Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 628   projektov
7 nových

Podrobný výcuc na marketing

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
24752
Posledná úprava
03.05.2013
Zobrazené
1 666 x
Autor:
pola01
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Teoretické základy marketingu
Marketing vznikov v USA ako odozva na výzvu priemyselne vyspelej ekonomiky, resp. ekonomiky prebytku a masovej spotreby, v ktorej ponuka prevládala nad dopytom a s ktorou sa táto krajina ako prvá stretla.

Problémy spojené s aplikáciou marketingu v Európe sa v ničom neodlišovali od podobných problémov, s ktorými sa stretla aplikácia marketingu v USA. Ide najmä o problémy v súvislosti s rozširovaním a ekonomickým rastom európskeho priestoru, ako aj rozdielnosťou európskych národov – pokiaľ ide o jazyk, kultúru, politicko-administratívnu organizáciu, legislatívu atď..
Marketing – vznikol v podmienkach trhovej ekonomike, ktorá je na jednej strane založená na konkurencii a na druhej strane privileguje slobodu nakupovať, predávať, vyrábať.
– je spojený s určitou formou ekonomickej demokracie. Princíp trhovej ek. je nedeliteľný od princípu slobody.

Prvou oblasťou bola distribúcia poľnohospodárskych produktov zaoberajúca sa problémami komercializácie.
...

1.1 Obsah a podstata marketing
Marketing: spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania
a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú.
1. Potreby – stav pociťovania nedostatku, sú človeku vrodené. Ak potreba nie je uspokojená, človek buď hľadá objekt, ktorý by ju uspokojil, alebo sa pokúša potrebu redukovať.
2. Želania – odzrkadľujú predstavy o existujúcich produktoch a službách. Želania sú podmienené vonkajším prostredím vo forme stimulov ako externého faktora.
3. Dopyt – želania podložené kúpnou silou. Vychádza z reálnych potrieb a kúpnej sily.
4. Produkt – čokoľvek, čo je schopné uspokojiť potreby alebo želania. Nie je ohraničený na fyzické premety (zahŕňa osoby, miesta, organizácie, aktivity a myšlienky).
5. Výmena a transakcia – ľudia ponúkajú peniaze, iný výrobok alebo služby ako náhradu za požadovaný produkt
...

Kľúčové slová:

marketing

aplikácia marketingu

marketingové prostredie

marketingový informačný systém

segmentácia trhu

poslanie podniku

marketingový plán

produktový mixObsah:
 • 1. Teoretické základy marketingu
  1.1 Obsah a podstata marketing
  1.2 Spoločné a rozdielne črty marketingu a obchodu
  1.3 Základné princípy marketingu
  1.4 Marketingový mix a jeho nástroje
  1.5 Marketing produktu a marketing distribúcie
  1.6 Etika v oblasti výmeny
  1.7 Marketing a kvalita
  1.8 Aplikácia marketingu v podniku
  1.9 Nové techniky a tendencie v marketingu
  1.10 Špecifiká amerického a európskeho prístupu k marketingu
  1.11 Medzinárodné aspekty marketingu
  1.12 Procesy medzinárodnej integrácie
  1.12.1 Eurospotrebiteľ
  1.12.2 Tendencie k harmonizácii
  2. Marketing a spoločnosť
  2.1 Koncepcia spoločenského marketingu
  2.2 Spoločenská kritika marketingu
  3. Marketingové prostredie
  3.1 Mikroprostredie podniku
  3.2 Makroprostredie podniku
  4. Nákupné správanie spotrebiteľov
  4.1 Spotrebiteľský trh a nákupné správanie spotrebiteľov
  4.2 Vzťah medzi marketingovými podnetmi a reakciou spotrebiteľa
  4.3 Faktory spotrebiteľského správania
  4.4 Proces rozhodovania o nákupe
  5. Nákupné správanie organizácií
  5.1 Trh výrobnej sféry
  5.2 Nákupné rozhodnutia zákazníka na trhu výrobnej sféry
  5.3 Účastníci nákupného procesu
  5.4 Faktory nákupného rozhodovania
  5.5 Etapy nákupu na trhu výrobnej sféry
  5.6 Trh sprostredkovateľov
  5.7 Štátny trh
  6. Marketingový informačný systém a marketingový výskum
  6.1 Marketingový informačný systém a jeho zdroje
  6.2 Proces marketingového výskumu
  6.3 Zdroje a metódy zberu údajov v marketingovom výskume
  7. Segmentácia trhu, výber trhu, trhová pozícia
  7.1 Postup (etapy) segmentácie
  7.2 Segmentácia trhu spotrebných produktov
  7.3 Segmentácia trhu produktov na spracovateľské a investičné účely
  7.3.1 Princípy segmentácie trhu produktov na spracovateľské a investičné účely
  7.3.2 Podmienky segmentácie trhu produktov na spracovateľské a investičné účely
  7.4 Hodnotenie trhových segmentov
  7.5 Výber cieľového trhu
  7.6 Trhová pozícia
  7.6.1 Identifikácia produktov
  7.6.2 Diferenciácia produktov
  7.6.3 Marketingový mix
  8. Marketingové plánovanie
  1.1 Užitočnosť marketingového plánovania
  1.2 Strategické plánovanie
  1.2.1 Úrovne strategického plánovania
  1.3 Proces strategického plánovania
  1.3.1 Poslanie podniku
  1.3.2 Tvorba strategických cieľov
  1.3.3 Tvorba podnikateľského portfólia
  1.3.4 Stratégie firmy
  1.4 Marketingový plán
  1.4.1. Implementácia marketingového plánu
  1.5 Kontrola marketingových činností
  9. Produkt
  9.1 Pojem a klasifikácia produktov
  9.2 Rozhodovanie o produkte
  9.2.1 Jadro produktu
  9.2.2 Základný produkt
  9.2.3 Rozšírený produkt
  9.3 Produktový mix
  9.4 Životný cyklus produktu
  9.4.1 Štádia životného cyklu produktu
  9.4.2 Charakteristika jednotlivých štádií životného cyklu produktu a marketingové stratégie
  9.4.3 Životný cyklus technológií
  9.4.4 Životný cyklus triedy produktov, podskupín, druhov produktov, produktových značiek
  9.5 Vývoj nového produktu
  9.5.1 Stratégie vývoja nových produktov
  9.5.2 Proces vývoja nových produktov
  10. Cena v marketingu
  10.1 Faktory rozhodovania o cenách
  10.1.1 Interné faktory
  10.1.2 Externé faktory
  10.2 Vplyv ekonomických proces na tvorbu cien
  10.2.1 Vplyv ekonomického cyklu na tvorbu cien
  10.2.2 Vplyv distribúcie na tvorbu cien
  10.2.3 Vplyv životného cyklu produktu na tvorbu cien
  10.2.4 Vplyv typu produktu na tvorbu cien
  10.2.5 Psychologické faktory vyplývajúce na tvorbu cien
  10.3 Tvorba cien
  10.4 Prispôsobovanie cien
  10.4.1 Tvorba cien z geografického hľadiska
  10.4.2 Cenové zvýhodnenia a zľavy
  10.4.3 Cenová diferenciácia
  10.4.4 Tvorba cien produktového mixu
  11. Distribúcia
  11.1 Distribúcia a distribučné systémy
  11.1.1 Podstata a význam distribúcie
  11.1.2 Funkcie distribučných ciest
  11.1.3 Počet stupňov (úrovní) v distribučnej ceste
  11.1.4 Štruktúra distribučnej cesty
  11.1.5 Organizácia distribučných ciest
  11.1.6 Správanie a konflikty v distribučných cestách
  11.1.7 Distribučné stratégie
  11.1.8 Logistika distribúcie
  11.1.8.1 Podstata a ciele logistiky distribúcie
  11.1.8.2 Integrovaný logistický systém, manažment integrovanej logistiky
  11.2 Maloobchod
  11.2.1 Maloobchodné predajne
  11.2.2 Koncentračné formy maloobchodných jednotiek
  11.2.3 Maloobchod bez predajných priestorov
  11.2.4 Marketingové rozhodnutia maloobchodníkov
  11.3 Veľkoobchod
  11.3.1 Funkcie veľkoobchodu
  11.3.2 Členenie veľkoobchodu
  11.3.3 Marketingové rozhodovanie veľkoobchodníkov