Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Agrohydrológia - Objemovo hmotnostné vzťahy v pôde

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
29511
Posledná úprava
02.05.2013
Zobrazené
2 356 x
Autor:
marri
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Semestrálna práca príklady 1.1 - 10.3 systemom krok za krokom. Každý rok sa menia vstupné údaje, tak si dajte pozor.

Objemovo – Hmotnostné Vzťahy v Pôde
meno, 1. ročník, EM, FEŠRR

Úloha 1.1:
Zadanie:
Neporušená pôdna vzorka v tvare kocky o hrane 10 (cm) má celkovú hmotnosť (vrátane vody) 1460 (g), z čoho na vodu vo vzorke pripadá 260 (g). Predpokladajme, že merná hmotnosť pôdy je 2,650 (g.cm-3). 
Z uvedených údajov vypočítajte:

Požadované výsledky:
a) hmotnostnú vlhkosť pôdy
b) objemovú vlhkosť pôdy
c) ekvivalentnú hĺbku pôdnej vody pre danú vzorku
d) redukovanú objemovú hmotnosť pôdy (t.j. objemovú hmotnosť úplne suchej pôdy)
e) neredukovanú objemovú hmotnosť pôdy (t.j. objemovú hmotnosť pôvodnej- nevysušenej pôdy)
f) pórovitosť pôdy
g) graficky znázornite fázové zloženie vzorky


Kľúčové slová:

objemovo hmotnostné vzťahy

evapotranspirácia

infiltáciaObsah:
 • Úloha 1.1:
  Neporušená pôdna vzorka v tvare kocky o hrane 10 [cm] má celkovú hmotnosť (vrátane vody) 1460 [g], z čoho na vodu vo vzorke pripadá 260 [g]. Predpokladajme, že merná hmotnosť pôdy je 2,650 [g.cm-3].

  Úloha 1.2:
  Zistili sme, že celková hmotnosť pôdy v lyzimetri je 220 [kg], a že hmotnostná vlhkosť pôdy w= 0,18. Vypočítajte aká je v lyzimetri hmotnosť vody a pevnej fázy pôdy.

  Úloha 1.3:
  Hrúbka ornice - hor 0,3m
  Objem tuhej fázy pôdy - Vs 60% z Vt
  Objem kvapalnej fázy pôdy - Vw 30% z Vt
  Merná hmotnosť tuhej fázy - s 2,2 g.cm-3
  Vypočítajte momentálnu hmotnosť orničnej pôdy na ploche 10 000m2 (t.j. na ploche 1 ha). Výsledok riešenia vyjadrite v tonách.

  Úloha 2.1:
  Máme pôdny profil hlboký 1,5 [m], horných 50 [cm] pôdneho profilu má vlhkosť 15 [%hm] a spodných 100 [cm] pôdneho profilu má vlhkosť 25 [%hm]. Ďalej bolo zistené...

  Úloha 2.2:
  Pôdny profil hĺbky 100 [cm] má objemovú vlhkosť pôdy rovnú 0,11. Aké množstvo vody musí byť pridané do tohto pôdneho profilu, aby objemová vlhkosť dosiahla hodnotu 0,29. Výsledok udajte v [mm], [m3.ha-1], [m3.km-2].

  Úloha 2.3:
  Vypočítajte objemovú a hmotnostnú vlhkosť pôdy pre jednotlivé horizonty pôdneho profilu a na milimetrový...

  Úloha 3.1:
  Nakreslite v pôdnom profile priebeh celkového potenciálu pôdnej vody a jeho zložiek do hĺbky 0,9 [m].

  Úloha 3.2:
  Na základe obrázku, ktorý znázorňuje umiestnenie tenziometrov v pôde a čítanie údajov z nenulovacích manometrov:
  a) vypočítajte číselné hodnoty tlakového, gravitačného a celkového potenciálu pôdnej vody v bodoch A,B,C,D,E.
  b) určite smer pohybu vody medzi bodmi A-B, B-C, C-D, D-E.
  c) posúďte, či sa niekde medzi povrchom pôdy a bodom E nachádza alebo nenachádza hladina podzemnej vody.

  Úloha 3.3:
  Vypočítajte hodnotu celkového potenciálu pôdnej vody v bodoch A a B ak viete že...

  Úloha 4.1:
  Vypočítajte momentálnu zásobu prístupnej vody pre pestovanú plodinu (napr. lucernu), ak hmotnosť reprezentatívnej pôdnej vzorky po odobratí je mt = 200 [g]...

  Úloha 4.2:
  Pre pestovanú plodinu z úlohy 4.1 vypočítajte, za koľko dní bude potrebná závlaha alebo koľko dní už mešká, ak zavlažovať musíme vtedy, keď vlhkosť pôdy dosiahne hodnotu hydrolimitu...

  Úloha 4.3:
  Momentálna objemov vlhkosť pôdneho profilu je = 0,12 a hodnota poľnej vodnej kapacity je =0,35. Vypočítajte, do akej hĺbky presiahne v tomto vodnom profile závlahová dávka Md=40[mm].

  Úloha 5.1:
  Pre prípad nasýteného prúdenia vody v pôde, znázorneného na obrázku, vypočítajte hodnotu nasýtenej hydraulickej vodivosti (K) a skutočnú (pórovú) rýchlosť pohybu vody v pôde, ak je dané...

  Úloha 5.2:
  Pre situáciu znázornenú na obrázku vypočítajte rýchlosť prietoku a skutočnú (pórovú) rýchlosť, ak je dané...

  Úloha 5.3:
  Podľa situácie na obrázku vypočítajte množstvo vody, ktoré pretečie cez plochu 10 [cm2] za čas 104 [s], ak je dané...

  Úloha 6.1:
  Na základe v tabuľke uvedených hodnôt priebehu infiltrácie vody do pôdy graficky zostrojte kumulatívnu krivku infiltrácie...

  Úloha 6.2:
  Určite začiatok tvorby kaluží pre konštantnú intenzitu dažďa 3 mm.min-1, ak ešte poznáte...

  Úloha 6.3:
  Predpokladajme že parametre Mezencevovej rovnice sú... Vyjadrite priebeh intenzity infiltrácie a priebeh kumulatívnej infiltrácie v grafickej forme počas trvania infiltrácie 3 hodiny.

  Úloha 7.1:
  Vypočítajte, aká bola hodnota evapotranspirácie za dané časové obdobie, ak vieme, že zásoba vody v lyzimetri pred uvažovaným obdobím bola 45 [cm], na konci uvažovaného obdobia bola 41 [cm] a počas uvažovaného obdobia napršalo...

  Úloha 8.1:
  Vypočítajte intenzity návrhových dažďov, ktoré majú dobu trvania 1[h] a periodicitu 0,025; 0,03; a 0,3.

  Úloha 8.2:
  Pre návrhové dažde z príkladu 8.1 vypočítajte ich výdatnosti. Ďalej vypočítajte výšku spadnutej vody po 45 minútach od začiatku dažďa a celkový objem zrážok v [m3], keď zasiahnutá plocha je 7[km2].

  Úloha 8.3:
  Vypočítajte intenzitu návrhového dažďa [mm/s] pre zrážkomernú stanicu s najnižšou a najvyššou nadmorskou výškou, ak trvanie dažďa je 1,3 [h] a pravdepodobnosť takéhoto dažďa je 1-krát za 100 rokov.

  Úloha 9.1:
  Dňa 6.júna napršalo na povodí o ploche 834,17 [ha] 90[mm] zrážok. Pomocou CN – metódy vypočítajte výšku a objem povrchového odtoku, ak...

  Úloha 9.2:
  Vyhodnotením údajov zo zrážkomerných staníc sme zistili, že záujmové územie s plochou S=5 [km2] bolo zasiahnuté prívalovým dažďom...

  Úloha 9.3:
  Vypočítajte, čomu sa rovná objemový odtokový súčiniteľ povrchového odtoku, keď poznáme...

  Úloha 10.1:
  Vypočítajte zmenu zásob vody v pôdnom profile h=1[m], po daždi s konštantnou intenzitou ak viete, že...

  Úloha 10.2:
  Vypočítajte zmenu zásoby vody v pôdnom profile z príkladu 10.1, ak konštantná intenzita dažďa bola 0,09 [m/s]. Ďalej vypočítajte...

  Úloha 10.3:
  Vypočítajte zmenu zásoby vody v pôdnom profile v bez zrážkovom období trvajúcom 15 dní ak viete, že...