Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Potravinová bezpečnosť - nástroj protekcionizmu

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13535
Posledná úprava
14.04.2021
Zobrazené
1 710 x
Autor:
lenka135
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V ŠR SR na rok 2008 bolo na potravinovú bezpečnosť, zdravie a ochranu zvierat a rastlín vyčlenených 1 277 439 tis. Sk z celkových 29 090 939 tis. Sk určených pre MP SR. Tieto prostriedky sú určené na zásobovanie spotrebiteľov kvalitnými a zdravotne neškodlivými potravinami a na zabezpečenie vysokej úrovne zdravia a ochrany zvierat. To znamená, že tieto prostriedky sú určené podnikom na inováciu výrobných a distribučných procesov, ktoré zvýšia kvalitu a bezpečnosť potravín.
Na udržanie domácej výroby však dotácie a podpory plynúce z týchto zdrojov nestačia, preto musí do ekonomiky niekedy zasiahnuť aj štát tlačený záujmovými skupinami. Na politiku štátneho intervencionizmu, t.j. zásahov štátu do ekonomiky, tak nadväzuje aj protekcionistická (ochranárska) politika. Medzi nástroje protekcionizmu zaraďujeme aj potravinovú bezpečnosť, ktorú môžu domáci výrobcovia v rámci APoK výhodne využiť.
V minulosti toto opatrenie bolo uplatniteľné na všetky krajiny. So vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa v rámci dodržiavania Spoločnej poľnohospodárskej politiky výrazne znížila táto možnosť, nakoľko sa v členských krajinách dodržiavajú veľmi prísne hygienické a sanitárne regule. Taktiež v rámci Schengenského priestoru sa zrušili aj všetky clá, čo viedlo automaticky k obmedzeniu ich využitia v oblasti potravinovej bezpečnosti ako ochranného prostriedku domáceho trhu.
...

Kľúčové slová:

potravinová bezpečnosť

protekcionizmu

ochrana domácich výrobcov

ochrana domáceho trhu

intervencionizmus

poľnohospodárstvo

potravina

potraviny

ekonomika

ekonómia

zdravieObsah:
 • Úvod 7
  1 Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky 8
  1.1 Potravinová bezpečnosť 8
  1.2 Intervencionizmus 11
  1.3 Protekcionizmus 13
  1.4 Legislatívna úprava 18
  2 Cieľ práce 22
  3 Metodika práce a materiál 23
  3.1 Charakteristika objektu skúmania 23
  3.2 Pracovné postupy 23
  3.3 Spôsob získavania údajov a ich zdroje 23
  3.4 Použité metódy vyhodnotenia a interpretácia výsledkov 24
  4 Vlastná práca 25
  4.1 Tarifné prostriedky 26
  4.1.1 Prohibitívne clo 28
  4.1.2 Preferenčné clo 28
  4.2 Netarifné prostriedky 29
  4.2.1 Dovozné kvóty 29
  4.2.2 Dovozné licencie 29
  4.2.3 Embargo 29
  4.3 Rapid Alert System 31
  4.4 Sanitárne a fytosanitárne opatrenia 32
  4.4.1 Základná charakteristika 32
  4.4.2 Ich využitie v konkrétnych prípadoch 34
  5 Záver 36
  6 Použitá literatúra 37

Zdroje:
 • ÁRENDÁŠ, M.: Regulácia agrárneho trhu Slovenskej republiky a opatrenia vyplývajúce z asociačnej dohody s EÚ. In: Produkčná a obchodná výkonnosť agropotravinárskeho komplexu. 1.vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. s. 3-6 ISBN 80-7137-973-5
 • ÁRENDÁŠ, M. a kol.: Základy ekonómie. 1.vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1997. 400 s. ISBN 80-967842-7-7
 • BABIČKA, Ľ.: Bezpečnosť potravín v kontexte EFSA. In: V. vedecká konferencia študentov a doktorandov s medzinárodnou účasťou. 1.vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. s. 7-9. ISBN 978-80-8069-874-4
 • BÍREŠ, J.: Skúsenosti s uplatňovaním potravinového dozoru v SR. In: 2. európsky seminár. elektronický optický disk (CD-ROM). Košice : Dom techniky, 2007.
 • KADLEČÍKOVÁ, M.: State of food security in Central and Eastern Europe main causes of the food insecurity. In: Structural and process changes in the agriculture of Central and Eastern European countries/ Vladimír Gozora et. al. 1.vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. s. 85-97. ISBN 80-8069-748-5
 • KEYNES, J.M.: Obecní teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 386 s.
 • KŘIVSKÝ, P.: Dějiny 20. století. 1.vyd. Praha: Mladá fronta. 1994. 423s. ISBN 978-80-204-0403-9
 • KUZMA, F.: Agrárna politika a produkčná výkonnosť agropotravinárskeho sektoru. In: Produkčná a obchodná výkonnosť agropotravinárskeho komplexu. 1.vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. 117-120 s. ISBN 80-7137-973-5
 • KÚBEKOVÁ, A.: Slovenské poľnohospodárstvo v predvstupovom období do EÚ. In: Produkčná a obchodná výkonnosť agropotravinárskeho komplexu. 1.vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. s. 107-109 ISBN 80-7137-973-5
 • LIPKOVÁ, Ľ.: Medzinárodné hospodárske vzťahy, 1.vyd. Bratislava: Sprint, 2002. 266 s. ISBN 80-88848-70-9
 • MACHALEC, M.: Zavádzanie systémov bezpečnosti potravín na Slovensku. In: 2. európsky seminár. elektronický optický disk (CD-ROM). Košice : Dom techniky, 2007.
 • PRCHAL, M.: Kdo hýbe svetovou ekonomikou. 1.vyd. Praha: Globe, 1995. 71 s. ISBN 80-901705-0-1
 • SAMUELSON, P.: Ekonómia. Prel. kolektív prekladateľov. 1.vyd. Bratislava: Elita, 2000. 820 s. ISBN 80-8044-059-X
 • ŠÍBL, D. a kol.: Veľká ekonomická encyklopédia. 1.vyd. Bratislava: Sprint, 2002. 967 s. ISBN 80-89085-04-0
 • ŠÍBL, D. a kol.: Malý slovník trhovej ekonomiky. 1.vyd. Bratislava: Elita, 1991. 227 s. ISBN 80-85323-02-8
 • http://hn.hnonline.sk/c1-24203080-co-vsetko-si-moze-dovolit-stat-na-trhu
 • http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207891&FileName=zz07-00608-0207891&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=631&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=potravinov%C3%A1+bezpe%C4%8Dnos%C5%A5
 • http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=20038&FileName=07-z195&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=197&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=potravinov%C3%A1+bezpe%C4%8Dnos%C5%A5