Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Interrupcia ako sociálny problém

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45415
Posledná úprava
24.11.2014
Zobrazené
1 383 x
Autor:
Daxisko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou balakárskej práce je interrupcia ako sociálny problém. Zaoberanie sa uvedenou témou je z hľadiska pochopenia vážnosti jej obsahu nevyhnutné. Pri probléme interrupcií sme sa snažili poskytnúť čo najhlbší pohľad podaním troch odborných teórií na túto tému aby bolo zrejmé, že interrupcie nie sú iba medicínskym pojmom, ale že sa bytostne dotýkajú každého jedného člena spoločnosti. Pri hlbšom skúmaní uvedenej problematiky narážame na odlišné hodnoty každej z troch podaných teórií, pričom následnou komparáciou ich obsahu a hodnoty informácie zisťujeme, že interrupciu môžeme považovať za sociálny poblém. Sú dokonca problémom, ktorý sa pohybuje v celosvetovom merítku, a ktorý môžeme právom nazvať aj ako globálny problém. V bakalárskej práci je tiež ponúknútý aj historický vývoj uvedenej problematiky, jej aktuálny stav v spoločnosti a v záverečnej časti bakalárskej práce sú ponúknuté aj moje vlastné myšlienky. Práca pozostáva z piatich kapitol, pričom ich celkový informačný a hodnotový význam je ustálený v závere.

Kľúčové slová:

bakalárska

singer

interrupcia

právo

pápež

cirkev

abort

potratObsah:
 • Úvod 9
  1 Definícia pojmu a formy interrupcie 10
  2 Interrupcia ako možný sociálny problém 13
  2.1 Historický vstup do problematiky interrupcie 14
  2.2 Súčasnosť problematiky interrupcií 15
  3 Vnímanie interrupcie ako sociálneho problému 18
  4 Interrupcia ako sociálny problém a jej reflexia v teóriách 21
  4.1 Teória petra singera 21
  4.2 Teória spoločenských zmlúv 28
  4.3 Katolícka sociálna náuka 32
  5 Konfrontácia troch teórií 38
  Záver 41
  Zoznam použitej literatúry 43

Zdroje:
 • ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994. 292 s. ISBN 80-7113-111-3
 • FÜRSTOVÁ, M. a kol.: Filozofia. 3. vyd. Bratislava: SPN. Mladé letá, 2006. 322 s. ISBN 80-10-01138-X
 • GABURA, J. Teória rodiny a proces práce s rodinou. Bratislava: Iris, 2012. 318 s. ISBN 978-80-89256-95-2
 • KICZKO, L. a kol.: Dejiny filozofie. 7. vyd. Bratislava: SPN. Mladé letá, 2008. 141 s. ISBN 978-80-10-01391-3
 • KICZKO, L. a kol.: Slovník spoločenských vied. 1. vyd. Bratislava: SPN. Mladé letá, 1997. 304 s. ISBN 80-08-02592-1
 • KUSÁ, Z. a kol. Výskum európskych hodnôt 2008 Slovensko. Bratislava: Iris, 2008. 358 s. ISBN 978-80-85544-57-2
 • MAJTÁN, L. Potrat. Žilina: Rímskokatolícka cirkev, 2010. 29 s. ISBN 978-80-970426-2-2.
 • PAVOL II., J. Encyklika EVANGELIUM VITAE. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1995. 189 s. ISBN 80-7162-097-1
 • REMIŠOVÁ, A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava: Kalligram, 2008. 896 s. ISBN 978-80-8101-103-0
 • SINGER, P. Spisy o etickom žití. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s.r.o., 2008. 352 s. ISBN 978-80-8061-332-7
 • THOMPSON, K. Klíčové citace v sociologii. Brno: Barrister & Principal, 2004. 268 s. ISBN 80-85947-68-4.
 • TOKÁROVÁ, A. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: AKCENT PRINT - Pavol Šidelský, 2003. 573 s. ISBN 80-968367-5-7