Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Vypracované otázky na Biochémiu

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43969
Posledná úprava
11.08.2015
Zobrazené
3 099 x
Autor:
ferdomravec
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Fotosyntéza: Schéma cyklickej fotosyntetickej fosforylácie (charakteristika a význam, názov prenášačov e a H+)
Pri cyklickej fosfo. chlorofyl prijme svetelné kvantum dostane sa do extitovaného stavu - vtedy je schopný uvoľniť na energiu bohatý elektron. Ten prejde radom prenášačov cez ferodoxín na fytochinon alebo flasín a cez cytochromy späť na chlorofyl. Počas prenosu odovzdá energiu svetla, tá sa využije na aktivá. anorg. fosfátu, kt. sa viaže makroergickou väzbou na ADP a tvorí sa ATP. Fotosystém I /FSI/ obsahuje: chlorofyl A - absorb. maximum 700nm (P700), feredoxín - metaloprotein Fe,S, cytochrom b 6, cyt. f, plastocyanín-bielk. obs. Cu. Jediním produktom cyklickej fotofosforilácie je iba ATP.

2. Fotosyntéza: Schéma necyklickej fotosyntetickej fosforylácie (charakteristika a význam, názov prenášačov e a H+)
Pri necykl. fosf. sa energia elek. použije na tvorbu vodíkového radikálu, kt. sa pripojí na NADP a vytvorí NADPH. Vodíkové radikály sa tvoria z vodík. protonov vznikajúci disociáciou vody. Pri nej vzniká aj hydroxylový anion, z kt. nenasýtený chlorofyl odoberie elektron=vytvorí sa hydroxylové radikály, z kt. vzniká 02 a H20. Elektron z hydroxyloveho anionu prechádza cez sústavu prenáš. ktoré z neho odoberú energiu tá sa akumuluje v ATP. Fotosyntéza 1 + fotosystém 2 obsahuje: chlorofil A - absorb svetlo 680 nm (P680) FP oxid/red je flavoprotein: NaDP-oxidoreduktázu, plastochinón - derivát ubichinónu, Q - karotenoid. Z necyklicekej fotofosforilácie vzniká ATP, O2, NADH2.

3. Calvinov cyklus (charakteristika význam, reakcie vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmami)
Má 3 fázy:
- karboxylačná - (na viazanie CO2, na pentózu), ribulóza 1, 5 bisfosfát + CO2 = 2kys. 3fosfoglycerová
- redukčná = syntéza glukózy: 2kys. 3fosfoglycerová = 1glukóza
- regeneračná

4. Hatch-Slackov cyklus (charakteristika, význam, reakcie vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmami)
Ríchlorastúce teplomilné rastliny fixujú CO2 Hatch-Slackov cyklus. Primárným akceptorom CO2 je kyselina fosfoenolpyrohroznová. Produktom je kys. oxáloctová (4C) - preto C4 typ rastlín. Syntéza hexózy uskutoční zo sekundárného CO2. Primárný CO2 je zo vzduchu a viaže sa na fosfoenolpyruát a vzniká kys. oxáloctová. Sekundárny CO2 je z kys. jablčnej a viaže sa v Kalvinov Cykle na ribulóza 1, 5 bisfosfát. Cam. rastliny noc: hromadenie kys. jablčnej vo vakuolách deň: dekarboxilácia kys. jablčnej a CO2 vstupuje do Kalvinovho cyklu.

5. Fotorespirácia (charakteristika, význam, reakcie vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmom)
Fotorespirácia
- strata (predýchanie) nasyntetizovanej org. hmoty
- dvojfunkčnosť enzýmu ribulóza - 1,5 bisfosfátkarboxyláza
...

Kľúčové slová:

biochémia

fotosyntéza

calvinov cyklus

fotorespirácia

glykolýza

Krebsov cyklus

transláciaObsah:
 • 1. Fotosyntéza: Schéma cyklickej fotosyntetickej fosforylácie (charakteristika a význam, názov prenášačov e a H+)
  2. Fotosyntéza: Schéma necyklickej fotosyntetickej fosforylácie (charakteristika a význam, názov prenášačov e a H+)
  3. Calvinov cyklus (charakteristika význam, reakcie vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmami)
  4. Hatch-Slackov cyklus (charakteristika, význam, reakcie vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmami)
  5. Fotorespirácia (charakteristika, význam, reakcie vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmom)
  Fotorespirácia
  6. Vymenujte rastlinné pigmenty, popíšte ich vlastnosti a význam. Definujte fotosystém a jeho zloženie. Napíšte sumárnu rovnicu fotosyntetickej fosforylácie.
  7. Vymenujte výhody a nevýhody procesov asimilácie CO2 u C3 a C4 typov rastlín.
  8. Glykolýza (charakteristika, význam, reakcie vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmami)
  9. Krebsov cyklus (charakteristika, význam, reakcie vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmami)
  10. Definujte kvasenia, ich úlohu v metabolizme bunky. Napíšte (vzorcami) reakcie mliečneho a alkoholového kvasenia.
  11. Charakterizujte proces biologickej oxidácie, vymenujte zložky a znázornite dýchací reťazec v správnom poradí od SH2 do O2. Vysvetlite zisk ATP pri oxidácii NADH a FADH2.
  12. Vysvetlite biologickú úlohu acetyl-CoA, napíšte reakciu syntézy acetyl-CoA z kyseliny pyrohroznovej vrátane enzýmov a koenzýmov syntézy acetyl-CoA.
  13. Vysvetlite podstatu oxidačnej fosforylácie. Vysvetite všetky možné spôsoby syntézy ATP v bunke.
  14. Charakterizujte proces substrátovej fosforylácie, uveďte príklady a vysvetlite význam a odlišnosti od oxidačnej, eventuálne fotosyntetickej fosforylácie.
  15. Napíšte reakcie postupnej redukcie dusičnanov na amoniak. Charakterizujte enzýmy, ktoré redukciu dusičnanov katalyzujú.
  16. Napíšte a vysvetlite reakciu asimilácie molekulového dusíka v mikroorganizmoch. Charakteristika a vlastosti enzymatického komplexu, podmienky reakcie a význam.
  17. Charakterizujte, definujte a presne popíšte látkové zloženie a štruktúry bielkovín, klasifikácia a význam biekovín.
  18. Napíšte vzorcami syntézu kyseliny glutámovej redukčnou amináciou kyseliny 2-oxoglutárovej (reakčné substráty, produkty, enzýmy a koenzýmy reakcie).
  19. Napíšte vzorcami syntézu kyseliny asparágovej lyázovou amináciou kyseliny fumárovej a reakciu syntézy asparagínu z kyseliny a sparágovej (reakčné substráty, produkty, enzýmy a koenzýmy reakcie).
  20. Napíšte vzorcami reakciu biosyntézy kyseliny asparágovej z kyseliny glutámovej enzymatickou transamináciou.
  21. Charakterizujte biochemické procesy disimilácie bielkovín a ich význam. Napíšte reakcie rozkladu aminokyselín a význam produktov týchto reakcií.
  22. Definujte chemické zloženie nukleozidov a nukleotidov, napíšte ich význam pre bunky.
  23. Definujte DNA, chemické zloženie, štruktúru a význam pre bunku. Definujte RNA. chemické zložeie, druhy, štruktúru a význam pre bunku.
  24. Genetická informácia a genetický kód. Definícia, význam, vlastnosti. Vysvetlite princíp zápisu a následne realizácie („čítania“) genetickej unformácie.
  25. Charakterizujte podstatu procesov replikácie, transkripcie a translácie a ich význam.
  26. Biochemizmus replikácie DNA (charakteristika a význam, nákres replikačnej „vidličky“, vysvetlenie procesov, enzýmy replikácie DNA a ich význa.).
  27. Napíšte a vysvetlite všetky spôsoby syntézy RNA v živých organizmoch.
  28. Translácia - napíšte rovnice a vysvetlite reakcie aktivácie aminokyselín.
  29. Translácia - iniciácia, elongácia, terminácia translácie (charakteristika a význam, popis postupnosti reakčných krokov).
  30. Metabolizmus lipidov - biosyntéza lipidov a rozklad lipidov, oxidácia vyšších mastných kyselín (reakcie vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmami).
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko