Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Meranie výsledkov hospodárskej politiky

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42128
Posledná úprava
19.05.2013
Zobrazené
1 770 x
Autor:
adam.kulich
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hospodárska politika predstavuje systém opatrení a zásahov do ekonomiky krajiny z cieľom jej pozitívnej stimulácie. Vytvára tiež legislatívne podmienky pre uskutočňovanie ekonomickej činnosti na území určitej krajiny. Ide o podporu prospešných činností a snahu o obmedzenie nežiaducich dopadov ekonomickej činnosti na spoločnosť.

Hospodárska politika si v rámci svojej činnosti stanovuje určité ciele ( vnútorná a vonkajšia rovnováha, cenová stabilita, primeraný hospodársky rast, dostatočná zamestnanosť a rovnováha platobnej bilancie), ktoré chce prostredníctvom svojich opatrení dosiahnuť. Na dosahovanie týchto cieľov využíva nástroje fiškálnej, monetárnej, dôchodkovej, sociálnej a obchodnej politiky. Aplikáciou týchto nástrojov hospodárska politika ovplyvní chod hospodárstva a následné výsledky je možné merať. Tieto výsledky slúžia ako východiská pre hodnotenie úspešnosti hospodárskej politiky, teda hodnotenia, do akej miery sa podarilo naplniť vopred stanovené ciele.

Poznáme mnoho indikátorov úspešnosti hospodárskej politiky. Pri ich výpočte nám ako podklad slúžia makroekonomické agregáty, ktoré vyjadrujú výkonnosť ekonomiky.

Kľúčové slová:

HDP

HNP

čistý ekonomický blahobyt

magický štvoruholník

index chudoby

index voličskej nepopularity

konvergencia

čistý národný produkt

národný dôchodok

merania

hospodárska politika

bohatstvoObsah:
 • Úvod 1
  1 Makroekonomické ukazovatele 2
  1.1 Hrubý domáci produkt 2
  1.1.1 Produkčná metóda výpočtu HDP 2
  1.1.2 Výdavková metóda výpočtu HDP 2
  1.1.3 Dôchodková metóda výpočtu HDP 3
  1.2 Hrubý národný produkt 3
  1.3 Národný dôchodok 3
  1.4 Čistý ekonomický blahobyt 3
  1.4.1 Pripočítavané položky 4
  1.4.2 Odpočítavané položky 4
  2 Spôsoby hodnotenia výsledkov hospodárskej politiky 5
  2. 1 Tempo ekonomického rastu 5
  2. 2 Magický n-uholník 6
  3 Ďalšie ukazovatele hospodárskej výkonnosti 8
  3.1 Index biedy 8
  3.2 Index voličskej nepopularity 8
  3.3 Index stabilizačnej politiky 9
  3.4 Rating 10
  3.5 Konvergencia 12
  Záver 13
  Použitá literatúra 14

Zdroje:
 • MLYNAROVIČ, V. : Kvantitatívna makroekonómia. Ekonóm, Bratislava, 1998. ISBN: 80-225-0986-8
 • GROLIGOVÁ, I. , MANDELÍK, P. : Makroekonomie. Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2003. ISBN: 80-214-2403-6
 • PŘÍVODOVÁ, M. , MARTINCOVÁ, M. : Všeobecná ekonomická teória. Merkury, Bratislava, 2006. ISBN 80-89143-25-3
 • VINCÚR, P. , a kol. : Teória a prax hospodárskej politiky. Sprint, Bratislava, 2007 ISBN: 80-89085-80-4
 • BARTKOVÁ, D. : Hospodárska politika. Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2007. ISBN: 978-80-553-0508-0
 • http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=112