Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 562   projektov
13 nových

Analýza prostredia v strategickom manažmente

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
406 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4951
Posledná úprava
02.11.2017
Zobrazené
15 619 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Žijeme vo veľmi zložitom období a vo svete, v ktorom hospodárska prax úpenlivo hľadá taký dokonalý riadiaci manažment, ktorý sa vie v praxi úspešne aj uplatniť a presadiť. Stále častejšie sa manažéri v podnikoch presviedčajú, že uspieť v súčasnom vytvárajúcom sa konkurenčnom prostredí môžu len tie podniky a organizácie, ktoré sa neriadia živelne, ale uplatňujú princípy strategického manažmentu a činnosť v podniku riadia na základe adekvátne rozpracovaných hospodárskych stratégii. V silnej konkurencii uspeje len ten, kto je o krok (či dva) pred svojimi konkurentmi. Každý podnik, ktorý chce byť úspešný, musí najprv preskúmať svoju pozíciu na trhu a podľa výsledkov analýzy zvoliť vhodnú sratégiu vlastného prežitia. Podniky vykonávajúce svoje aktivity bez vopred vypracovanej stratégie sú vystavované veľkému riziku. Preto za účelom eliminovania rizika a dosiahnutia úspechu v podnikaní je vypracovanie stratégie veľmi dôležitou činnosťou manažmentu.
Východiskovým krokom vypracovania dobrej stratégie je vykonanie externej a internej analýzy podniku, ktorá podáva obraz o silných a slabých stránkach podniku a o hrozbách a príležitostiach na trhu, a tak prispieva k voľbe vhodného typu stratégie.
Vypracovanie stratégie predstavuje nevyhnutnú a veľmi dôležitú úlohu podnikového manažmentu, aj keď v našich firmách je to zatiaľ málo prebádanou oblasťou ich činnosti. Z toho dôvodu som sa rozhodla na začiatku svojej diplomovej práce venovať pozornosť analýze externého prostredia. Výsledky externej analýzy dopĺňam o výsledky vybraných metód internej analýzy, pretože len na základe ich vzájomného prepojenia je možné získať kvalitné informácie potrebné pre tvorbu stratégie. Externá analýza podáva obraz o hrozbách, ale aj príležitostiach, ktoré by mal podnik využiť pre svoj rozvoj a zlepšenie svojej pozície na trhu. K tomu, aby podnik mohol využiť príležitosti vonkajšieho prostredia, musí mať zdroje a schopnosti. Obraz o týchto vnútorných pedpokladoch pre využitie príležitostí podáva interná analýza. Až po zistení zdrojov a schopností, ktoré má podnik k dispozícii, je možné navrhnúť spôsoby a cesty využitia príležitostí, ktoré poskytuje okolie a navrhnúť vhodný typ stratégie.
Problematika analýzy externého prostredia sčasti doplnená analýzou interného prostredia sa týka a.s. Bukóza Holding Hencovce. Vedenie podniku zatiaľ nemá skúsenosti s tvorbou stratégie vzhľadom na to, že dlhé roky vykonávalo svoju činnosť na základe centrálneho systému plánovania. Až v posledných rokoch sa pokúšalo vytvoriť určitý postup, cestu k dosiahnutiu cieľov a zámerov.
Cieľom mojej diplomovej práce je prostredníctvom analýzy externého prostredia, zmapovania a zhodnotenia hrozieb a príležitostí a čiastočne aj silných a slabých stránok a.s. načrtnúť isté oblasti smerovania a postupy pri tvorbe stratégie za účelom efektívneho využívania všetkých zdrojov a činností, ktoré má a.s. k dispozíii. Podrobnosť jednotlivých metód bola ovplyvnená možnosťou prístupu k informáciám, ktoré vzhľadom k neustále sa zhoršujúcemu konkurenčnému boju na trhu sú dosť obmedzené.
Diplomová práca pozostáva zo štyroch častí. Prvá časť obsahuje základné teoretické poznatky a informácie o strategickom manažmente so zameraním na okolie podniku a charakteristiku metód externej, ale aj internej analýzy ako východísk pre tvorbu kvalitnej stratégie. Druhá časť podáva obraz o spoločnosti, o jej organizačnej štruktúre, o jednotlivých výrobných činnostiach, o jej súčasnej obchodnej politike a o stratégiách rozvoja na nasledujúce obdobie. V tretej časti sa podrobnejšie zaoberám analýzou externého prostredia, kde pomocou metód skúmania okolia podniku zisťujem hrozby číhajúce na podnik z vonkajšieho prostredia a príležitosti, ktoré poskytuje podniku jeho okolie. Štvrtá časť, interná analýza, podáva obraz o silných a slabých stránkach podniku. Vo svojej diplomovej práci som ju použila ako prostriedok zistenia zdrojov a schopností, ktoré má podnik k dispozícii a bez existencie ktorých by nebolo možné využiť príležitosti vonkajšieho prostredia pre rozvoj a zlepšenie postavenia podniku. V závere diplomovej práce podávam námety a odporúčania pre riešenie nedostatkov a problémov zistených vykonanými analýzami v a.s. Bukóza Holding Hencovce, ktorými by sa malo vedenie a.s. zaoberať a v budúcnosti za účelom ďalšieho rozvoja riešiť.

Kľúčové slová:

analýza prostredia

strategický manažment

swot analýza

BCG matica

model GE

poterov model

konkurenčné silyObsah:
 • 1. POSTAVENIE ANALÝZY PROSTREDIA V STRATEGICKOM MANAŽMENTE
  1.1 ZLOŽKY PROSTREDIA PODNIKU
  1.1.1 Externé prostredie
  1.1.2 Interné prostredie
  1.2 ANALÝZA EXTERNÉHO PROSTREDIA
  1.2.1 Hlavné ekonomické parametre odvetvia
  1.2.2 Hybné sily odvetvia
  1.2.3 Konkurenčné sily (Porterov model)
  1.2.4 Kľúčové faktory úspechu
  1.3 ANALÝZA INTERNÉHO PROSTREDIA
  1.3.1 Hodnotenie existujúcej stratégie
  1.3.2 Analýza zdrojov podniku
  1.3.3 Analýza schopností podniku
  1.4 SWOT ANALÝZA
  1.5 MODEL BCG
  1.6 MODEL GE
  2. CHARAKTERISTIKA A.S. BUKÓZA HOLDING
  HENCOVCE
  2.1 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
  2.2. VÝROBNÝ PROGRAM A TECHNICKÁ ZÁKLADŇA
  2. 3. OBCHODNÁ POLITIKA BUKÓZA HOLDING A.S.
  2. 4 STRATÉGIA ROZVOJA NA NASLEDUJÚCE OBDOBIE
  3. ANALÝZA A ODPORÚČANIA

  3.1 EXTERNÁ ANALÝZA
  3. 1. 1 PORTEROV MODEL PIATICH SÍL
  3. 1. 2 Vstup nových konkurentov
  3. 1. 3 Rivalita medzi konkurentmi etablovanými v odvetví
  3. 1. 4 Obchodná sila kupujúcich
  3. 1. 5 Obchodná sila dodávateľov
  3. 1. 6 Substitúcia výrobkov
  3. 1. 7 SWOT analýza
  3. 1. 8 METÓDA SPACE
  3. 1. 9 ODVETVOVÁ ANALÝZA
  3. 2 INTERNÁ ANALÝZA
  3. 2. 1 BCG analýza
  3. 2. 1 Model GE
  3. 2. 3 Analýza zraniteľnosti
  3. 3 ZHODNOTENIE, ODPORÚČANIA A NÁMETY PRE RIEŠENIE NIEKTORÝCH PROBLÉMOV

Zdroje:
 • Doc. Ing. Papula Jozef, Csc. a kolektív : Strategický manažment, ES EU, 1995
 • Doc. Ing. Papula Jozef, Csc. a kolektív : Strategický manažment podniku, praktikum, ES EU, 1995
 • Doc. Ing. Papula Jozef, Csc. Strategiký manažment - Výzva pre manažérov, Elita Bratislava, 1993
 • Prof. Dr. Souček Zdeněk, DrSc. : Ministratégie firmy, Economia Praha, 1991 Horáková Iveta : Marketing v současné světové praxi, Grada Praha, 1992
 • Sharplin Arthur : Strategic management, McGraw - Hill New York, 1985