Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov

«»
Prípona
.docx
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44789
Posledná úprava
06.03.2014
Zobrazené
2 261 x
Autor:
sissi2510
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom diplomovej práce bolo zistiť možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov u detí a mládeže v Banskobystrickom kraji.

Práca je rozdelená na sedem kapitol. Prvá kapitola je venovaná súčasnému stavu teoretického rozpracovania problematiky. Ďalšie kapitoly sa zaoberajú sociálnym pedagógom- jeho osobnosťou, kompetenciami a možnosťou uplatnenia v oblasti prevencie sociálnopatologických javov v praxi. Záverečné kapitoly sú venované empirickému výskumu. Interpretácia výsledkov výskumu je zameraná na vyhodnocovanie a porovnávanie odpovedí pracovníkov školských zariadení, pracovníkov štátnej sociálnej správy a policajtov preventistov, ktoré boli získané formou dotazníka. V závere je uvedené zovšeobecnenie výsledkov výskumu a odporúčania pre prax.

Sociálna pedagogika na Slovensku má v porovnaní s ostatnými krajinami Európy omnoho kratšiu históriu. Na Slovensku sa začala rozvíjať v 70-tych rokoch 20. storočia. K najvýznamnejším predstaviteľom sociálnej pedagogiky na Slovensku patrí prof. Ondrej Baláž, ktorý jej základy položil v Ústave experimentálnej pedagogiky SAV v Bratislave na oddelení sociálnej pedagogiky, ktoré viedol ako zástupca riaditeľa ústavu a neskôr aj ako riaditeľ ústavu.1 Medzi jeho sociálno-pedagogické vedecké monografie patria „Učiteľ a spoločnosť“(1973), „Úvod do sociálnej pedagogiky“(1973), „Rozvoj spoločnosti a výchova“(1977), „Sociálne aspekty výchovy“(1981).2 Význam pre sociálnu pedagogiku majú aj jeho referáty na vedeckých konferenciách a tiež príspevky publikované v časopiseckej literatúre. Ako prejav vďaky za rozvoj a osobný prínos prof. Ondreja Baláža pre Sociálnu pedagogiku na Slovensku vydal kolektív autorov Hroncová, J- Staňová, J a kol. publikáciu „Život a dielo prof. Ondreja Baláža“(2007) pri príležitosti 85. výročia jeho narodenia.

Kľúčové slová:

sociálna pedagogika

prevencia sociálnopatologických javov

osobnosť sociálneho pedagóga

kompetencie sociálneho pedagóga

možnosti uplatnenia sociálneho pedagógaObsah:
 • Predhovor
  Abstrakt
  Úvod
  1 Súčasný stav teoretického rozpracovania
  Problematiky...................................................................10
  2 Prevencia sociálnopatologických javov
  V predmete sociálnej pedagogiky ako vedy-
  História i súčasnosť.........................................................15
  2.1 Preventívny rozmer v zahraničnej sociálnej pedagogike...................15
  2.2 Preventívny rozmer sociálnej pedagogiky na slovensku...................19
  3 Osobnosť sociálneho pedagóga....................................23
  3.1 Funkcie a úlohy sociálneho pedagóga........................................26
  3.2 Profesijné kompetencie sociálneho pedagóga...............................28
  4 Uplatnenie sociálneho pedagóga v prevencii
  Sociálnopatologických javov..................................31
  4.1 Uplatnenie sociálneho pedagóga v prevencii sociálnopatologických
  Javov v škole a školských zariadeniach.....................................33
  4.2 Uplatnenie sociálneho pedagóga v prevencii sociálnopatologických
  Javov v sociálnej štátnej správe................................................43
  4.3 Uplatnenie sociálneho pedagóga v prevencii sociálnopatologických
  Javov v špeciálnych výchovných zariadeniach.............................51
  5 Projekt výskumu...............................................................57
  5.1 Predmet výskumu....................................................................57
  5.2 Cieľ a úlohy výskumu.............................................................57
  5.3 Hypotézy...............................................................................58
  5.4 Výskumné metódy a etapy výskumu...........................................58
  5.5 Charakteristika výskumnej vzorky a lokality výskumu.....................59
  5.6 Organizačné zabezpečenie výskumu..............................................60
  6 Interpretácia výsledkov výskumu.................................61
  6.1 Pôsobnosť a vzdelanie sociálnych pedagógov a sociálnych
  Pracovníkov v oblasti prevencie sociálnopatologických javov...........61
  6.2 Prevencia sociálnopatologických javov v pracovnej činnosti
  Sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov.............................65
  6.3 Vzájomná spolupráca subjektov....................................................71
  7 Zovšeobecnenie výsledkov výskumu, závery
  A odporúčania pre prax......................................................82
  Resume.........................................................................................84
  Resume.........................................................................................85
  Literatúra.................................................................................87
  Zoznam príloh..........................................................................90

Zdroje:
 • 1. BAKOŠOVÁ,Z.: Sociálna pedagogika.1.vyd. Bratislava: SPN- Mladé Letá, 2005. 168 s. ISBN 80-10-00485-5.
 • 2. BAKOŠOVÁ,Z.: Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského,2005. 221 s. ISBN 80-89236-00-6.
 • 3. BAKOŠOVÁ, Z.: Sociálny pedagóg a jeho úloha pri zlepšovaní kvality života detí, mládeže a dospelých. In: Socialia 2009. Profesijné kompetencie sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov v teórii a praxi v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SOCIALIA 2009. Banská Bystrica: UMB, 2009, 281 s. ISBN 978-80-8083-895-9.
 • 4. EMMEROVÁ,I.: Prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí. Banská Bystrica: Pedagóg, 2007. 129 s. ISBN 978-80-8083-440-1.
 • 5. EMMEROVÁ,I.: Profesionalizácia sociálno-výchovnej práce v školskom prostredí z aspektu pôsobenia sociálneho pedagóga ako odborného zamestnanca. In: HRONCOVÁ,J.-EMMEROVÁ,I.: Sociálny pedagóg v škole. Banská Bystrica: UMB, 2012, 242 s. ISBN 978-80-557-0465-4.
 • 6. HATÁR, C.: Sociálny pedagóg v systéme sociálno-edukačného poradenstva, prevencie a profylaxie. Nitra: PF UKF, 2010, 106 s. ISBN 978-80-8094-664-7.
 • 7. HATÁR,C.-SZÍJJÁRTÓOVÁ,K.-HUPKOVÁ,M.: Základy sociálnej pedagogiky pre pomáhajúce profesie. Nitra: PF UKF, 2007, 280 s. ISBN 978-80-8094-174-1.
 • 8. HRONCOVÁ,J.: Sociálna pedagogika na Slovensku (História a súčasnosť). Banská Bystrica: UMB, 2012, 164 s. ISBN 978-80-557-0356-5.
 • 9. HRONCOVÁ,J.-EMMEROVÁ,I.: Zborník príspevkov z medzinárodného odborného seminára Sociálny pedagóg v škole. Banská Bystrica: UMB, 2012, 242 s. ISBN 978-80-557-0465-4.
 • 10. HRONCOVÁ,J: Prevencia sociálnopatologických javov v predmete sociálnej pedagogiky a v profesii sociálneho pedagóga-Historické aspekty a súčasnosť. In: Zborník príspevkov z medzinárodného odborného seminára Sociálny pedagóg v škole.Banská Bystrica: UMB, 2012, 242 s. ISBN 978-80-557-0465-4.
 • 11. HRONCOVÁ, J.: Možnosti uplatnenia a profesijné kompetencie sociálnych pedagógov v SR. . In: Socialia 2009. Profesijné kompetencie sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov v teórii a praxi v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SOCIALIA 2009. Banská Bystrica: UMB, 2009, 281 s. ISBN 978-80-8083-895-9.
 • 12. HRONCOVÁ,J.: Príčiny kriminality mládeže a možnosti jej prevencie v podmienkach školstva. In: Sociálna prevencia. roč.3. 2008 č.3. ISSN 1336-9679.
 • 13. HRONCOVÁ,J.-EMMEROVÁ,I.: Zborník príspevkov z medzinárodného odborného seminára Sociálny pedagóg v škole. Banská Bystrica: UMB, 2012, 242 s. ISBN 978-80-557-0465-4.
 • 14. HRONCOVÁ,J.-EMMEROVÁ,I.: Sociálna pedagogika. Vývoj a súčasný stav. Banská Bystrica: UMB, 2009, 276 s. ISBN 978-80-8083-819-5.
 • 15. HRONCOVÁ,J.-EMMEROVÁ,I.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica: UMB, 2004, 280 s. ISBN 80-8083-028-2.
 • 16. HRONCOVÁ,J.-EMMEROVÁ,I.-WALANCIK,M. a kol.: Pedagogika sociálnej starostlivosti. Banská Bystrica UMB, 2011, 220 s. ISBN 978-80-557-0306-0.
 • 17. HRONCOVÁ,J.-HUDECOVÁ,A.-MATULAYOVÁ,T.: Sociálna pedagogika a sociálna práca. Banská Bystrica: UMB, 2000, 293 s. ISBN 80-8055-427-7.
 • 18. HRONCOVÁ,J.-KRAUS,B.: Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. Banská Bystrica: UMB, 2006, 252 s. ISBN 80-8083-223-4.
 • 19. HRONCOVÁ,J.-STAŇOVÁ,J. a kol.: Život a dielo prof. Ondreja Baláža (K otázkam sociálnej pedagogiky). Banská Bystrica: UMB, 2007, 134 s. ISBN 978-80-8083-381-7.
 • 20. HRONCOVÁ,J.-WALANCIK,M.: Vybrané problémy slovenskej a poľskej sociálnej pedagogiky. Banská Bystrica: UMB, 2009, 333 s. ISBN 978-80-8083-749-5.
 • ...