Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Vypracované otázky z Anorganickej chémie

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
104 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39583
Posledná úprava
20.02.2012
Zobrazené
4 451 x
Autor:
veronika.stanekova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Rýchlosť chemických reakcií, vplyv koncentrácie a teploty na reakčnú rýchlosť
Rýchlosť a mechanizmus chem. reakcií skúma chemická (reakčná) kinetika.
- dopĺňa termodynamický prístup k chem. reakciám o čas (t)
- skúma závislosť rýchlosti chem. reakcie od podmienok (teplota, tlak, koncentrácia reaktantov, prítomnosť katalyzátorov, elektromagnet. žiarenia,...)
Rýchlosť chemicej reakcie >> Rýchlosť zmeny koncentrácie i-tej látky v(i) je veličina vyjadrujúca časovú zmenu koncentrácie reaktantu al. produktu homogénnej chem. reakcie v plynnom al. kvapalnom skupenstve >> reakčná rýchlosť.
...

2. Kinetika zložitejších reakcií. Reťazové reakcie. Fotochemické reakcie
Zložitejšie reakcie sú: reakcie následné, reťazové, fotochemické,…
Reťazové reakcie sa rozvíjajú prostredníctvom tzv. radikálov (voľné atómy, atómové skupiny a excitované molekuly). V reťazových reakciách rozlišujeme 3 štádiá:
1. Iniciácia – vznik radikálov. Cl2 + h 2Cl* (iniciačná r.)
2. Prolongácia – reakcie radikálov s časticami, predĺženie reťazca. Cl* + H2 HCl + H* (prolongačná r.)
3. Terminácia – zánik reaktívnych radikálov, ukončenie rastu reťazca. H* + H* H2 (terminačná r.)
R.R. nerozvetvené – pri interakcii molekuly s radikálom vzniká opäť iba 1 radikál
R.R. rozvetvené – v priebehu cyklu vzniká viac radikálov, ako ich súčasne zaniká; rýchly priebeh, nastáva explózia (silne exotermické reakcie) Cyklus – dvojica čiastkových prolongačných reakcií, ktorými sa regeneruje pôvodný radikál Cl*
Reťazové reakcie sú: spaľovanie uhľovodíkov a uhlia, pomalá oxidácia uhľovodíka, krakovanie ropných frakcií, fotoiniciačná radikálová polymerizácia uhľovodíkov,...

Kľúčové slová:

anorganická chémia

fotochemické reakcie

difúzia

osmóza

zlúčeninyObsah:
 • 1. Rýchlosť chemických reakcií, vplyv koncentrácie a teploty na reakčnú rýchlosť
  2. Kinetika zložitejších reakcií. Reťazové reakcie. Fotochemické reakcie
  3. Vplyv katalyzátora na reakčnú rýchlosť. Homogénna a heterogénna katalýza.
  4. Vratné chemické reakcie. Chemická rovnováha v plynných a heterogénnych sústavách. Ovplyvňovanie chemických rovnováh.
  5. Rozdelenie disperzných sústav podľa skupenstva disperzného prostredia a dispergovaných častíc a podľa veľkosti dispergovaných častíc
  6. Vyjadrovanie zloženia roztokov rozmerovými a bezrozmerovými veličinami (látková a hmotnostná koncentrácia, molalita, hmotnostný, objemový a molový zlomok rozpúšťanej látky). Pri rozmerových veličinách uviesť jednotky.
  7. Charakteristika polárnych a nepolárnych rozpúšťadiel. Veličiny vyjadrujúce mieru polarity rozpúšťadla.
  8. Rozpúšťanie látok s nepolárnou kovalentnou väzbou v nepolárnom rozpúšťadle. Rozpúšťanie látok s polárnou kovalentnou väzbou a s iónovou väzbou v polárnom rozpúšťadle. Vyjadriť všeobecnou rovnicou akvatáciu iónovej zlúčeniny.
  9. Uveďte rámcovú rozpustnosť dusitanov, jodidov, hydrogénuhličitanov, sulfidov, dusičnanov, fluoridov, dihydrogénfosforečnanov a hydroxidov vo vode. Z každej skupiny uveďte príklad rozpustnej a nerozpustnej zlúčeniny.
  10. Roztoky plynov v kvapalinách (Henryho zákon). Popísať symboly vo vzťahu. Roztoky kvapalín v kvapalinách.
  11. Koligatívne vlastnosti roztokov. Zníženie tlaku nasýtených pár rozpúšťadla nad roztokom (Raoultov zákon). Zvýšenie teploty varu a zníženie teploty tuhnutia roztokov (ebulioskopický a kryoskopický efekt). Popísať symboly vo vzťahoch.
  12. Koligatívne vlastnosti roztokov. Difúzia. Osmóza, osmotický tlak. Popísať symboly vo vzťahoch.
  13. Elektrolytická disociácia. Druhy elektrolytov. Veličiny vyjadrujúce silu elektrolytov.
  14. Teória kyselín a zásad.
  15. Autoprotolýza vody, pH, pOH a vzťahy medzi nimi.
  16. Definícia hydrolýzy solí. Napísať rovnice hydrolýzy NH4Cl a CH3COONH4.
  17. Definícia tlmivých roztokov. Napísať rovnice reakcie CH3COOH + CH3COONa a NH4OH + NH4Cl.
  18. Vznik kladného a záporného elektródového potenciálu. Elektrochemický rad napätia. Reakcie neušľachtilých kovov s vodou, s kyselinami a soľami kyselín s inými kovmi.
  19. Biogénne prvky – rozdelenie. Vodík, kyslík a ich zlúčeniny.
  20. Prvky I.A. podskupiny PSP a ich najdôležitejšie zlúčeniny. Výskyt, význam, výroba, použitie, reakcie.
  21. Prvky II.A. podskupiny PSP a ich najdôležitejšie zlúčeniny. Výskyt, význam, výroba, použitie, reakcie.
  22. Prvky III.A. podskupiny PSP a ich najdôležitejšie zlúčeniny. Výskyt, význam, výroba, použitie, reakcie.
  23. Prvky IV.A. podskupiny PSP a ich najdôležitejšie zlúčeniny. Výskyt, význam, výroba, použitie, reakcie.
  24. Prvky V.A. podskupiny PSP a ich najdôležitejšie zlúčeniny. Výskyt, význam, výroba, použitie, reakcie.
  25. Prvky VI.A. podskupiny PSP a ich najdôležitejšie zlúčeniny. Výskyt, význam, výroba, použitie, reakcie.
  26. Prvky VII.A. podskupiny PSP a ich najdôležitejšie zlúčeniny. Výskyt, význam, výroba, použitie, reakcie.
  27. Prvky VII.A. podskupiny PSP a ich najdôležitejšie zlúčeniny. Výskyt, význam, výroba, použitie, reakcie.
  28. Vlastnosti a význam vodíka, najvýznamnejšie zlúčeniny vodíka, ich charakteristika, rozdelenie. Voda, fyzikálne a chemické vlastnosti, spôsoby odstraňovania prechodnej a trvalej tvrdosti vody chemickými rovnicami.
  29. Vlastnosti a význam kyslíka, najvýznamnejšie zlúčeniny kyslíka, ich charakteristika, rozdelenie. Ozón, jeho vlastnosti, fotochemické reakcie ozónu v atmosfére, znižovanie obsahu ozónu pôsobením oxidu dusnatého a radikálov halogénov chemickými rovnicami.
  30. Biogénne prvky ako súčasť priemyselných hnojív. Ca, P, N, K. Uviesť chemizmus hnojív rovnicami.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko