Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Vypracované otázky z predmetu Informačné systémy v riadení

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
3,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45385
Posledná úprava
10.11.2014
Zobrazené
1 023 x
Autor:
Mia18
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Informačné systémy v riadení

1. Charakterizujte základné pojmy pri budovaní IS - Systém a druhy pohľadov na systém, Informačný systém, Metodológia. Metóda. Technika. Nástroj pre budovanie IS/IT.
Druhy pohľadov na systém
Systém - obecne (vonkajší pohľad) - budeme chápať objekt, ktorý je sám o sebe rozložiteľný na podskupiny majúce významnú funkciu z nášho hľadiska skúmania objektu a medzi ktorými existujú podstatné a definovateľné väzby z hľadiska skúmania objektu. Tento objekt je zároveň previazaný s okolitým svetom, so svojím okolím, väzbami.
Systém (vnútorný pohľad) - každú z časti systému je ďalej možno označiť ako ďalší objekt skúmania, ktorý so všetkými jeho vstupmi a výstupmi môžeme chápať ako samostatný systém. Takého objekty voláme subsystémy pôvodného systému
Informačný systém
- súbor ľudí, technických prostriedkov a metód, programového vybavenia a organizačného
zabezpečenie týchto základných zložiek, zabezpečujúcich zber, prenos, uchovávanie a spracovanie
dát za účelom tvorby a prezentácie inf. pre potreby užívateľov, prac. v systéme riadenia organizácie
Metodológia
- súhrn postupov, faktorov a čiast. metód určujúcich čo, kto a kedy má riešiť v procese tvorby IS
Metóda - určuje, ČO konkrétne riešim
Technika - určuje, AKO to urobiť
Nástroj - čím to urobiť

Kľúčové slová:

informačné systémy

Základné zložky IS

vývojové tendencie

ekonomická efektívnosť

uspokojenieObsah:
 • Otázky ku skúške z predmetu - ISvR - Informačné systémy v riadení - 3. ročník - rok 2011
  1. Charakterizujte základné pojmy pri budovaní IS - Systém a druhy pohľadov na systém, Informačný systém, Metodológia. Metóda. Technika. Nástroj, potrebné pre budovanie IS/IT.
  2. Vymenujte a definujte základné zložky IS. Tiež charakterizujte základné zložky v reťazci spracovávania údajov, z pohľadu postupu práce s údajmi. Rozdiel medzi údajmi a informáciami.
  3. Hlavné trendy pri riadení organizácie vplyvom IS/IT. Transformácia podniku v dôsledku IS/IT.
  4. Charakterizujte pojmy: Business Intelligence, Outsourcing, Systémový integrátor, Systémová integrácia, Informačný systém, Marketing Intellingence. Charakterizujte dva základné ciele rozvoja e-Businessu.
  5. Charakterizujte súčasné problémy IS a ich príčiny.
  6. Priblížte vývojové tendencie a trendy rozvoja v oblasti IS.
  7. Vymenujte a charakterizujte rôzne druhy prístupov riadenia výstavby IS.
  8. Priblížte podľa jednej z mnohých metodík výstavby IS - Životného cyklus - rôzne druhy výstavby IS, s cieľom skrátiť dobu vývoja a implementácie IS.
  9. Charakterizujte nasledovné prístupy k riadeniu výstavby IS. Softwarové inžinierstvo a jeho základné princípy. Informačné inžinierstvo. Organizačné inžinierstvo.
  10. Tradičný štruktúrovaný životný cyklus výstavby IS. Modifikovaný sled fáz životného cyklu výstavby IS. Prototypový prístup výstavby IS.
  11. Objektovo orientované modelovanie - ako prístup k riadeniu výstavby IS. V-model životného cyklu. Prírastkový prístup k vývoju IS k životnému cyklu.
  12. Druhy a charakteristika informačných systémov podľa postavenia IS v systéme riadenia.
  13. Druhy IS podľa Wisemana.
  14. Hľadiská klasifikácie IS a podľa toho druhy IS.
  15. Technologické princípy tvorby IS - normy otvorených systémov.
  16. Strategický význam IS pre budúcnosť podniku. Prognózy vývoja IS.
  17. Charakterizujte METIS - metainformačné systémy. Druhy IS podľa rôznych vami vybratých hľadísk a ich charakteristika.
  18. E-commerce Revolution - rozvoj e- Business vo firme - ciele a vplyv na organizáciu. Trendy rozšírenie e-Busines aktivít.
  19. Význam plánovania IS. Základné stratégie pri aplikovaní IS/IT. Vymenujte a stručne charakterizujte metódy plánovania výstavby IS.
  20. Charakteristika prístupu metodiky plánovania výstavby IS - Business System Planning. Výhody a nedostatky metodiky BSP.
  21. Význam plánovania IS/IT. Metodika plánovania IS - Process Quality Management.
  22. Prístupy k plánovania IS - historický vývoj (štádia rastu, Portofólio prístup, Prístup informačnej architektúry)j.
  23. Transformácia podniku v dôsledku IS/IT. Strategické plánovanie IS podľa britskej štátnej správy - CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency).
  24. Riadenie vývoja softvérových a nesoftvérových systémov podľa britskej metodiky PRINCE. (Projekts in Controlled Environments). Strategické plánovanie IS/IT podľa CAUSE - na Univerzitách v USA.
  25. Význam ekonomiky informačných systémov pre manažérov ohľadom efektívnosti IS/IT.
  26. Náklady na IT, ich štruktúra, ich meranie. Klasifikácia výdajov na IS/IT (Druhy nákladov), hľadiská klasifikácie nákladov.
  27. Odhady prácnosti projektových prác na IT.
  28. Model pre programovanie vo veľkom. Norden -Rayleighov model. Príklady výpočtov podľa Norden-Reyleighov modelu.
  29. Nositelia nákladov a postavenie výpočtových stredísk v organizácií.
  30. Vyjadrenie efektov zavádzania IT. Komplexné hodnotenie projektu IT.
  Kritérium užitočnosti a uspokojenia pre užívateľa.
  31. Problematika efektívnosti IS obecne. Ukazovatele ekonomickej efektívnosti.
  32. Komplexné hodnotenie projektu IT (Parker and Benson).
  33. Metódy stanovenia ekonomickej efektívnosti IS/IT. Vyjadrenie efektov zavádzania IT.
  34. Kritérium užitočnosti a uspokojenia s IS/IT pre užívateľa. Viackriteriálne hodnotenia projektov s IS/IT.
  35. Informačný systém pošty. Požiadavky na IS pošty. Oblasti automatizácie činnosti pre IS pošty.
  36. Charakterizujte základný rozdiel medzi Transakčnými systémami pošty a IS pre riadenie pošty. Význam IS pre riadenie pošty.
  37. História a vývoj APO. Vlastnosti APO. Súčasnosť automatizácie poštových operácií na Slovenku.
  38. Charakterizujte automatizáciu poštových operácií, vlastnosti APO. Technické vybavenie pôšt pri APO. Špeciálne prídavné zariadenia na poštách.
  39. Technické, programové, organizačné zabezpečenie APO. Inovácia APO. Systémové a databázové prostredie APO/W. Pracoviská APO.
  40. Ciele automatizácie pošty, výhody, prínosy. Organizačné zabezpečenie informačnej stratégie pošty.
  41. Programové (systémové a databázové, vývojové), technické, organizačné a personálne zabezpečenie projektu Automatizácie poštových operácií. Súčasná aktualizácia APO.
  42. Charakterizujte pracoviská APO, definujte nasledovné pojmy: Pracovné stanice, Transakcia, Transakčný kód, Archívny žurnál, Finančný žurnál, Poštový žurnál, Určte rôzne typy transakcií.
  43. Charakterizujte plnú automatizáciu v pošte.