Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Projektovanie vybraných manažérskych činností v podnikateľskom subjekte

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
5,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13931
Posledná úprava
15.02.2022
Zobrazené
1 774 x
Autor:
rolada4
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Problém efektívneho riadenia podniku je v súčasnosti veľmi aktuálny. Neustála potreba zlepšovania podnikovej výkonnosti a efektívnosti narastá priamo úmerne s rastom konkurencie na svetových trhoch. K zvyšovaniu efektívnosti podnikateľskej činnosti, t.j. k zvyšovaniu jej hospodárnosti, účelnosti a účelovosti, vedie predovšetkým implementácia vhodných, kreatívnych, prípadne inovatívnych manažérskych metód, postupov, spôsobov, či prístupov do riadenia podniku.
Cieľom bakalárskej práce je na základe aplikácie teoretických poznatkov a východiskového rozboru skúmanej problematiky navrhnúť projekt uplatnenia vybraných manažérskych činností podnikateľského subjektu. Práca je rozdelená podľa rámcovej osnovy do deviatich logicky nasledujúcich kapitol, ktoré sú pre lepšiu prehľadnosť v práci rozčlenené do jednotlivých podkapitol a odstavcov.
Prvá kapitola predstavuje teoretické uvedenie do problematiky tvorby projektu riadenia podniku. Jej obsah je zameraný na ozrejmenie pojmov, ako napríklad riadenie podniku, projekt alebo projektový manažment, ktoré priamo súvisia so zvolenou témou bakalárskej práce.
Druhá kapitola práce je venovaná podnikateľskému subjektu. Konkrétne sa zaoberá charakteristikou a vymedzením podniku prostredníctvom jeho histórie, poslania, filozofie i vízie a opisom činnosti podniku, ktorý je v práci prezentovaný transformačným procesom, vstupmi a výstupmi podniku.
Tretia kapitola podáva prostredníctvom rozboru vnútorného a vonkajšieho prostredia informácie o aktuálnom stave podniku a o jeho pozícii na trhu. Táto kapitola pozostáva zo STEEP analýzy, z analýzy dodávateľov, odberateľov a konkurencie podniku, analýzy vnútornej situácie podniku, t.j. analýzy jeho finančnej situácie, ľudských zdrojov, marketingovej činnosti a povesti, a zo SWOT analýzy vypovedajúcej o silných i slabých stránkach podniku a o príležitostiach a hrozbách trhu.
Prednosti podnikateľského subjektu, respektíve jeho kľúčové faktory úspechu, sú zadefinované v štvrtej kapitole, v ktorej je na ohodnotenie vplyvu externých činiteľov (faktorov odvetvia) na podnik použitá metóda EFE.
O budúcom smerovaní podniku vypovedá piata kapitola, v ktorej sú stanovené ciele podniku v jeho štyroch funkčných oblastiach: v oblasti poskytovanej služby, financií, marketingu a ľudských zdrojov podniku.
Obsahom šiestej kapitoly sú riadiace funkcie podniku, charakteristika a spôsob realizácie plánovania, organizovania, zabezpečovania a rozvoja personálu, vedenia ľudí a kontroly vo vybranom podniku.
Predmetom nasledujúcej, siedmej kapitoly je charakteristika a tvorba plánov podniku vo funkčných oblastiach, v ktorých sú stanovené jeho ciele.
...

Kľúčové slová:

manažment

manažérske funkcie

manažérsky projekt

riadenie podniku

podnik

plány podniku

projektový manažment

steep

steep analýza

swot

swot analýza

ľudské zdroje

zamestnanec

pracovníkObsah:
 • 1 VÝCHODISKÁ V PROBLEMATIKE TVORBY PROJEKTU RIADENIA PODNIKU
  1. 1 RIADENIE PODNIKU - MANAŽMENT
  1. 2 TVORBA PROJEKTU - PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
  2 PROFIL PODNIKATEĽSKÉHO SUBJEKTU
  2. 1 VYMEDZENIE A CHARAKTERISTIKA PODNIKU
  2.1.1 Predmet činnosti
  2.1.2 História
  2.1.3 Poslanie
  2.1.4 Filozofia
  2.1.5 Vízia
  2. 2 OPIS SLUŽBY POSKYTOVANEJ PODNIKOM
  3 ROZBOR VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PROSTREDIA PODNIKU
  3. 1 ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA PODNIKU
  3.1.1 STEEP analýza
  3.1.2 Dodávatelia
  3.1.3 Odberatelia
  3.1.4 Analýza konkurencie
  3. 2 ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA PODNIKU
  3.2.1 Financie podniku
  3.2.2 Ľudské zdroje
  3.2.3 Marketingová činnosť
  3.2.4 Meno, povesť podniku.
  3. 3 SWOT ANALÝZA
  3.3.1 Analýza silných a slabých stránok podniku (interná analýza)
  3.3.2 Analýza príležitostí a rizík podniku (externá analýza)
  4 DEFINOVANIE PREDNOSTÍ PODNIKATEĽSKÉHO SUBJEKTU
  5 URČENIE CIEĽOV PODNIKU
  5. 1 CIELE V OBLASTI POSKYTOVANEJ SLUŽBY
  5. 2 MARKETINGOVÉ CIELE
  5. 3 FINANČNÉ CIELE
  5. 4 CIELE V OBLASTI ĽUDSKÝCH ZDROJOV
  6 RIADIACE FUNKCIE PODNIKATEĽSKÉHO SUBJEKTU
  6. 1 PLÁNOVANIE
  6. 2 ORGANIZOVANIE
  6. 3 ZABEZPEČENIE A ROZVOJ PERSONÁLU
  6.3.1 Získavanie pracovníkov
  6.3.2 Výber pracovníkov
  6.3.3 Orientácia pracovníkov
  6.3.4 Rozvoj pracovníkov
  6. 4 VEDENIE ĽUDÍ
  6.4.1 Stimulácia a motivácia
  6.4.2 Hodnotenie pracovníkov
  6.4.3 Odmeňovanie
  6. 5 KONTROLOVANIE
  7 PLÁNY PODNIKU
  7. 1 PLÁN V OBLASTI POSKYTOVANEJ SLUŽBY
  7. 2 MARKETINGOVÝ PLÁN
  7. 3 FINANČNÝ PLÁN
  7. 4 PLÁN RIADENIA A ROZVOJA ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU
  8 MODEL INFORMAČNO - KOMUNIKAČNÉHO SYSTÉMU
  PODNIKU
  9 NÁVRH ROZVOJA PODNIKU
  ZÁVER
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
  ZOZNAM PRÍLOH

Zdroje:
 • BLAŠKOVÁ, M. 2003. Riadenie a rozvoj ľudského potenciálu - uplatňovanie motivačného akcentu v procesoch práce s ľuďmi. Žilina: EDIS ŽU, 2003.
 • ĎURIŠOVÁ M., JACKOVÁ A. 2007. Podnikové financie. Žilina: EDIS ŽU, 2007
 • HITTMÁR, Š. 2006. Manažment. Žilina: EDIS ŽU, 2006.
 • KUPKOVIČ, M. a kol. 2002. Podnikové hospodárstvo - komplexný pohľad na podnik. Bratislava: Sprint Vrfa, 2002.
 • LIPTÁK, F. 1991. Metódy a štýly riadenia: príručka identifikovania a diagnostikovania. Bratislava: Bradlo, 1991.
 • NĚMEC, V. 2002. Projektový management. Praha: GRADA Publishing, 2002.
 • SEDLÁK, M. 1993. Základy manažmentu - 1. časť. Bratislava: Alfa, 1993.
 • ĎURIŠOVÁ, M. 2007. Ekonómia podniku.
 • GAJDOŠÍK, J. 2007. Manažérske informačné systémy.
 • GAJDOŠÍK, J. 2007. Projektový manažment.
 • STRIŠŠ, J. 2007. Marketing.
 • http://www.keramikasoukup.sk/
 • http://www.siko.cz/
 • http://www.soas.sk/
 • http://www.tomistudio.sk/
 • http://www.bauker.sk/
 • http://www.best-slovakia.sk/
 • http://www.knorr-koupelny.cz/