Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Komunikácia v organizácii

«»
Prípona
.pdf
Typ
referát
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
20987
Posledná úprava
14.05.2013
Zobrazené
2 731 x
Autor:
stafo
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Efektívna komunikácia v organizácií je jedným zo základných predpokladov jej fungovania. Práve poruchy v komunikácii sú často príčinou problémov v riadení operácií, v medziľudských vzťahoch, ako aj v nižšej efektívnosti relatívne správne zriadeného informačného systému. Manažéri komunikujú so spolupracovníkmi pri výbere cieľov, pri hľadaní najvhodnejších spôsobov ich naplnenia, pri riešení problémov či konfliktov. Komunikácia je hlavným nástrojom hodnotenia ľudí, ich motivácie a usmerňovaní, manažéri komunikujú s dodávateľmi, so zákazníkmi, s predstaviteľmi štátnej správy a s verejnosťou. Preto by sa manažéri mali usilovať o zvládnutie zásad efektívnej komunikácie, zdokonaľovanie svojich komunikačných zručností a o zvládnutie efektívnych komunikačných techník.

Podstata komunikácie. Všeobecný model komunikačného procesu
Komunikácia sa v rôznych odboroch chápe rôzne. Komunikáciami rozumieme cesty, železnice, s komunikáciou spájame aj iné prostriedky spojenia (telefón, fax, internet a i.), komunikácia sa niekedy stotožňuje s procesom výmeny informácií medzi odosielateľom a prijímateľom (Majtán, 2003). Iní autori zdôrazňujú význam vzájomného porozumenia. Komunikácia je potom definovaná ako prenos vzájomného porozumenia pomocou symbolov (Donnelly, 1996). Pojem komunikácia všeobecne označuje proces spájania – tak objektov ako aj ľudí, a to nie iba ako proces vzájomného odovzdávania informácií. Komunikácia je súčasťou ľudskej existencie, je podmienkou sociálneho správania jedincov v sociálnej skupine. V rodine, v komunite, v spoločnosti, a je preto aj podmienkou dosahovania cieľov aj v podnikoch, zariadeniach, inštitúciách a iných organizáciách.
...

Kľúčové slová:

komunikácia

manažment

podstata komunikácie

komunikácia ako sociálny proces

sociálna komunikácia

komunikačný štýl manažéra

efektívna komunikáciaObsah:
 • Úvod
  Podstata komunikácie. Všeobecný model komunikačného procesu
  Komunikácia ako sociálny proces
  Zvláštnosti sociálnej komunikácie
  Komunikácia v organizácii (vnútropodniková komunikácia)
  Komunikačná atmosféra a komunikačný štýl manažéra
  Princípy efektívnej komunikácie a komunikačné zručnosti
  Zvláštnosti komunikácie s externým prostredím v situáciách ohrozenia bezpečnosti
  Záver
  Literatúra

Zdroje:
 • Antušák, E. – Kopecký, Z.: Krízový manažment – krizová komunikace.Praha: Oeconomica, 2005.
 • Donnelly, J.- Gibson, J.- Ivancevich, J.: Management. Praha: Grada, 1996.
 • Khelerová, V.: Komunikačné dovednosti manažéra. Praha: Grada, 1994.
 • Majtán, M. a kol.: Manažment. Bratislava: Sprint, 2003.
 • Porvazník, J.: Celostný manažment. Bratislava: Sprint, 1999.
 • Sedlák, M.: Manažment. Bratislava: Elita: 1997.
 • Szarková, M. a kol.: Komunikácia v manažmente. Bratislava: Ekonóm, 2002.
 • Šuleř, O.: Manažerské techniky. Olomouc: Rubiko, 1995.