Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Finančné verzus nefinančné motivátory

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
2,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39725
Posledná úprava
11.03.2012
Zobrazené
2 408 x
Autor:
sziszkoo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je analyzovať odmeňovanie zamestnancov, špecifikovať proces tvorby systému odmeňovania a na základe nadobudnutých teoretických poznatkov porovnať finančné a nefinančné motivátory vo firme RWA SLOVAKIA,spol s r.o. na území Slovenska a v RWA Raiffeisen Ware Austria AG na území Rakúska. Tento hlavný cieľ pozostáva z niekoľkých čiastkových cieľov. Jedným z týchto čiastkových cieľov je identifikovať fixnú časť mzdy, variabilné zložky a zamestnanecké výhody využívané vo firmách. Ďalším takýmto cieľom je posúdiť, aký dopad majú motivačné faktory na výkonnosť a spokojnosť zamestnancov. Posledným z týchto čiastkových cieľov je odhaliť negatívne a pozitívne stránky motivačného systému týchto firiem. V prvej časti som vymedzila odmeňovanie, motiváciu a ich podstatu a prepojenie, zložky systému odmeňovania a motivačné faktory. V druhej časti práce som bližšie charakterizovala firmy RWA SLOVAKIA,spol. s r.o. a RWA Raiffeisen Ware Austria AG, ich vývoj, organizačnú štruktúru a štruktúru systému odmeňovania v týchto firmách. Táto časť ďalej obsahuje prieskum spokojnosti zamestnancov so systémom odmeňovania a s motivačnými faktormi v oboch firmách, ktorý bol uskutočnený pomocou dotazníkovej metódy. V tretej časti práce som sa snažila odhaliť pozitívne a negatívne stránky tohto systému a navrhnúť odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov prípadne zlepšenie týchto kritických miest. Výsledkom záverečnej práce bude analýza spokojnosti zamestnancov s finančnými a nefinančnými motivátormi v systéme odmeňovania v oboch firmách.

Kľúčové slová:

odmeňovanie zamestnancov

systém odmeňovania

motivácia

motivačné faktory

výkonnosť

spokojnosťObsah:
 • ÚVOD 10
  1 ODMEŇOVANIE A MOTIVÁCIA AKO FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA VÝKONNOSŤ ZAMESTNANCOV 12
  1.1 ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV 12
  1.1.1 Systém odmeňovania 14
  1.1.2 Stimulačné nástroje 16
  1.1.3 Stratégia a politika odmeňovania 18
  1.1.4 Mzdové formy 20
  1.1.5 Zamestnanecké výhody (benefity) 22
  1.2 MOTIVÁCIA 26
  1.3 PREPOJENIE ODMEŇOVANIA A MOTIVÁCIE 27
  1.3.1 Motivátory 28
  1.3.1.1 Finančné motivátory 29
  1.3.1.2 Nefinančné motivátory 30
  1.3.2 Rozdiely medzi finančnými a nefinančnými motivátormi 30
  2 ANALÝZA FINANČNÝCH A NEFINANČNÝCH MOTIVÁTOROV V PODNIKU RWA SLOVAKIA, SPOL. S.R.O. A RWA RAIFFEISEN WARE AUSTRIA AG 31
  2.1 CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI RWA SLOVAKIA, SPOL. S.R.O. 31
  2.2 SYSTÉM ODMEŇOVANIA FIRMY 32
  2.2.1 Finančné motivátory 32
  2.2.2 Nefinančné motivátory 34
  2.3 CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI RWA RAIFFEISEN WARE AUSTRIA AG 36
  2.4 ODMEŇOVACÍ SYSTÉM 37
  2.4.1 Finančné motivátory 38
  2.4.2 Nefinančné motivátory 40
  3 PRIESKUM SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV SO SYSTÉMOM ODMEŇOVANIA VO FIRME RWA SLOVAKIA S.R.O. A RWA RAIFFEISEN WARE AUSTRIA AG. 42
  3.1 VYHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH OTÁZOK Z DOTAZNÍKA A ANALÝZA VÝSLEDKOV PRIESKUMU 42
  3.2 NÁVRHY A ODPORÚČANIA NA ZLEPŠENIE MOTIVAČNÝCH FAKTOROV 52
  ZÁVER 56
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 58
  ZOZNAM PRÍLOH 60

Zdroje:
 • ARMSTRONG, M. 2007. Řízení lidských zdroju. 10. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.
 • BAJZÍKOVÁ, Ľ. – LUPTÁKOVÁ, S. – RUDY, J. – VARGIC, B. – WEIDLICH, R. 2007. Manažment ľudských zdrojov. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2007. 216 s. ISBN 978-80-223-2313-0.
 • ČUNDERLÍK, D. 1996. Lexikón podnikania a manažmentu. Bratislava: Epos, 1996. 304 s. ISBN 80-88810-69-8.
 • DESSLER, G. 2000. Human Resource Management. Prentice Hall, 2000. 699 s. ISBN 978-01-301-6406-3.
 • DONELLY, J. H. - GIBSON, J. L. – IVANCEVICH, J. M. 1997. Management. Praha: Grada, 1997. 821 s. ISBN 80-7169-422-3.
 • FRTÚS, M. 2008. Odmeňovanie zamestnancov: bakalárska práca. Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2008. 43 s.
 • FURNHAM, A. 2008. Motivation: Create a strategy that earns respect. [online]. 03.09.2008. Dostupné na: http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-35110202_ITM
 • HORNÍKOVÁ, Z. 2005. Motivovať áno, ale správnym smerom. In Trend. [online]. 10.06.2005. Dostupné na: http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/motivovat-ano-ale-spravnym-smerom.html
 • JONIAKOVÁ, Z. – BLŠTÁKOVÁ, J. 2004. Odmeňovanie a stimulovanie. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2004. 95 s. ISBN 80-225-1941-3.
 • JONIAKOVÁ, Z. 2008. Zvyšovanie efektívnosti systémov odmeňovania prostredníctvom uplatňovania výkonových prvkov: dizertačná práca. Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2008. 165 s.
 • JONIAKOVÁ, Z. 2007. Výkonové odmeňovanie [Performance-based pay] Tab. In:Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007. ISBN 978-80-225-2382-0 .
 • KACHAŇÁKOVÁ, A. 2003. Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava: Sprint, 2003. 212 s. ISBN 80-89085-22-9.
 • KOUBEK, J. 2002. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2002. 368 s. ISBN 80-7261-033-3.
 • 59
 • KOUBEK, J. 2003. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 261 s. ISBN 80-247-0602-4.
 • KOUBEK, J. 2007. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 4. vyd. Praha: Management Press, 2007, 399 s. ISBN 80-72611-68-3.
 • KROLIAK, D. 1999. Motivácia je kľúčom k úspechu firmy. In Hospodárske noviny – príloha Kariéra. 1999, č. 15.
 • LAEGAARD, J. – BINDSLEV, M. 2006. Organizational theory. Holstebro: Ventus Publishing ApS, 2006. 10.11.2009. [29.3.2010]. Dostupné na www.bookboon.com/de/external/studentenpilot/.../organizational-theory. ISBN 87-7681-169-7.
 • MILKOVICH, G.T. – BOUDREAU, J.W. 1993. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 1993. 930 s. ISBN 80-8562-329-3.
 • MILKOVICH, G.T. – NEWMAN, J.M. 2002. Compensation. 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2002. ISBN 978-0-07-296941-2.
 • PFEFFER, J. – DEE, T. D. 2007. Financial Incentives May Not Motivate. [online]. Boston: Harvard Business School Press. [cit. 29.8.2007]. Dostupné na: http://www.hrmguide.com/rewards/incentives.htm
 • PRIBIŠOVÁ, S. 2008. Hnací motor: motivátory.In Trend. [online]. 20.08.2008. Dostupné na: http://profit.etrend.sk/aktivny-zivot/hnaci-motor-motivatory.html
 • RAKYTOVÁ-VALENTOVÁ, A. 2009. Benefity včera a dnes. In: Personálny manažment nielen pre personalistov. ISSN 1337-9437, 2009, roč., č. 6, s. 226-229.
 • RWA RAIFFEISEN AUSTRIA AG. 2009. Štatistika. [online] [cit. 30.3.2010] Dostupné na http://www.rwa.at
 • SENYUCEL, Z. 2009. Managing the Human Resource in the 21st century. Holstebro: Ventus Publishing ApS, 2009. 10. 11. 2009. [31.3.2010] Dostupné na http://englishphonics.blogspot.com/2009/07/managing-human-resource-in-21st-century.html. ISBN 978-87-7681-468-7.
 • VOLENTIER, K. 2006. Motivácia zamestnancov. In Lesník. [online].2006. Dostupné na: http://www.lesy.sk/files/lesnik/2006/Lesnik%2010_2006/motivacia.htm
 • WALKER, A. J. a kol. 2003. Moderní personálni management: Najnovsi trendy a technologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 256 s. ISBN 80-247-0448-8.