Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Finančné potreby podniku a zdroje ich krytia

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
49 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12205
Posledná úprava
02.10.2019
Zobrazené
2 838 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Financovanie podniku je proces získavania kapitálu, s ktorým podnik hospodári a s pomocou ktorého vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, pričom veľkosť a štruktúra tohto kapitálu je daná finančnými zdrojmi, z ktorých sa kapitál sústreďuje. Finančné potreby podniku delíme na potreby, ktoré vznikajú pri založení podniku a potreby vyplývajúce z jeho činnosti a ďalšieho rozvoja. Pri založení podniku treba najskôr sústrediť kapitál, s ktorým možno začať podnikateľskú činnosť. Pričom veľkosť tohto kapitálu závisí od odboru podnikania, konkrétnej náplne a rozsahu činnosti a od technickej a technologickej úrovne, ktorá je predpokladom obstáť v konkurencii. Z takto podnikateľského zámeru sa určí potrebná majetková štruktúra. Na jej reálne určenie je potrebné ujasniť, aký bude kolobeh podnikového kapitálu, ako rýchlo sa budú investované finančné zdroje vracať späť v peňažnej forme. Na základe toho sa stanovuje, koľko kapitálu bude viazaného v investičnom majetku, vo výrobných zásobách, v zásobách nedokončených a hotových výrobkov a v pohľadávkach.

Kľúčové slová:

podnik

finančné potreby podniku

externé a interné zdroje financovania

dlhodobé úvery

leasing

venture kapitál

dodávateľský úver

faktoring

forfaiting

rezervný fonf

daňová politikaObsah:
 • Úvod -1-
  1 Finančné potreby podniku -3-
  1.1 Faktory ovplyvňujúce potrebný objem majetku -4-
  1.1.1 Pri zakladaní podniku -4-
  1.1.2 Počas činnosti podniku -5-
  2 Zdroje financovania podniku -6-
  3 Externé zdroje financovania podniku -7-
  3.1 Vklad majiteľa -8-
  3.2 Venture kapitál -9-
  3.3 Dlhodobé úvery ako forma financovania -9-
  3.3.1 Obligácie -10-
  3.3.2 Finančné úvery -12-
  3.3.3 Dodávateľský úver -13-
  3.4 Krátkodobé úvery -13-
  3.5 Osobitné formy financovania podniku -16-
  3.5.1 Faktoring -16-
  3.5.2 Leasing -16-
  3.5.3 Forfaiting -17-
  3.5.4 Finančná podpora podnikov -17-
  4 Interné zdroje financovania -18-
  4.1 Financovanie zo zisku -19-
  4.1.1 Daňová politika ako finančný zdroj -22-
  4.1.2 Dividendová politika ako interný zdroj financovania -23-
  4.1.3 Rezervný fond a nerozdelený zisk podnikateľského subjektu -25-
  4.2 Financovanie z odpisov -26-
  4.3 Penzijné fondy ako interný finančný zdroj -30-
  4.4 Ostatné interné zdroje financovania -30-
  Záver -31-
  Použitá literatúra -32-

Zdroje:
 • Baran, D.: Kapitálový trh a podnikové financie, STU, Bratislava 2003
 • Beňová, E. a kol.: Financie a mena, Bratislava, Ekonóm 2003
 • Bernard, Kolli: Ekonomický a finančný slovník, Práca, Bratislava 1990
 • Bobáková, V.: Finančné zdroje podniku, Bratislava, Ekonóm 2002
 • Brealey, R.A.: Teorie a praxe firemních financí, Victoria publishing, Praha 1992
 • Frýber, B. a kol.: Jak transformovat podnik?, Montanex, Ostrava, 1995
 • Kaletová V.: Finančný majetok podnikateľov, Daňový a účtovný poradca Podnikateľa, Č. 1, 2006
 • Kupkovič, M.: Podnikové hospodárstvo, vydav. Sprint vfra, Bratislava 2003
 • Majcher, M.: Financie podnikateľskej sféry: teória, politika, prax, Eurounion, Bratislava, 1998
 • Sedlák, M. a kol: Podniková ekonomiká, ELITA, Bratislava
 • Soukupová, B., Šlosárová,A., Baštincová, A.: Účtovníctvo, Bratislava, Jura Edition 2002
 • Vlachynský, K. a kol.: Podnikové financie, Bratislava, Súvaha 2002
 • Zalai, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku, SPRINT, Bratislava 1997
 • Šnircová, J: Indikátory finančného zdravia pre modely predikcie finančnej situácie slovenských podnikov, Ekonomický časopis, Roč. 51, 2003
 • Bobáková, V.: Niektoré aspekty rozhodovania o štruktúre zdrojov financovania, Ekonomika a spoločnosť, Roč. 3, 2002
 • Bobáková V.: Dlhodobé zdroje financovania podnikových potrieb, Ekonomické Rozhľady, Roč. 31, 2002
 • Polavková J.: Faktory pôsobiace na mieru zadĺženosti slovenských podnikov, Ekonomický časopis, Roč. 48, 2000