Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 234   projektov
7 nových

Bariéry zavádzania znalostného manažmentu v malých a stredných podnikoch

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46705
Posledná úprava
13.09.2016
Zobrazené
195 x
Autor:
robo_252
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bakalárska práca sa zaoberá bariérami zavádzania znalostného manažmentu v malých a stredných podnikoch. V práci je prehľad teoretických poznatkov v predmetnej oblasti. Jadro práce tvorí prieskum a analýza rizík súvisiacich s procesom zavádzania znalostného manažmentu, vypracovanie návrhu na elimináciu zistených rizík. V závere práce je zhodnotenie a prínos bakalárskej práce.

Kľúčové slová:

znalostný manažment

podnik

malé a stredné podniky

dáta

informácie

znalostiObsah:
 • Obsah
  Zoznam ilustrácií -9-
  Zoznam skratiek a značiek -10-
  Úvod -10-
  1 Historický vývoj -11-
  1.1 Osobnosti znalostného manažmentu -11-
  1.2 Historické míľniky znalostného manažmentu -12-
  2 Základné pojmy -14-
  2.1 Dáta, informácie, znalosti a múdrosť -14-
  2.2 Typológia znalostí -16-
  2.3 Konverzia znalostí -17-
  2.4 Znalostný manažment -18-
  2.5 Definície znalostného manažmentu -18-
  2.6 Znalostný manažment ako veda alebo schopnosť -19-
  3 Malé a stredné podniky -21-
  3.1 Členenie podnikov v závislosti od jednotlivých faktorov -22-
  3.2 Výhody a nevýhody malých a stredných podnikov -23-
  4 Zavádzanie znalostného manaţmentu -25-
  4.1 Metodiky zavádzania znalostného manažmentu -25-
  4.1.1 KM Toolkit -25-
  4.1.2 Stavebné bloky K. Wiiga -26-
  4.1.3 Metodika KM - Beat - It -27-
  5 Bariéry zavádzania znalostného manažmentu -28-
  5.1 Hlavné bariéry organizačnej kultúry -28-
  5.2 Tri úrovne bariér a ich identifikácia -29-
  6 Prieskum a analýza rizík -32-
  6.1 Definovanie výskumnej metódy -32-
  6.2 Dotazník -32-
  7 Analýza prieskumu -34-
  7.1 Vyhodnotenie jednotlivých otázok -35-
  7.2 Záver analytického prieskumu -43-
  8 Vypracovanie návrhov na elimináciu zistených rizík -45-
  Záver -47-
  Použitá literatúra -48-
  Prílohy -51-

Zdroje:
 • BUREŠ. V. 2007. Znalostní management a proces jeho zavádění. Praha : Grada. 2007. 216 s. ISBN 978-80-247-1978-8.
 • COLLISON. CH.. PARCELL. G. 2005. Knowledge management Brno : Computer Press. a.s., 2005. 256 s. ISBN 80-251-0760-4.
 • GAVORA. P. a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu [onliiie]. Bratislava : Univerzita Komenského. 2010. [cit. 2015-02-12] Dostupné na: < http://www.e-metodologia.fedu.uniba.ski >. ISBN 978-80-223-2951^1.
 • MLÁDKOVA. L. 2005. Moderní přístupy k managementu. Tacitní znalost a jak ji řídit. 1. vydání. Praha : C. H. Beck. 2005. 195 s. ISBN 80-7179-310-8.
 • MLÁDKOVA. L. 2012. Management of Knowledge Workers. 1. vydanie. Bratislava : IURA EDITION. spol. s. r. o.. 2012. 190 s. ISBN 978-80-8078-463-8.
 • SKLENÁK. V. a kol. 2001. Data, Informace, znalosti a internet. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck. 2001. 507 s. ISBN 80-7179-409-0.
 • TRUNEČEK. J. 2004. Management znalostí. 1. vydání. Praha : C. H. Beck. 2004. 131 s. ISBN 80-7179-884-3.
 • TUREKOVÁ H.. MIČIETA B. 2003. Inovačný manažment - Východiska, ověřené postupy, odporúcania. 1. vydanie. Zilina : Zilinská univerzita v Ziline. 2003. 169 s. ISBN 80-S070-055-9.
 • VODÁK. J.. MAGDOLENOVÁ. J. 2012. Manažment malého a snědného podnikania. 1. vydanie. Žilina : AB-TLAČ. 2012. 203 s. ISBN 978-80-971206-3-4.
 • BUREŠ. V. 2005. KM-Beat-It: Metodika zavádění znalostního managementu. In E+M Ekonomie a Management, [online]. 2005. r. 8. č. 3 [cit. 2015-03-10]. Dostupné na internete: < http: lide.uhk.cz lim učitel buresvll publications KM-Beat-It.pdř >. ISSN 1212-3609.
 • ENTIRE. 2013. Malé a středné podniky. In Magazín Entire [online]. 2013, roč.2, č. 1 [cit. 2014-11-20], Dostupné na internete: < http://wwwxentire.coin/sk/iioviiiky/magazin-entire-tentokrat-pre-niale-a-stredne-podniky >. ISSN 1338-7731.
 • KATUŠČÁKOVÁ, M. 2009, Znalostný manažnient. In ITlib. Informačně technologie a knižnice, [online]. 2009, roc. 9, Č. 4 [cit. 2015-02-13]. Dostupné na intemete: < hnp://itUb.cvtisr.sk/kontakt.html?page_id=215 >. ISSN 1336-0779.
 • MESÁROŠ P.. TOMA R. 2008. Problémy impleinentácie nianažmentu znalostí do praxe. In Manažment v teorii a praxi, [online]. 2008, roc. 4, Č. 3-4 [cit. 2015-03-15], Dostupné na intemete: < http://casopisy.euke.sk mtp clanky/3-4-2008/4.niesaros-tonia.pdf > ISSN 1336-7137.
 • SABADKA. D. 2007. Zavádzanie znalostného nianažmentu. In Transfer inovácií. [online]. 2007, roč. 7, č.10 [cit. 2015-03-12]. Dostupné na internete: < http:\ wwvv.sjf.mke.sk/transferinovacií^ ISSN 1337-7094.
 • ZAVARSKA. Z. 2005. Inipleinentácia znalostného manažmentu do podnikovej praxe. In Manažment v teorii a praxi, [online], 2005, roč. 1, Č. 2 [cit. 2015-03-15], Dostupné na internete: < http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/2-2005/zavarska.pdf >. ISSN 1336-7137.
 • PATARAK, O. 2009. Kríza — správný čas pre rozvoj znalostného manažmentu. [online]. 2009, [cit. 2014-11-17]. Dostupné na internete: < http://www.riadenie.sk/kriza-spravny-cas-pre-rozvoj-znalostneho-manazmentu/ >
 • SMITH. M. 2003. Michael Polanyi and tacit knowledge. 2003. [cit. 2015-04-20]. Dostupné na internete: < http://infed.org mobi michael-polanyi-and-tacit-knowledge/: >
 • UJWARY-GIL. A. 2011. The Analysis of Barriers to Knowledge Management in the Organization. [online], 2011, [cit. 2014-12-08]. Dostupné na internete: < http://works.bepress.coni/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=anna_ujwary-gil: >
 • VADLEJCH, M. 2013. Uplatnění znalostního managementu v řízení vybraného průmyslového podniku : diplomová práca. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 82 s.