Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
13 nových

Vypracované otázky na Dane v účtovníctve podnikateľov

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47265
Posledná úprava
05.03.2018
Zobrazené
239 x
Autor:
kristina.hericova40
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakteristika daňovej sústavy SR
Daňová sústava je systém daní platných v určitom období a na určitom území, pričom jednotlivé dane sú upravené príslušnými daňovými zákonmi.
Daňový systém je širší pojem, ktorý v sebe zahŕňa daňová sústava + systém rôznych inštitúcií alebo orgánov, ktoré zabezpečujú fungovanie a správu daní. Je výsledkom dlhodobého politického, hospodárskeho a kultúrneho vývoja. Je odrazom existujúcich ekonomických vzťahov a prostriedok na realizáciu cieľov a zámerov finančnej politiky štátu.

Štruktúra daňovej sústavy SR
1. Priame dane
a. dôchodkové - daň z príjmov FO, PO
b. majetkové - miestne
• daň z nehnuteľnosti - daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov
• daň z motorových vozidiel
• daň za psa
• daň za užívanie verejného priestranstva
• daň za ubytovanie
• daň za predajné automaty
• daň za nevýherné hracie prístroje
• daň za vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta
• daň za jadrové zariadenia
2. Nepriame dane
a. všeobecné - DPH (týkajúce sa všetkých tovarov)
b. selektívne - spotrebná daň z alkoholických nápojov, spotrebná daň z tabakových výrobkov, spotrebná daň z minerálnych olejov, spotrebná daň z elektriny, spotrebná daň z obilia, spotrebná daň zo zemného plynu. (týkajúce sa vybraných tovarov)

Kľúčové slová:

dane

otázky

výcuc

účtovníctvo

podnikatelia

spotrebné dane

daň z príjmov

sadzby dane

podvojné účtovníctvoObsah:
 • 1. Charakteristika daňovej sústavy SR
  2. Daň a hlavné daňové náležitosti
  3. Sadzby dane
  4. Vedľajšie daňové náležitosti
  5. Dane nákladového charakteru a ich premietnutie v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
  6. Zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov - všeobecná charakteristika a vymedzenie zákl. pojmov
  7. Daň z príjmov FO - daňovníci, predmet, oslobodenie, typy príjmov (vymenovať)
  8. Daň z príjmov FO - spôsoby zdanenia (zákl.charakteristika, schém.postup výpočtu dane)
  9. Daň z príjmov FO - príjmy zo závislej činnosti a ročné zúčtovanie dane (§5)
  10. Daň z príjmov FO - príjmy z podnikania, z inej samost.zárobk.činnosti a z prenájmu (§6)
  11. Spôsoby vykazovania výdavkov pri príjmoch podľa §6
  12. Jednoduché účtovníctvo - právna úprava a rozsah použitia
  13. Jednoduché účtovníctvo - účtovné knihy
  14. Jednoduché účtovníctvo - účtovná uzávierka a účtovná závierka
  15. Daň z príjmov FO - príjmy z kapitálového majetku §7
  16. Daň z príjmov FO - ostatné príjmy §8
  17. Daň z príjmov FO - základ dane, nezdaniteľné časti, sadzba dane a daňový bonus
  18. Daň z príjmov FO - vyberanie a platenie dane, sankcie, typy daňových priznaní
  19. Daň z príjmov PO - daňovníci, predmet, oslobodenie, spôsoby zdanenia
  20. Daň z príjmov PO - základ dane pri ročnom spôsobe zdanenia a položky znižujúce základ dane
  21. Daň z príjmov PO - sadzba dane, vyberanie a platenie dane, sankcie
  22. Dane z príjmov - výdavky vo väzbe na základ dane (5 a 5 výdavkov z §19 a §21)
  23. Dane z príjmov - odpisy hmotného a nehmotného majetku (§22 -§29)
  24. Dane z príjmov - odpisové režimy pri hmotnom majetku
  25. Dane z príjmov - rezervy a opravné položky
  26. Charakteristika zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku .......
  27. Dane z nehnuteľností (hlavné daňové náležitosti a spôsob platenia dane)
  28. Zák. č. 361/2014 Z.z. - daň z motorov. vozidiel (hlavné daňové náležitosti a spôsob platenia dane)
  29. Dane nenákladového charakteru a ich premietnutie v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
  30. Zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (DPH) - všeobecná charakteristika
  31. Uplatňovanie DPH v rámci vnútorného trhu Európskej únie
  32. DPH - princíp fungovania dane a vplyv pozície neplatiteľa v reťazci platiteľov (len tzv. „závery“)
  33. DPH - subjekt dane (zdaniteľné osoby, registračná povinnosť)
  34. DPH - predmet dane
  35. DPH - miesto zdaniteľného obchodu a vznik daňovej povinnosti
  36. DPH - základ dane a sadzba dane
  37. DPH - oslobodené zdaniteľné obchody (predávam v cene bez DPH)
  38. DPH - odpočítanie dane na vstupe (podmienky a rozsah odpočítania)
  39. DPH - odpočítanie dane na vstupe (pomerné odpočítanie a osobitné prípady odpočítania)
  40. DPH - osoby povinné platiť daň správcovi dane
  41. DPH - spôsob platenia a vyberania dane (vrátane príkladu na výpočet daňovej povinnosti)
  42. DPH - účtovné premietnutie v podvojnom účtovníctve
  43. Všeobecná charakteristika spotrebných daní z pohľadu EÚ a vymedzenie základných pojmov
  44. Jednotlivé spotrebné dane (predmet dane, základ dane, spôsob platenia a vyberania dane)