Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Vvypracované otázky z finančného práva

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41009
Posledná úprava
11.12.2012
Zobrazené
1 972 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Otázka č.1- Dane a o ochrana životného prostredia

DAŇ- ekonomicko-právny inštitút, kt. sa mocensky odníma časť dôchodkov PO a FO na zabezpečenie úhrady št. potrieb.
-ukladajú sa bez súhlasu subjektu (mocenský aspekt)
-finančná kategória prostredníctvom ktorej je vyjadrený vzťah medzi subjektom daňovej povinnosti a na strane druhej subjektom oprávneným z dane (štát, obec)
-peňažná platba vyberaná št., resp. št. orgánmi na základe zákona vo vopred určenej výške a s presne a vopred určeným termínom splatnosti slúžiaca na úhradu spoločenských potrieb
-peňažné, nenávratné plnenie, kt. je uložené zákonom v určenej výške so stanovením dňa splatnosti, kt. slúži na úhradu spoločenských potrieb
...

Otázka č.2: Spotrebné dane
• O oprávnenosti zavedenia spotrebných daní svedčí okrem dlhodobej tradície najmä fiškálny záujem štátu a tiež ich predpokladané prohibitívne účinky.
• Ich základou črty je, že daňový dĺžník je povinný vysporiadať daň, no v konečnom dôsledku ju však znáša spotrebiteľ.
• Subjektom dane:
- je ním daňový dĺžník, ktorým je akákoľvek osoba, ktorá má v danom momente nezdanený predmet dane a nesie za to zodpovednosť, bez ohľadu na jej sídlo alebo jej bydlisko. Nezdanený predmet dane je tovar nachádzajúci sa v režime pozastavenia dane alebo tovar uvedený do daňového voľného pohybu, pri ktorom sa uplatnilo oslobodenie od dane alebo tovar, ktorý nebol uvedený do daňového voľného obehu v súlade so zákonom.
...

Kľúčové slová:

finančné právo

dane

rozpočetObsah:
 • 1. Dane a o ochrana životného prostredia
  2. Spotrebné dane
  3. Rozpočtové právo a jeho pramene
  5. Rozpočtové opatrenia a ich uplatnenie v rozpočtovom hospodárení
  6. Ústavné princípy rozpočtovej sústavy SR
  13. Rozpočtové opatrenia
  14. Zdaňovanie príjmov obyvateľstva
  15. Finančné orgány a ich klasifikácia
  17. Miestne dane
  18. Subjekty daňovoprávnych vzťahov
  19. Zákon o štátnom rozpočte č.497/2009
  23. Daň z príjmov právnických osôb
  27. Rozpočtové zásady a ich uplatnenie v rozpočtovom práve.
  28. Finančnoprávne inštitúty
  29. Daňová sústava a jej štruktúra
  30. Pojem, predmet a systém finančného práva.
  33. Finančné hospodárenie rozpočtových organizácií- právna úprava, čo to je, špecifické znaky
  34. Daň z pridanej hodnoty- prednáška, cvičenie, skriptá
  35. Finančnoprávne vzťahy a ich charakteristické črty- prednáška, cvičenie, kniha
  36. Štátne účelové fondy, ich poslanie a druhy- štátne účelové fondy- čo to je, aké sú (štátny fond rozvoja bývania a ešte jeden)
  37. Daň z nehnuteľností- daň zo stavieb- daň z nehnuteľnosti- objekt, subjekt, základ a sadzba
  39. Odpisy a odpisovanie podľa zákona o daniach z príjmov
  40. Rozpočtová sústava
  42. Rozpočtová klasifikácia, jej význam a charakteristika
  43. Postavenie finančného práva v systéme práva
  44. Daňové sadzby
  45. Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtov
  46. Zostavovanie a schvaľovanie štátnych záverečných účtov
  47. Dane platené podnikateľskými subjektmi
  48. Finančné hospodárenie príspevkových organizácií
  49. Finančnoprávne normy a ich realizácia
  50. Charakteristika príjmov a výdavkov rozpočtu obcí
  51. Rozpočtový proces, jeho charakteristika a právna úprava
  54. Právna úprava rozpočtov a finančného hospodárenia obcí
  55. Právna úprava hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami

  Rozpočet obce a samosprávneho kraja
  1. Dane a o ochrana životného prostredia
  2. Spotrebné dane
  14. Zdaňovanie príjmov obyvateľstva
  17. Miestne dane
  18. Subjekty daňovo-právnych vzťahov
  23. Daň z príjmov právnických osôb
  25. Daň z príjmov FO
  29. Daňová sústava a jej štruktúra
  37. Daň z nehnuteľností – daň zo stavieb
  34. DPH

Zdroje:
 • PAULIČKOVÁ, A. – BAKEŠ, M. a kol.: Finančné právo na Slovensku a v Čechách. 1.vyd. Eurounion 2007, Bratislava KRÁLIK J., - JAKUBOVIČ, D. Finančné právo. Bratislava: VEDA 2004, Bratislava.
 • BAKEŠ, M. – KARFÍKOVÁ, M. – MARKOVÁ, H.: Finanční právo. 5. upravené vydání. C. H. Beck 2009, Praha