Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3932
Posledná úprava
18.07.2017
Zobrazené
7 416 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Ekonomický rozvoj v regióne je úzko spätý s jeho dopadom na obyvateľstvo a prejavuje sa takými javmi, akými sú zamestnanosť či nezamestnanosť, úroveň osobných dôchodkov, príjem domácností a pod. Preto sa rozvoj v regióne často chápe v súčinnosti ako sociálno-ekonomický rozvoj, t.j. v súvislostiach ekonomického a sociálneho prejavu. Ekonomický rozvoj regiónov je dynamická veličina.

Regióny majú rôzne lokalizačné predpoklady na hospodárske aktivity. V súvislosti s regionálnym rozvojom sú lokalizačné predpoklady a priestorové štruktúry dôležité preto, lebo predstavujú predpoklady pre rozvoj oblasti. Regióny s vhodnými lokalizačnými predpokladmi a štruktúrami sa budú môcť lepšie rozvíjať ako regióny s nevhodnými predpokladmi.

Ekonomika okresov je v súčasnosti veľmi zložitá záležitosť. Ekonomika okresu je systém, ktorý sa nachádza v určitom špecifickom priestore. Tento systém ekonomiky je oveľa liberálnejší, ale ťažšie udržateľný a kontrolovateľný ako národný systém ekonomiky. V našej ekonomike nie sú doposiaľ na postačujúcej úrovni rozpracované nástroje na analýzu ekonomiky okresov. Ich monitoring sociálno-ekonomického rozvoja je vypracovávaný od roku 2000 len za kraje, ktoré nie vždy reflektujú stav a rozvoj ekonomiky menších územných jednotiek na potrebnej úrovni.
Pritom ekonomická problematika fungovania miestnych samospráv je najproblematickejšou a rozhodujúcou, pretože z nej vyplýva prosperita alebo hospodársky pokles celého územia a uspokojovanie potrieb obyvateľstva.
Pri charakteristike ekonomického potenciálu sa vychádza z faktorov určujúcich výkonnosť ekonomiky regiónu, pričom pozornosť je venovaná tak odvetvovým , ako aj sektorovým aspektom vývoja.
Na základe výsledkov z existujúceho ekonomického potenciálu regiónu a predpokladaného vplyvu makroekonomického prostredia sa zameriavame na možnosti rozvoja regiónu prostredníctvom analýzy SWOT.

Kľúčové slová:

regionálny rozvoj

ekonomická základňa

riešenie problematiky

ekonomický región

regionalizácia

swot analýzaObsah:
 • Úvod
  1. Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky
  1.1 Región ako objekt regionálneho rozvoja
  1.2 Ekonomický región
  1.3 Základné faktory ovplyvňujúce ekonomickú úroveň regiónov
  2. Cieľ
  3. Metodika práce
  4. Ekonomická základňa a jej výkonnosť v okrese hlohovec
  4.1 Stručná charakteristika sledovaného územia
  4.2 Analýza ekonomickej základne okresu hlohovec
  4.3 Komplexná swot analýza okresu hlohovec
  5. Záver
  6. Použitá literatúra:

Zdroje:
 • BELAJOVÁ, A., FÁZIKOVÁ, M.: Regionálna ekonomika, SPU 2002, ISBN 80-8069-007-3
 • BUČEK, M.: Priestorová ekonomika, Edičné stredisko, Ekonomická univerzita v Bratislave, 1992, ISBN 80-225-0406-8
 • DUBECOVÁ, I.: Regionálne analýzy a plánovanie, SPU 2000, ISBN 80-7137-805-4
 • HAMALOVÁ, M. a kol.: Priestorová ekonomika, Ekonóm, Bratislava, 1996, ISBN 80-225-0750-4
 • HAMALOVÁ, M., TVRDOŇ, J., ŽÁRSKA, E.: Regionalistika, Inštitút pre verejnú správu, Bratislava, 1997, ISBN 80-85327-43
 • MAIER, G., TöDTLING, F.: Regionálna a urbanistická ekonomika - Teória lokalizácie a priestorová štruktúra, Elita, Bratislava, 1997, ISBN 80-8044-044-1, 240s.
 • MAIER, G., TöDTLING, F.: Regionálna a urbanistická ekonomika - Regionálny rozvoj a regionálna politika, Elita, Bratislava, 1998, ISBN 80-8044-049-2, 320 s.
 • ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Regióny Slovenska - Regions of Slovakia, Bratislava 2004, ISBN 80-224-0817-4, 110 s.
 • ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Regionálne porovnávanie Slovenskej republike -Regional comparison in the Slovak Republic , Bratislava 2000, 130 s.
 • LEHOTSKÁ, D. a kol. : Hlohovec a jeho okolie, Obzor, Bratislava, 1968, 264 s.
 • TASSY, J a kol.: Hlohovec, Obzor, Bratislava, 1989, ISBN 80-215-0057-3, 88 s.
 • KRAJSKÁ SPRÁVA TRNAVA : Monitoring sociálnej a hospodárskej situácie Trnavského samosprávneho kraja r.2002,2003,2004 , 90 s.
 • OKRESNÝ ÚRAD HLOHOVEC: Monitoring sociálnej a hospodárskej situácie okresu Hlohovec r.1999, 25 s.