Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Finančná analýza podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
projekt
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43789
Posledná úprava
13.02.2014
Zobrazené
1 637 x
Autor:
Narcisko15
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súčasné obdobie je charakteristické výraznými zmenami vo finančnej oblasti, ktoré sú
sprevádzané rôznymi finančnými inováciami. Tieto zmeny prispievajú k napĺňaniu základných ekonomických cieľov, ako je zvyšovanie rentability, likvidity a hospodárnosti podniku. Z tohto dôvodu vzniká potreba, aby podnik neustále hodnotil svoju finančnú situáciu.

Nástrojom na hodnotenie finančnej situácie a definovanie potrieb podniku je finančná analýza, ktorá je súčasťou finančného riadenia podniku. Finančná analýza poskytuje reálny pohľad na rôzne oblasti hospodárenia firmy, analyzuje ich a vyhodnocuje, určuje príčiny, ktoré ju môžu ovplyvňovať, a to ako v pozitívnom, tak aj v negatívnom zmysle. Finančná analýza poskytuje informácie o finančnom zdraví podniku, ktoré treba hodnotiť komplexne, tzn. podchytiť všetky jeho zložky a ich vzájomné vzťahy. Pomocou rôznych metód umožňuje finančná analýza determinovať budúce postavenie firmy na trhu. Výsledkom je ucelený obraz o finančnej situácii podniku, ktorý zaujíma akcionárov, investorov, banky a iných obchodných partnerov.

Kľúčové slová:

finančná analýza

uživatelia finančnej analýzy

informačné zdroje

metódy a nástroje FAObsah:
 • Úvod................................................................................................2
  1. Finančná analýza...................................................................3
  1.1. Vypovedacia schopnosť............................................3
  1.2. Finančné zdravie podniku ........................................4
  1.3. Finančné chovanie.....................................................5
  1.4. Finančné dôveryhodnosť...........................................5
  2. Užívatelia finančnej analýzy.......................................................5
  2.1. Vlastníci, akcionári a investori...................................6
  2.2. Manažéri podniku......................................................6
  2.3. Veritelia.....................................................................6
  2.4. Obchodní partneri......................................................6
  2.5. Konkurenti.................................................................6
  2.6. Štát a jeho orgány......................................................6
  2.7. Zamestnanci...............................................................6
  3. Informačné zdroje pre finančnú analýzu.....................................7
  3.1. Súvaha........................................................................7
  3.2. Výkaz ziskov a strát....................................................7
  3.3. Cash flow....................................................................8
  3.4. Príloha k účtovnej uzávierke.......................................9
  3.5. Výročná správa............................................................9
  4. Metódy a nástroje finančnej analýzy..........................................10
  5. Pomerové ukazovatele................................................................10
  5.1. Ukazovatele rentability..............................................11
  5.2. Ukazovatele likvidity.................................................12
  5.3. Ukazovatele aktivity..................................................12
  5.4. Ukazovatele zadlženosti.............................................13
  6. Záver............................................................................................15
  7. Použitá literatúra..........................................................................16

Zdroje:
 • SYNEK, M. a kol.: Manažerká ekonomika, Praha, Granada publishing, 2002, ISBN 80-247- 9069-6
 • GRÜNWALD R., HOLEČKOVÁ J. Finanční analýzy a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2
 • SYNEK, M. a kol.: Manažerká ekonomika, Praha, Granada publishing, 2002, ISBN 80-247-9069-6
 • SYNEK M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. aktual. a rozšir. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4
 • KISLINGEROVÁ E. a kol. Manažerské finance. 2. preprac. a dopln. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. 746 s. ISBN 978-80-7179-903-0