Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Marketingový komunikačný mix pre podporu čerpania štrukturálnych fondov EÚ

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40045
Posledná úprava
16.04.2012
Zobrazené
1 321 x
Autor:
ktrav
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom diplomovej práce „Marketingový komunikačný mix pre podporu čerpania štrukturálnych fondov EÚ“ je analýza informačných a komunikačných nástrojov pre prípravu a implementáciu projektov v rámci vybraných opatrení operačného programu Vzdelávanie (OPV), prostredníctvom kvalitatívneho výskumu. Teoretická časť práce je venovaná problematike čerpania štrukturálnych fondov, ako aj teoretickým východiskám marketingovej komunikácie. Taktiež popisuje štrukturálne fondy a ich marketing so zameraním na marketingový komunikačný mix. V praktickej časti sú prostredníctvom kvalitatívneho výskumu analyzované najpoužívanejšie informačné a komunikačné nástroje pre OPV a miera spokojnosti s poskytovanými informáciami pre potreby čerpania NFP zo ŠF EÚ. Takisto je spracovaná SWOT analýza na základe výsledkov osobných rozhovorov s členmi projektových tímov z kvalitatívneho výskumu a komunikačného plánu pre OPV. V závere je navrhnutých niekoľko odporúčaní na zlepšenie marketingového komunikačného mixu OPV.

Kľúčové slová:

marketingová komunikácia

komunikačný mix

swot analýza

štrukturálne fondyObsah:
 • Zoznam obrázkov 10
  Zoznam tabuliek 11
  Zoznam symbolov a skratiek 12
  Slovník termínov 13
  Úvod 15
  1 Štrukturálne fondy Európskej únie 17
  1.1 Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 19
  1.2 Európsky sociálny fond (ESF) 20
  1.3 Európsky poľnohospodársky zabezpečovací a garančný fond 20
  1.4 Finančný nástroj na riadenie rybolovu 21
  1.5 Čerpanie štrukturálnych fondov 21
  1.5.1 Manažment európskych projektov 23
  1.5.2 Príprava projektov 24
  1.5.3 Problémy pri získavaní finančných prostriedkov zo ŠF 26
  1.5.4 Formy čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov 27
  1.6 Implementácia štrukturálnych fondov EÚ v kontexte Slovenskej republiky v programovom období 2007 - 2013 27
  1.6.1 Národný strategický referenčný rámec 28
  1.6.2 Cieľ konvergencia 30
  1.6.3 Cieľ regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 30
  1.6.4 Ciele a priority Slovenska v stratégii NSRR 31
  1.6.5 Operačné programy 33
  2 Teoretické východiská marketingovej komunikácie 35
  2.1 Komunikačný proces 36
  2.2 Marketingový komunikačný mix 38
  1.1.1 Charakteristiky komunikačného mixu 40
  2.3 Štrukturálne fondy a ich marketing 41
  2.3.1 Marketing vo verejnom sektore 42
  2.3.2 Marketingový proces a jeho aplikácia na ŠF 43
  2.3.3 Organizácie zodpovedné za šírenie informácií o ŠF 45
  2.3.4 Informovanie, publicita a príprava komunikačného plánu pre programové obdobie 2007 – 2013 pre ŠF 46
  2.3.5 Komunikačná stratégia, ciele a cieľové skupiny KoP 46
  2.3.6 Realizácia, monitorovanie a hodnotenie KoP 50
  3 Analýza marketingového komunikačného mixu v rámci operačného programu Vzdelávanie 53
  3.1 Základná charakteristika OPV 53
  3.1.1 Pravidlá využívania informačných opatrení pre OPV 55
  3.2 Metodika výskumu 59
  3.2.1 Cieľ dotazníkového skúmania 59
  3.2.2 Výber a rozsah respondentov 59
  3.3 Štruktúra dotazníka 62
  3.3.1 Skúmané komunikačné nástroje a prostriedky – komunikačný mix 63
  3.4 Výsledky dotazníkového skúmania 67
  3.4.1 Vyhodnotenie hypotézy 1 68
  3.4.2 Vyhodnotenie hypotézy 2 69
  3.4.3 Vyhodnotenie ostatných komunikačných prostriedkov 70
  4 Komunikačná SWOT analýza pre OPV 73
  4.1 Silné stránky 74
  4.2 Slabé stránky 75
  4.3 Príležitosti 76
  4.4 Hrozby 77
  5 Odporúčania pre zlepšenie marketingového komunikačného mixu 79
  5.1 Administratívna náročnosť 79
  5.2 Často menené „pravidlá hry“ 80
  5.3 Nedostatok personálnych kapacít v rámci celkovej implementácie OP 80
  5.4 Negatívne skúsenosti žiadateľov so štrukturálnymi fondmi z programového obdobia 2004 – 2006 81
  5.5 Riziko zlyhávania projektov tak vo fáze prípravy žiadosti o NFP, ako aj v samotnej fáze realizácie projektov v dôsledku nedostatočnej informovanosti 81
  Záver 83
  Zoznam použitej literatúry 86
  Prílohy 88

Zdroje:
 • Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. [online]. [cit. 18.3.2011]. Dostupné na: http://www.asfeu.sk/agentura/
 • Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Cesta od nápadu k realizácii projektu. [CD]
 • AKERLUND, P., 2003. Marketing communications, How is the process? Lulea, 2003, 110s., [online]. Záverečná práca na Technologickej univerzite v Lulea [cit.
 • 4.2.2011]. Dostupné na: http://epubl.ltu.se/1402-1617/2004/123/LTU-EX-04123-SE.pdf
 • BALKO, L., 2004. Štrukturálne fondy Európskej únie v slovenskej právnej reflexii. Bratislava: Epos, 2004, 351s., ISBN 80-8057-586
 • KOTLER, P., 2001. Marketing – Management 10. rozšíř. vyd. Praha: Grada publishing, 2001, 719s., ISBN 80-247-0016-6
 • KOTLER, P. – KELLER, L. K., 2007. Marketing management. 12 vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 792s., ISBN 978-80-247-1359-5
 • MAJKOVÁ, M., 2008. Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR: Analýza štandardného a alternatívneho financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR. Brno: Tribun EU, 2008, 204s., ISBN 978-80-7399-590-4
 • MDVRR SR – Centrálny koordinačný orgán NSRR, 2008. Národný strategický referenčný rámec. 2008. [online]. [cit. 10.2.2011]. Dostupné na: http://www.nsrr.sk/narodny-strategicky-referencny-ramec-2007-2013/
 • ...