Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Budovanie databazy

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
5,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40111
Posledná úprava
03.05.2012
Zobrazené
2 464 x
Autor:
xiaaraa
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Geografické informačné systémy (GIS; angl. Geographical Information System) sa stali súčasťou každodenného života. Sprehľadňujú a zefektívňujú spracovanie grafických a priestorových dát. Ich významnou vlastnosťou je umožniť prepojenie grafických informácií s textovo-číselnými údajmi v databáze. Napríklad prepojenie objektov s ulicami. Jednoducho povedaná GIS = G + IS. Kde G znamená geografický a IS znamená informačný systém. Písmeno G rozširuje IS o geografickú/priestorovú lokalizáciu dát a priestorovú topológiu objektov databázy. Nachádzajú tak uplatnenie nielen v geografii, ale vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti k spracovaniu rôznorodých priestorových dát – pri územnom plánovaní, v meteorológií, lesníctve, v správe nehnuteľností alebo infraštruktúry, v oblasti životného prostredia či archeológií. Jednotlivé činnosti v rámci GIS projektov rozdeľujeme do niekoľkých fáz: návrh databázy a vstupných údajov, spracovanie a uchovávanie údajov, vykonávanie analýz a syntéz s využitím priestorových vzťahov, prezentácia výsledkov (grafické a negrafické výstupy) a interakcia s používateľmi (desktopové alebo webové GIS). [2] Táto práca sa venuje problematike návrhu štruktúry databázy a jej naplneniu údajmi z rôznych vstupov geodetických meraní. Návrh samotnej geografickej databázy je jednou z najkritickejších a finančne najnáročnejších fáz. Databáza tvorí základ pre tvorbu analýz, modelovanie a tvorbu výstupov, preto musí byť vhodne navrhnutá a organizovaná; a to najmä ak k nej má prístup veľa používateľov. 

2.3 Konzistentnosť databázy

Pri návrhu musíme dbať na to, aby databáza bola vždy konzistentná. To znamená, že stav, ktorý je daný hodnotami jej dát musí odrážať možné situácie v reálnom svete. Nekonzistentné stavy možno vylúčiť už pri špecifikácií dát. Napríklad neexistuje situácia, aby bol vek < 10 a stav = ženatý. Za predpokladu, že databáza je konzistentná, snažíme sa o udržanie celistvosti databázy - integritu bázy dát. [8] Existujú štyri integritné pravidlá:

· Doménová integrita - je množina integritných obmedzení, ktoré zdieľajú všetky hodnoty atribútov priradených k tejto doméne. Napríklad do stĺpca typu číslo nemožno vložiť text.

· Stĺpcová integrita - pre každý stĺpec tabuľky je nutné definovať doménu a prípadné dodatočné integritné obmedzenia. Stĺpcové integritné obmedzenia sú: určenie, či je daný parameter povinný resp. nepovinný (NULL alebo NOT NULL), určenie, či záznamy pre daný stĺpec musia byť jedinečné (DISTINCT alebo DUPLICATE).

· Integrita entít – atribút, ktorý je súčasťou primárneho kľúča nesmie nadobúdať nedefinované hodnoty. (atribút musí byť definovaný ako NOT NULL). ...

Kľúčové slová:

gis

databázy

konzistentnosť databázy

vstupy

sekundárne zdroje

geografické databázyObsah:
 • Úvod 3
  1 Geografické databázy 4
  1.1 Relačný databázový systém 5
  1.2 Uloženie priestorových a opisných dát 6
  2 Analýza a návrh geografických databáz 7
  2.1 Životný cyklus databázy 8
  2.2 Výber databázového systému 9
  2.3 Konzistentnosť databázy 10
  2.4 Normalizácia 11
  3 Vstup dát 13
  3.1 Primárne zdroje 13
  3.1.1 Vstup z geodetických meraní 13
  3.1.2 Globálny polohový systém 14
  3.1.3 Vstup fotogrametrických údajov 14
  3.1.4 Vstup z diaľkového prieskumu Zeme 15
  3.1.5 Vstup z laserové skenovania 15
  3.2 Sekundárne zdroje 16
  3.2.1 Manuálny vstup dát cez príkazy jazyka SQL 16
  3.2.2 Digitalizácia, skenovanie a vektorizácia 18
  3.2.3 Konverzia dát z iných zdrojov 19
  4 Použitá literatúra 20

Zdroje:
 • OPPEL, A.: Databáze bez předchodzích znalostí, průvodce pro samouky. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1199-7.
 • JEDLIČKA, K.: Úvod do geografických informačných systémov. [online]. [citované 2011-12-04]. Dostupné na: http://gis.zcu.cz/studium/ugi/elearning/index1.htm
 • RAPANT, P.: Geoinformační technologie. Vysokoškolská skripta. Institut geoinformatiky, VŠB–TU Ostrava, 2006. 2. vydání. 126 str. ISBN 80-248-1263-0.
 • RAPANT, P.: Geoinformatika a geoniformační technologie. Vysokoškolská skripta. Institut geoinformatiky, VŠB–TU Ostrava, , 2006. 1. vydání. 463 str. ISBN 80-248-1264-9.
 • KOREŇ, M.: Geografický informačný systém ArcGIS. Vysokoškolské skriptá. Technická univerzita vo Zvolene, 2008. 1. vydanie. 86 str. ISBN 978-80-228-1947-3.
 • W3SCHOOLS: SQL Tutotial. [online]. [citované 2011-12-04] Dostupné na: http://www.w3schools.com/sql/default.asp
 • GEODETICCA: Fotogrametria. [online] [citované 2011-12_03] Dostupné na http://www.geodeticca.sk/stranka/fotogrametria-08_11_2010_08_28/clanok/fotogrametria/
 • GALBAVÝ, M.: Zásady tvorby databázovej aplikácie. [online] [citované 2011-12-10]. Dostupné na www.fiit.stuba.sk/~galbavy/zasady.doc
 • SZABÓ, P.: Databázové a informačné systémy. [online]. [citované 2011-12-10]. Dostupné na http://spseke.sk/tutor/prednasky/dbs/
 • SUDOLSKÁ, M.: Geografické informačné systémy. [online]. [citované 2011-12-10]. Dostupné na http://www.gis.sudolska.sk/
 • LONGLEY, P.A.: Geographic information systems and science. Michiganská univerzita. Wiley, 2001. 454 str. ISBN 0471495212, 9780471495215.
 • HOFIERKA, J.: Geografické informačné systémy a diaľkový prieskum zeme. [online] [citované 2011-12_10] Vysokoškolské učebné texty. Fakulta humanitných a prírodnych vied. Prešovská univerzita, 2003. 1. vydanie. 116 str. ISBN 80 – 8068 – 219 – 4. Dostupné na
 • http://www.fhpv.unipo.sk/kagerr/pracovnici/hofierka/vyuka/gis.html