Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Vypracované otázky z predmetu Trh s IKT

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45386
Posledná úprava
10.11.2014
Zobrazené
1 146 x
Autor:
Mia18
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
OTÁZKY NA SKÚŠKU Z PREDMETU
Trh s IKT - 2013/2014


1. Charakteristika a štruktúra trhu s ICT. Rozvoj trhu informačných a komunikačných technológií.
Informačno-komunikačný trh - je trh, na ktorom sa obchoduje s informačnými a komunikačnými technológiami. V podstate sú to dva trhy, ktoré ale spolu veľmi súvisia, navzájom sa ovplyvňujú, a preto sa uvádzajú pod spoločným názvom ICT/IKT.
Trh IT môžeme podľa EITO rozdeliť na nasledujúce čiastkové trhy:
- IT - služby
- IT - hardvér
- IT - softvér

IT - služby
- označujú súbor navzájom súvisiacich funkcií alebo činností, ktoré sú poskytované IT- systémom alebo IT - časťou organizácie, za účelom podpory obchodnej činnosti podniku.
- V užšom slova zmysle podľa EITO IT - služby zahrňujú: Outsourcing, Application Hosting/Application Service Providing, Facility Management, Equipment Services, Maitenance, Tréning.

IT - softvér
- predstavuje časť trhu IT, zaoberajúcu sa aplikačným vybavením IT - štruktúr. Softvér môžeme rozdeliť do nasledujúcich kategórií: Systémový softvér, Užívateľské programy, Služobné programy, programy pre Middleware, vývojové prostriedky, programovacie jazyky a prekladače a iné.

Kľúčové slová:

trh s IKT

Technológie a aplikácie

ktoré určujú rozvoj trhu

Cloud computing

Softwarové pirátstvo

úrovne SW pirátstva

organizácie na ochranu SW

Kvalita IS/IT

Case systémYObsah:
 • OTÁZKY NA SKÚŠKU Z PREDMETU
  Trh s IKT
  1. Charakteristika a štruktúra trhu s ICT. Rozvoj trhu informačných a komunikačných technológií.
  2. Štruktúra trhu informačných technológií (IT) a ich čiastkové charakteristiky.
  3. Charakteristika trhu telekomunikácii.
  4. Služby ako súčasť trhu informačných technológií a ich charakteristiky.
  5. Definujte pojmy - Outsourcing, facility management, Maintenence, Application Hosting a iné.
  6. Charakterizujte základné druhy rámcových podmienok rozvoja trhu s ICT.
  7. Technologické rámcové podmienky rozvoja časti trhu IT - služby a IT-SW.
  8. Technológie a aplikácie, ktoré určujú rozvoj trhu.
  9. Technologické rámcové podmienky rozvoja časti trhu IT - SW.
  10. Rozvoj trendov trhu s ICT podľa EITO v oblasti technológií a aplikácií.
  11. Integrované systémy riadenia podniku - ERP, charakteristika ERP.
  12. Content management systém.
  13. Riadenie dokumentov - (DMS dokument management system)
  14. Cloud computing - nová koncepcia riadenia IT, nová forma IT služby.
  15. Právne a hospodárske rámcové podmienky.
  16. Legislatívne - právne rámcové podmienky týkajúce sa ICT trhu v SR.
  17. Smernica Európskej únie o ochrane počítačových programov.
  18. Vyhlášky NBÚ, Ochrana duševného vlastníctva.
  19. Charakterizujte počítačové právo a počítačovú kriminalitu.
  20. Rozdelenie objektov právnych vzťahov, Pramene práva.
  21. Definujte počítačovú kriminalita podľa EÚ, skupiny útokov.
  22. Softwarové pirátstvo, úrovne SW pirátstva, organizácie na ochranu SW.
  23. Charakterizujte autorský zákon a licenčnú zmluvu.
  24. Charakterizujte základné druhy hľadísk efektívnosti IS/IT.
  25. Aplikačné hľadisko efektívnosti IS/IT - priblížte druhy aplikácií IS/IT, ktoré ovplyvnia efektívnosť organizácie.
  26. Venkatraman - transformáciu podniku v dôsledku IS/IT.
  27. Význam reengineeringu pre efektívnosť IS/IT.
  28. McFarlanov model aplikačného portfólia.
  29. Aplikácia Porterovho rozšíreného modelu na aplikácie IS/IT.
  30. Matica prínosov IS/IT z hľadiska ich úžitku a obtiažnosti.
  31. Kvalitatívne hľadisko efektívnosti IS/IT.
  32. Kvalita IS/IT, parametre kvality.
  33. Hľadiská užívateľského hodnotenia informačných sústav, informácií, IS.
  34. Normy kvality IS/IT.
  35. Význam a ciele auditu IS/IT, druhy auditu IS/IT.
  36. Service level agreement.
  37. Riadiace hľadisko efektívnosti IS/IT - vplyv na úspech projektu IS/IT.
  38. Aspekty zhody IS/IT so systémom riadenia.
  39. Riadenie efektívnosti projektu IS/IT pomocou výberového konania.
  40. Fázy výberového konania IS/IT.
  41. Kritéria hodnotenia projektov pri výbere IS/IT.
  42. Trvale udržateľný rozvoj aplikácie IS/IT.
  43. Charakteristika Case systémov a ich vplyv na reorganizáciu práce v organizácií.
  44. Klasifikácia case systémov podľa fáz životného cyklu IS a stupňa integrácie.
  45. Základný rozdiel medzi Case nástrojmi a metaCase nástrojmi.
  46. Trojstupňová architektúra a funkčnosť metaCase nástrojov.
  47. Základné piliere e-Business.
  48. e-Commerce v oblasti B2C - nové výzvy pre marketing a logistiku v oblasti služieb.
  49. Účinky (vplyv) e-Commerce na poskytovateľov poštových služieb.
  50. Trendy pre poštové podniku vplyvom e- Business.
  51. Trojdimenzionálna e-Business stratégia poštového podniku.