Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Finančná analýza vybraného podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
38 x
Veľkosť
2,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6584
Posledná úprava
08.08.2018
Zobrazené
4 663 x
Autor:
juro139
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V posledných rokoch i v našej transformujúcej sa ekonomike vystupuje do popredia jeden z významných nástrojov podnikového riadenia - finančná analýza, ktorá okrem hodnotenia súčastnej a minulej finančnej pozície a výsledkov podnikania, by mala poskytovať podklady pre potrebné riadiace rozhodnutia. Práve pri rozhodovaní je potrebné počítať s určitou dávkou neistoty, neurčitosti a dohadov, a finančná analýza môže aktívne prispieť k zmierneniu týchto problémov. Pravidelne uskutočňovaná finančná analýza umožňuje odhaliť anomálie finančného „zdravia“ podniku v čase, keď je ešte možné vhodnými rozhodnutiami a zásahmi tieto anomálie zmierniť alebo odstrániť. Ide pritom o trhovo orientovanú analýzu, ktorá plní len pasívnu , monitorovaciu funkciu.
Cieľom mojej diplomovej práce je aplikovať finančnú analýzu v stredne veľkom podniku Stavomontáže Žilina, a.s. Štruktúra mojej diplomovej práce je následovná :
Prvá kapitola rozoberá v teoretickej rovine funkcie a úlohy finančnej analýzy, jej východiská, štruktúru a metodiku. V druhej kapitole charakterizujem objekt analýzy - Stavomontáže Žilina, a.s. a súčastne aplikujem finančnú analýzu podľa metodiky uvedenej v prvej kapitole, v reálnych podmienkach spomínaného podniku, pričom sa pokúsim navrhnúť opatrenia pre ďalšie smerovanie podniku.

Kľúčové slová:

finančná analýza

pomerové ukazovatele

predikcia

výsledok hospodárenia

likvidita

zadĺženosť

rentabilita

index bonity

Altmanov modelObsah:
 • Úvod
  1 Postavenie, úlohy a metodika finančnej analýzy v trhových podmienkach
  1.1 Vstupné údaje finančnej analýzy
  1.1.1 Účtovná závierka a jej obsah
  1.1.2 Obmedzenia vstupných údajov
  1.2 Metódy a postupy používané pri finančnej analýze
  1.3 Ukazovatele finančnej analýzy
  1.3.1 Ukazovatele pre rozbor platobnej schopnosti (likvidity)
  1.3.2 Ukazovatele aktivity (obratovosti)
  1.3.3 Ukazovatele zadĺženosti (finančnej stability)
  1.3.4 Ukazovatele rentability
  1.4 Objektivizácia výsledkov finančnej analýzy
  1.4.1 Analýza polohy podniku v priestore
  1.4.2 Analýza vývoja v čase
  1.4.3 Analýza vzťahov medzi ukazovateľmi
  1.4.4 Návrh opatrení
  1.5 Analýza výsledku hospodárenia a peňažných tokov
  1.6 Predikcia finančnej situácie podniku
  1.6.1 Rýchly test
  1.6.2 Altmanov model
  1.6.3 Index bonity
  2 Finančno - ekonomická analýza podniku stavomontáže žilina, a.s.
  2.1 Charakteristika podniku stavomontáže žilina a.s.
  2.2 Finančno-ekonomická analýza a.s. stavomontáže za roky 2003 - 2006
  2.2.1 Horizontálna a vertikálna analýza
  2.2.2 Výpočet pomerových finančných ukazovateľov
  2.2.3 Ukazovatele likvidity
  2.2.4 Ukazovatele aktivity ( obratovosti )
  2.2.5 Ukazovatele zadĺženosti
  2.2.6 Ukazovatele rentability
  2.3 Objektivizácia výsledkov finančnej analýzy
  2.3.1 Analýza polohy v priestore
  2.3.2 Analýza vývoja v čase
  2.3.3 Analýza vzťahov medzi ukazovateľmi
  2.4 Analýza výsledku hospodárenia
  3 Predikcia finančnej situácie podniku
  3.1 Rýchly test
  3.2 Index bonity
  3.3 Návrh opatrení
  Záver

Zdroje:
 • Zalai, K. a kol. : Finančno-ekonomická analýza podniku , Sprint, 2007.
 • Cisko, Š. a kol. : Finančná analýza podniku , EDIS, 2007
 • Baran, D. a kol. : Finančno-ekonomická analýza podniku v praxi, Iris, 2006.
 • Rúčková, P. : Finanční analýza, Grada, 2007.
 • Šlosárová, A. : Analýza účtovnej závierky, Iura, 2006
 • Ukazovatele OKEČ, 2005