Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Zhodnotenie odpisovania a obnovy dlhodobého majetku podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6555
Posledná úprava
07.08.2018
Zobrazené
1 469 x
Autor:
juro139
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Majetok predstavuje súhrn oceniteľných vecí a prostriedkov, vrátane majetkových práv, ktoré slúžia na zabezpečenie hlavných a vedľajších činnosti podniku.

Dlhodobý majetok predstavuje dlhodobo viazané zložky majetku, ktoré sa postupne opotrebovávajú a tým odovzdáva svoju hodnotu do hodnoty realizovaných výkonov.

Ekonomickým vyjadrením postupného opotrebenia majetku sú odpisy, ktoré tvoria dôležitú kategóriu ekonomiky každého podniku. Ich výška a dynamika ovplyvňuje hospodársky výsledok a závisí od obstarávacej ceny, doby ekonomickej životnosti a odpisovej politiky.


Spôsob (metódy) odpisovania, lehoty odpisovania a odpisové sadzby sú vo všetkých krajinách samostatne upravované v daňových predpisoch a určujú orientáciu a zámery odpisovej politiky štátu.

Problematika odpisov v účtovníctve predstavuje dôležitú ekonomickú kapitolu podnikateľskej jednotky aj štátu a z toho dôvodu sa neustále novelizujú a upravujú zákony a predpisy, ktoré sa jej týkajú.

Kľúčové slová:

odpisovanie

dlhodobý majetok

obnova

podnik

Stavomontáže Žilina

a.s.

daňové odpisy

stupeň opotrebenia

dopravné prostriedkyObsah:
 • Úvod
  1. Prezentácia firmy stavomontáže žilina a.s. z hľadiska jeho právneho postavenia, organizačnej štruktúry a náplne činnosti
  2. Charakteristika dlhodobého odpisovaného majetku firmy stavomontáže žilina a.s. a spôsob jeho evidencie
  2.1. Dlhodobý majetok
  2.2 Evidencia dlhodobého majetku v stavomontážach žilina a.s.
  2.3. Štruktúra dlhodobého majetku firmy stavomontáže žilina a.s. (v 1000 sk)
  3. Opotrebenie a odpisovanie dlhodobého majetku
  3.1. Opotrebenie a obnova dlhodobého majetku
  3.1.1. Fyzické opotrebenie dlhodobého majetku
  3.1.2. Morálne opotrebenie dlhodobého majetku
  3.1.3 Obnova dlhodobého majetku
  3.2. Odpisovanie dlhodobého majetku
  3.2.1. Daňové odpisy dlhodobého majetku
  3.2.2 Účtovné odpisy dlhodobého majetku
  3.3. Spôsob odpisovania dm v spoločnosti stavomontáže žilina a.s.
  4. Analýza stupňa opotrebenia hlavných zložiek dlhodobého majetku firmy a proces obnovy
  4.1. Metódy pre stanovenie miery opotrebenia dm
  4.2. Stupeň opotrebenia dlhodobého hmotného majetku v stavomontážach žilina a.s.
  4.2.1. Stupeň opotrebenia v triede budovy
  4.2.2. Stupeň opotrebenia v triede stavby
  4.2.3. Stupeň opotrebenia v triede samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
  4.2.4. Stupeň opotrebenia v triede dopravné prostriedky
  5. Celkové zhodnotenie situácie a návrhy na opatrenia
  Návrhy na opatrenia
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Cisko, Š. :Finančné účtovníctvo v podniku dopravy. Edis, ŽU v Žiline, 2003
 • Fekete, I. : Odpisovanie majetku pre podnikateľov. M. Mračko Bratislava, 1999
 • Daňový sprievodca 2005 s komentárom. Ecopress, Bratislava, 2005-04-08
 • Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
 • Opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
 • Daňový a účtovný poradca podnikateľa č.15/2004
 • Interné materiály firmy Stavomontáže Žilina, a.s.