Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Štruktúra podnikového manažmentu vybraného podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
48 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36700
Posledná úprava
05.02.2011
Zobrazené
2 492 x
Autor:
caca91
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:

Práca sa zaoberá problematikou efektívnej štruktúry podnikového manažmentu na úrovni vybraného podniku – AB-Socks, a.s., v rámci rozboru jeho základných funkcií – plánovania, organizovania, vedenia a kontroly.


Cieľom práce je na základe poznatkov vychádzajúcich z teoretického vymedzenia podnikového manažmentu, komplexnej analýzy firemného prostredia skúmaného podniku AB-Socks, a.s., a výsledkov dotazníkového prieskumu zhodnotiť funkčnosť a efektívnosť štruktúry podnikového manažmentu vybraného podniku a poukázať na možné zlepšenia a aktivity, ktoré môžu prispieť k efektívnejšiemu rozvoju. Pri riešení problematiky sme využili elementárne vedecké metódy. 


Pozorujeme a analyzujeme vývoj podnikového manažmentu fiktívnej firmy pod názvom AB-Socks. V súvislosti so zisťovaním námetov, požiadaviek a odporúčaní vzorky zamestnancov firmy, ktoré by prispeli k efektívnejšiemu vývoju podnikového manažmentu, využívame dotazníkovú metódu. V tretej kapitole uplatňujeme metódu syntézy pre návrh odporúčaní rozvoja efektívnosti fungujúceho podnikového manažmentu. Predpokladaný prínos práce vidíme v hľadaní efektívnych a neefektívnych článkov štruktúry podnikového manažmentu opierajúc sa o presne definované teoretické základy.


Kľúčové slová:

Manažment

Podnik

Podnikový manažment

Efektívnosť

Štruktúra

Plánovanie

Kontrola

Organizovanie

Vedenie a motiváciaObsah:
 • ABSTRAKT..........................................................................................................................2
  PREDHOVOR.......................................................................................................................3
  OBSAH..................................................................................................................................6
  ZOZNAM SCHÉM, TABULIEK A GRAFOV....................................................................8
  ÚVOD...................................................................................................................................9
  1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANIA ŠTRUKTÚRY
  PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU...........................................................................11
  1.1. Základy manažmentu........................................................................................11
  1.1.1. Vymedzenie pojmu manažment ........................................................12
  1.1.2. Predmet manažmentu.........................................................................13
  1.2. Podnik a podnikanie........................................................................................14
  1.2.1. Charakteristika a ciele podniku..........................................................14
  1.2.2. Definícia podnikania..........................................................................16
  1.2.3. Efektívnosť.........................................................................................16
  1.3. Manažment ako riadenie podniku a štruktúra podnikového manažmentu.......17
  1.3.1. Manažment ako skupina ľudí, ich úlohy a funkcie manažmetu.........17
  1.3.2. Plánovanie, rozhodovanie...................................................................19
  1.3.3. Organizovanie.....................................................................................21
  1.3.4. Vedenie ľudí.......................................................................................22
  1.3.5. Kontrola..............................................................................................23
  2. ANALÝZA ŠTRUKTÚRY PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU VYBRANÉHO
  PODNIKU - AB-Socks................................................................................................24
  2.1. Historický vývoj podnikového komplexu AB-Socks......................................24
  2.2. Analýza jednotlivých funkcií podnikového manažmentu firmy AB-Socks....25
  2.2.1. Plánovanie .........................................................................................25
  2.2.2. Organizovanie....................................................................................29
  2.2.3. Vedenie ľudí.......................................................................................31
  2.2.4. Kontrola..............................................................................................33
  2.3. Prieskum zamestnaneckej mienky na zistenie alternatív zvýšenia efektívnosti
  štruktúry podnikového manažmentu firmy ako celku ....................................36
  3. NÁVRH ODPORÚČANÍ PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI ŠTRUKTÚRY
  PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU...........................................................................38
  3.1. Vyhodnotenie prieskumu zamestnaneckej mienky.........................................38

  3.2. Návrhy a odporúčania pre zvýšenie efektívnosti štruktúry podnikového
  Manažmentu....................................................................................................42
  ZÁVER...............................................................................................................................44
  RESUMÉ............................................................................................................................45
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY..............................................................................46
  ZOZNAM PRÍLOH............................................................................................................47

Zdroje:
 • LAŠŠÁK, V., STYK, O., Podnikový manažment. Banská Bystrica: EF UMB, 2001
 • MALEJČÍK, A., Základy manažmentu. Nitra: Fakulta ekonomiky a manažmentu, 2000
 • URAMOVÁ, M. a kol.: Mikroekonómia. Banská Bystrica: EF UMB, 1999
 • Interné materiály firiem s podobným zámerom podnikania
 • Materiály na tvorbu a zostavovanie plánov a analýz
 • Bibliografické materiály z novín TREND
 • Internetové webové stránky