Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Bezpečnostný plán ochrany objektu

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
1,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46924
Posledná úprava
20.03.2017
Zobrazené
957 x
Autor:
tino
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Už od dávnych vekov sa ľudstvo snaží vytvárať podmienky bezpečné pre seba a svoje okolie. Stav bezpečia pociťuje ako základnú ľudskú potrebu. Táto skutočnosť je vyjadrená v tzv. Maslovovej pyramíde ľudských hodnôt, kde je bezpečnosť zaradená hneď za fyziologickými potrebami, teda ako druhá v poradí. Naplnenie tejto potreby si vyžaduje opatrenia, ktorými dosiahneme na základe určitého stupňa poznania stav, kedy sa budeme cítiť bezpečne.
Naplnenie takéhoto stavu je možné charakterizovať ako súhrn odpovedí na primárne otázky - čo chrániť a pred čím chrániť a otázky sekundárne - kto, ako, kedy, s čím, za akú cenu ap. budeme chrániť.
V súčasnej dobe každým dňom narastá počet kriminálnych udalostí a ľudia sa čoraz viac obávajú o svoj majetok. Voči kriminalite sa dá bojovať za pomoci prevencie. Jednou z prevencií ako ochrániť majetok, konkrétne objekt, je jeho zabezpečenie.
Bakalárska práca za zaoberá analýzou bezpečnostných rizík ZŠ v Motešiciach so zámerom vytvorenia bezpečnostného plánu ochrany samotného objektu.
Prvá kapitola práce je zameraná na charakteristiku objektu, jeho okolia, prístupových ciest a súčasnému zabezpečeniu. Ďalej sme sa venovali chránenému záujmu a jeho hodnote, teda tomu, čo je naším cieľom ochrániť pred nežiaducimi udalosťami. Analýzou rizík sme si stanovili tie riziká, ktoré sa prioritne budeme snažiť minimalizovať prostredníctvom zvolených bezpečnostných prvkov.
Druhá kapitola sa venuje cieľom bakalárskej práce a metódam použitým na vypracovanie analýzy rizík, na základe ktorých sme mohli rozhodnúť o jeho prijateľnosti alebo neprijateľnosti.
Tretia kapitola je zameraná na návrh variantov zabezpečenia chráneného objektu, konkrétne na zabezpečenie jeho jednotlivých vrstiev ochrany prostredníctvom využitia mechanických a elektrotechnických prostriedkov zabezpečenia.
V závere kapitoly sa venujeme finančnej stránke zabezpečenia, resp. finančným prostriedkom ktoré je potrebné vynaložiť na uskutočnenie navrhnutého bezpečnostného plánu.
Systém ochrany objektov je systém realizovaný mechanicko - technickými, personálnymi a režimovými ochrannými opatreniami, pričom každé z nich plní svoju nenahraditeľnú funkciu. Je to systém, ktorý v sebe zahŕňa jednotlivé subsystémy ochrany hmotného, resp. nehmotného majetku v správe alebo vlastníctve daného subjektu, a ktorý je vytvorený účelným usporiadaním a používaním ochranných opatrení.
Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť návrh bezpečnostného plánu ochrany objektu s čo najúčinnejším systémom zabezpečenia.

Kľúčové slová:

mechanické zabezpečovacie prostriedky

elektrotechnické zabezpečovacie prostriedky

analýza rizík

ochrana

komplexné zabezpečenieObsah:
 • Obsah
  Úvod 8
  1 Analýza súčasného stavu bezpečnosti objektu a chránených priestorov 10
  1.1 Bezpečnostná analýza objektu 10
  1.1.1 MZP použité v rámci objektu 12
  1.1.2 Organizačná činnosť 13
  1.1.3 Ochrana fyzickým pracovníkom 14
  1.1.4 EZS použitý v rámci školy 14
  1.2 Inventarizácia aktív 14
  1.3 Definovanie kritérií rizika 17
  1.4 Identifikácia rizík 19
  1.4.1 Register rizík 19
  1.5 Analýza rizík s určením priorít 20
  1.6 Hodnotenie rizík 23
  2 Cieľ bakalárskej práce, metódy skúmania 27
  3 Výsledky práce a diskusia 29
  3.1 Návrh variantov zaobchádzania s neprijateľným rizikom 29
  3.2 Bezpečnostný plán ochrany objektu 31
  3.3 Rozpočet finančných nákladov na zabezpečenie objektu 40
  Záver 41
  Zoznam použitej literatúry 42
  Príloha A: Pôdorys I. poschodia 44
  Príloha B: Pôdorys II. poschodia 45
  Príloha C: Pôdorys Prízemia 46

Zdroje:
 • HOFREITER, L. A KOL. 2013. Ochrana objektov kritickej dopravnej infraštruktúry. Žilina: EDIS, 2013. ISBN 978-80-554-0803-3
 • LOVEČEK, REITŠPÍS. 2011. Projektovanie a hodnotenie systémov ochrany objektov. Žilina: EDIS, 2011. ISBN 978-80-554-0457-8
 • GYMERSKÁ J. 2003. Mechanické prostriedky a systémy technickej ochrany objektov. Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2003. ISBN 978-80-805-4282-5
 • HOFREITER, L. 2003. Bezpečnosť, Bezpečnostné riziká a ohrozenia. Košice: 2003. ISBN 80-8070-181-4
 • REITŠPÍS, J., a kolektív, 2004. Manažérstvo bezpečnostných rizík. Žilina: FŠI ŽU, 2004. ISBN 80-8070-328-0
 • ZEĽOVÁ, A. 2002. Manažérstvo kvality na vysokých školách. Košice: Technická univerzita, 2002. ISBN 978-80-709-9769-7
 • MACH, V., RAČKO, A. 2004: Technické bezpečnostné mechanizmy. FŠI ŽU, Košice, 2004.
 • UHLAR, J. 2000. Technická ochrana objektov,1.diel - mechanické zabezpečovacie systémy. Praha, 2000. ISBN 80-725-1-046-0
 • Ishikawa diagram, [online]
 • Bezpečnostné triedy dverí, [online]
 • Bezpečnostné dvere, [online]
 • Bezpečnostná fólia, [online]
 • Poplachové systémy EZS, [online]
 • Detektor rozbitia skla, [online]
 • Komponenty EZS, [online]
 • PIR detektor, [online]
 • Bezpečnostné mreže, [online]
 • ŠIMÁK, L. 2004. Krízový manažment vo verejnej správe. Žilina: FŠI ŽU, 2004. ISBN 80-88829-13-5
 • CCTV sústava, [online]
 • Trezor, [online]
 • PIR detektor Ivory, [online]