
Zobrazené
1 173 x
Autor:
petra.benovska15
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom semestrálnej práce je spracovanie predpisov prepravy nebezpečných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy. Neustály rozvoj vedy a techniky najmä v minulom storočí, ako aj vývoj a výroba nových látok v oblasti chemického priemyslu prináša potrebu bezpečne prepravovať látky, ktoré svojimi vlastnosťami sú nebezpečné pre človeka alebo životné prostredie. Samozrejme, že s prepravou nebezpečných vecí sú spojené aj riziká vzniku mimoriadnej udalosti, ktoré môžu nastať. Niektoré uniknuté látky, hoci je to malé množstvo, môžu spôsobiť veľké škody hlavne na majetku, prípadne na životnom prostredí. Najúčinnejším spôsobom ako znížiť túto mieru rizika je dodržiavanie pravidiel bezpečnej prepravy nebezpečných vecí a prevencia.

Tieto zabezpečenia nebezpečných vecí vychádzajú z Dohody ADR, ktorá je platná od 1.1.2017 a poskytuje podrobné informácie o preprave nebezpečných vecí. Na základe tejto Dohody ADR sa preprava nebezpečných vecí uplatňuje aj na medzištátnu cestnú prepravu.

Kľúčové slová:

ADR

preprava

nebezpečné veci

označovanie

doklady potrebné na prepravu

preprava v cisternách

obaly

školenia osôbObsah:
 • Úvod 4
  1.ADR 5
  1.1 Základne informácie o ADR 5
  1.2 Zákon NR SR č.168/1996 Z.z a dohoda ADR 6
  1.3 Štruktúra dohody ADR 6
  1.4 Kde všade platí ADR 8 1.5 Definície najviac pouţívaných pojmov v Dohode ADR pri preprave nebezpečných veci 8 2.Nebezpečne veci a ich triedenie 11 2.1 Nebezpečne veci 11 2.2 Zatrieďovanie látok alebo predmetov 11 2.3 Rozdelenie látok do tried nebezpečnosti 11
  3. Aké sú moţnosti prepravy nebezpečných látok 15
  3.1. Preprava v kusových zásielkach 15
  3.2. Aké obaly a ako ich pouţívame pri preprave nebezpečných vecí 15
  3.3. Preprava voľne loţených nebezpečných vecí 19
  3.4 Rekapitulácia k obalom 20
  4. Podmienky prepravy, nákladky, výkladky a manipulácie 20
  4.1. Základné pravidlá na prepravu, poţiadavky na prepravu 20
  4.2 Základné povinnosti zúčastnených osôb a organizácií 26
  4.3 Povinnosti hlavných účastníkov reťazca prepravy nebezpečných vecí 26
  4.4 Povinnosti ostatných účastníkov prepravy nebezpečných vecí 27
  4.5 kontrola prepravy nebezpečných vecí a bezpečnostný poradca ADR 27
  4.6 Ďalšie poţiadavky, ktoré musí vykonať osádka vozidla 27
  4.7 Poţiadavky na dozor nad vozidlami 28
  4.8 doplňujúce poţiadavky na jednotlivé triedy alebo látky 28
  4.9 osobitné bezpečnostné opatrenia na ochranu neb. veci pred zneuţitím 29
  5. OZNAČOVANIE 31
  5.1 Triedy a ich označenie 31
  5.2 Označovanie obalov 35
  5.3 Označovanie špeciálnych obalov s väčším objemom 36
  5.4 Označovanie vozidiel 36
  6. SPRIEVODNÉ DOKLADY NA PREPRAVU NEBEZPEČNÝCH VECÍ 37
  6.1 Zoznam dokladov 37
  7. Dopravné prostriedky pouţívané na prepravu nebezpečných veci 40
  7.1 Základné typy vozidiel na prepravu nebezpečných vecí 40
  7.2. Schvaľovanie vozidiel 41
  7.3 Konštrukčné poţiadavky na vozidlá EX/II, EX/III, FL, OX a AT 42
  7.4. Materiály pouţité na konštrukciu nadstavieb vozidiel EX/II a EX/III 44
  7.5. Výbava vozidla 45
  8. Systém školenia osôb zúčastnených na preprave nebezpečných látok 48
  8.1. školenia iných osôb ako vodičov 48
  8.2. Všeobecné poţiadavky na školenie vodičov 48
  8.3. Všeobecné poţiadavky na školenie bezpečnostných poradcov ADR 50
  9. Cisterny, rozdelenie a označovanie podľa ADR 51
  9.1.Podmienky konštrukcie, skúšok, schvaľovania a prehliadok cisterien ako prepravných prostriedkov na nebezpečné veci 51
  9.2. Preprava v cisternových vozňoch 51
  9.3. Rozdelenie cisterien 52
  9.4. Prenosné cisterny 53
  9.5. Poţiadavky na projektovanie a konštrukciu prenosných cisterien 53
  9.6. Doplňujúce poţiadavky na cisterny ADR 54
  9.7. Ochrana vozidiel proti nárazu zozadu 55
  POUŢITÁ LITERATÚRA 56

Zdroje:
 • Európska hospodárska komisia,Výbor pre vnútrozemskú prepravu - ADR ISBN 978-92-1-139156-5 (kompletný súbor obsahujúci 2 zväzky) e-ISBN 978-92-1-058130-1
 • Ing. Dušan Janásek, Ing. Tomáš Potoček, Ing. Jozef Svetlík - Nebezpečné látky, 2004, ŢU Ţilina, ISBN 80-8070-243-8
 • Bezpečne s nebezpečnými vecami, CMS Trend, Bratislava, 2007
 • Zákon NR SR a. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení ďalších predpisov
 • Preprava nebezpečných vecí, Učebné texty, UCD, Bratislava, 2003