Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Analýza dotazníkov

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
49 x
Veľkosť
2,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5786
Posledná úprava
28.11.2017
Zobrazené
1 737 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súčasné podniky pochopili situáciu na trhu, keď nie je možné podniknúť niečo bez toho, aby to nebolo vopred premyslené. Musia teda myslieť strategicky, to znamená vedieť o svojich silných a slabých stránkach, príležitostiach, rizikách, o situácii v odvetví, o požiadavkách zákazníkov, a hlavne vedieť identifikovať svoju konkurenčnú výhodu. V dnešnej informačnej spoločnosti sa stáva významnou konkurenčnou výhodou efektívne využívanie ľudského potenciálu - ľudí, s ich schopnosťami, vedomosťami, zručnosťami, sledujúcich najnovšie trendy v oblasti informačných technológií i v odbore.

V poslednom období sa v riadení ľudského potenciálu objavili niektoré nové myšlienky a koncepcie, ktoré poukazujú nielen na zmeny prostredia, v ktorom dnešné organizácie fungujú, ale predovšetkým zmenený pohľad na zamestnancov. Až doteraz boli zamestnanci považovaní za nákladovú položku, najnovšie sa ale na nich dívame ako na aktívum podniku, najväčšie imanie, ktoré podnik má. Zmenili sa aj charakteristiky a postoje samotných zamestnancov. Sú vzdelanejší, informovanejší a kultúrne rozmanitejší. Stále viac cítia potrebu samostatne rozhodovať o svojom pracovnom živote a o svojej práci, alebo aspoň byť v tomto rozhodovaní rovnocenným partnerom. Chcú byť vnímaní ako individuality a nie ako anonymná súčasť nejakého mechanizmu. Na toto reagujú aj prístupy v ich riadení. Jedným z týchto prístupov je riadenie pracovného výkonu.
Moderné riadenie ľudského potenciálu zdôrazňuje potrebu vytvárania pracovných úloh a pracovných miest „na mieru“ schopnostiam a preferenciám každého zamestnanca a tým aj optimálneho využívania jeho pracovných schopností. V záujme zlepšovania pracovného výkonu, ale aj zvyšovania spokojnosti každého zamestnanca s kvalitou pracovného života, sa zároveň kladie dôraz na neustále rozvíjanie jeho pracovných schopností. Toto sa považuje za súčasť pracovných úloh zamestnanca a stáva sa predmetom posudzovania pracového výkonu a následného odmeňovania.

Hodnotenie pracovného výkonu je efektívnou metódou riadenia pracovného výkonu a jedným z najsilnejších motivačných nástrojov v rukách manažérov. Hodnotenie je základný akt, ktorý má odhaliť reálny obraz o tom, s akým ľudským potenciálom podnik disponuje, aké má v tomto smere ešte rezervy a kde všade môže ešte zoštíhliť riadiaci proces.

Kľúčové slová:

pracovný výkon

hodnotenia

spoločnosť

zamestnanci

personalisti

nedostatky

zhodnotenieObsah:
 • Úvod
  1. Analýza súčasného poznania v oblasti hodnotenia komplexného pracovného výkonu zamestnancov a riadiacich pracovníkov
  1.1. Význam riadenia a rozvoja ľudského potenciálu
  1.2. Definícia a ciele hodnotenia komplexného pracovného výkonu
  1.3. Oblasti, funkcie, formy a subjekty hodnotenia
  1.4. Kritériá hodnotenia
  1.5. Proces hodnotenia komplexného pracovného výkonu
  1.6. Chyby vyskytujúce sa v hodnotení komplexného pracovného výkonu
  1.7. Metódy hodnotenia komplexného pracovného výkonu
  1.8. Hodnotiaci rozhovor
  2. Analýza súčasného stavu spoločnosti slovalco, a. s.
  2.1. Základné údaje o spoločnosti, predmet činnosti
  2.2. História spoločnosti
  2.3. Poslanie, vízia a filozofia spoločnosti
  2.4. Štruktúra akcionárov
  2.5. Organizačná štruktúra
  2.6. Strategické ciele spoločnosti
  2.7. Štruktúra zamestnancov
  2.8. Hodnotenie zamestnancov
  2.9. Vzdelávanie a školenie zamestnancov
  3. Analýza dotazníkov
  3.1. Definovanie problému a stanovenie cieľov
  3.2. Štatistické spracovanie získaných údajov
  3.3. Rozhovor s personalistom
  4. Návrh súboru odporúčaní pre hodnotenie komplexného pracovného výkonu v podmienkach slovalco, a. s.
  4.1. Zhrnutie nedostatkov zistených z analýzy v oblasti hodnotenia komplexného pracovného výkonu
  4.2. Prepojenie hodnotenia s ostatnými funkciami riadenia a rozvoja ľudského potenciálu
  4.3. Návrh odporúčaní pre skvalitnenie systému hodnotenia
  4.4. Zhodnotenie návrhu
  Záver

Zdroje:
 • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing. 2002
 • Blašková, M.: riadenie a rozvoj ľuského potenciálu. Uplatňovanie motivačného akcentu v procesoch práce s ľuďmi. EDIS. Žilina.
 • Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Management Press. Praha. 2002
 • Milkovich, G. T. - Boudreau, J. W.: Řízení lidských zdrojů. Praha. Grada. 1993
 • Werther, W. B. - Davis, K.: Lidský faktor a personální management.Victoria Publishing. Praha. 1992
 • Zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie Manažment ľudského potenciálu v podniku. Žilinská univerzita v Žiline. 2005