Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Verejné rozpočty (otázky na skúšku)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
136 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1705
Posledná úprava
18.05.2016
Zobrazené
2 107 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Aká je základná charakteristika rozpočtu Slovenského pozemkového fondu
- SPF ako neštátna a nezisková organizácia je právnickou osobouo zapísanou v OR, koná vo verejnom záujme
- Spravuje poľno. Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu
- Nakladá s pozemkami, ktorých majiteľ je neznámy, okrem pozemkov, ktoré patria do lesného fondu
...

2. Aká je základná charakteristika rozpočtu sociálnej poisťovne
- SP začala svoju činnosť v roku 95, vláda jej zverila výkon nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.
- Od roku2002 prevzala aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škody pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania.
- Od roku 2004 vykonáva nemocenské, dôchodkové, úrazové, garančné poistenie, a poistenie v nezamestnanosti.
- Rozpočet P a V je predložený v dvoch verziách, čo vyplýva zo značnej neistoty pri odhade dosahov zavedenia druhého piliera dôchodkového sporenia.
...

3. Aká je základná charakteristika rozpočtu verejných vysokých škôl
- Verejná vysoká škola zostavuje svoj rozpočet na kalendárny rok a hospodári na je ho základe. Použitie dotácie je priamo v kompetencii školy. - Vykonáva vyúčtovanie po skončení kalendárneho roka a predloží ho ministerstvu.

Kľúčové slová:

verejné rozpočty

štátny rozpočet

výdavky

sociálna poisťovňa

finančná kontrola

ekonomická činnosťObsah:
 • 1. Aká je základná charakteristika rozpočtu Slovenského pozemkového fondu
  2. Aká je základná charakteristika rozpočtu sociálnej poisťovne
  3. Aká je základná charakteristika rozpočtu verejných vysokých škôl
  4. Aká je základná charakteristika rozpočtu ZP
  5. Aká je základná charakteristika rozpočtu slovenskej konsolidačnej
  6. Aká je základná charakteristika rozpočtu Veriteľa, a.s
  7. Čo sú domény, regály, katastre, akcízy, dejinnom kontexte historie vzniku štatneho rozpočtu.
  8. Charakterizujte obdobie historie vzniku štátneho rozpočtu.
  9. Aké sú podmienky existencie štátneho rozpočtu
  13. Čo tvorí obsah štátneho rozpočtu?
  14. Ktoré sú príjmy ŠR?
  15. Aké hľadiska členenia príjmov ŠR poznáme?
  16. Ktoré sú výdavky ŠR?
  17. Aké hľadiska členenia výdavkov ŠR poznáme?
  18. Vymenujte faktory, ktoré ovplyvňujú výšku výdavkov ŠR?
  19. Charakterizujte riadenie výdavkov ŠR?
  21. Charakterizujte rozpočtový proces, jeho etapy.
  58. Charakterizujte pojem kontrola.
  59. Vysvetlite rozdiel medzi predbežnou, priebežnou a následnou kontrolou.
  60. Charakterizujte finančnú kontrolu, jej ciele.
  61.Aké druhy kontroly v oblasti ekonomickej činnosti poznáme?
  62.Kto vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu?
  63. Kto vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu v rozpočtových kapitolách a štátnych fondoch?
  64. Aká úloha vyplýva vláde SR zo zodpovednosti za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami?
  65.Aká úloha vyplýva ministrovi financií SR zo zodpovednosti za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami?
  66. Čo tvorí štátne finančné aktíva a štátne finančné pasíva SR?