Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Účtovníctvo vypracované otázky podľa knihy

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39328
Posledná úprava
21.01.2012
Zobrazené
1 739 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prvá časť
1. Vysvetlite podstatu účtovníctva, jeho význam, cieľ a funkcie.
Účtovníctvo sa vždy musí viazať na určitý ekonomický celok, ktorý sa označuje pojmom účtovná jednotka.
UJ – všetky Po so sídlom v SR
- zahraničné osoby, ak na území SR podnikajú, alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov (napr. nadácie)
- FO, ktoré podnikajú, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť
FO, ktorá vedie daňovú evidenciu podľa zákona o dani z príjmov, nie je UJ podľa zákona o účtovníctve.
Právne predpisy v oblasti účtovníctva SR rozlišujú tieto typy UJ
- podnikatelia, ktorými sú FO a PO, zahraničné FO a PO.
- UJ, ktoré nie su založené na účely podnikania, označované ako „neziskové UJ“ (politické strany, hnutia, občianske združenia, záujmové združenia PO, cirkvi a náboženské spoločnosti, nadácie a neinvestičné fondy) - Zdravotné poisťovne
- Sociálna poisťovňa
- Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC.
- Fond národného majetku SR
- Obchodníci s CP
- Banky
- Komerčné poisťovne
- Podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy.

Účtovníctvo každej UJ tvorí informačný systém. Účtovné informačné systémy používané v praxi sa líšia z hľadiska ich konštrukcie aj stupňa prepracovanosti. Napriek tomu sú určité prvky spoločné všetkým účtovným informačným systémom, a to:
1. zber (zisťovanie, získavanie, vytváranie) ekonomických informácií,
2. triedenie (usporiadanie, klasifikácia) prvotne získaných informácií a ich komplexné zaznamenávanie v časovej postupnosti,
3. úpravy na konci každého účtovného obdobia,
4. sumarizácia informácií a ich príprava pre potreby prezentácie,
5. zverejnenie informácií z účtovníctva.
...

Kľúčové slová:

vypracované otázky

účtovníctvoObsah:
 • Prvá časť
  1. Vysvetlite podstatu účtovníctva, jeho význam, cieľ a funkcie.
  2. Charakterizujte používateľov informácií z účtovníctva a uveďte ich informačné potreby.
  3. Vysvetlite požiadavky používateľov informácií z účtovníctva na informácie prezentované v účtovnej závierke (kvalitatívne charakteristiky informácií z účtovníctva).
  4. Charakterizujte základné pojmy používané v účtovníctve (účtovná jednotka, predmet účtovníctva, účtovné obdobe, sústava účtovníctva).
  5. Charakterizujte majetok ako súčasť aktív, uveďte jeho definíciu zo zákona o účtovníctve a vysvetlite ju.
  6. Vysvetľujte triedenie majetku a obsah základných skupín a podskupín majetku podľa slovenskej právnej úpravy účtovníctva podnikateľov.
  7. Charakterizujte záväzky ako súčasť pasív, uveďte ich definíciu zo zákona o účtovníctve a vysvetlite ju.
  8. Vysvetlite triedenie záväzkov a obsah základných skupín a podskupín záväzkov podľa slovenskej právnej úpravy účtovníctva podnikateľov.
  9. Charakterizujte vlastné imanie ako súčasť pasív, uveďte a vysvetlite položky vlastného imania podľa slovenskej právnej úpravy účtovníctva podnikateľov.
  10. Vysvetlite podstatu bilančného princípu v účtovníctve, základnú bilančnú rovnicu a jej zobrazenie v súvahe. Uveďte základnú štruktúru súvahy podnikateľov.
  11. Charakterizujte náklady vo všeobecnosti, uveďte prístupy k ich členeniu; uveďte definíciu nákladu zo zákona o účtovníctve a vysvetlite ju.
  12. Vysvetlite členenie nákladov a obsah základných skupín nákladov podľa slovenskej právnej úpravy účtovníctva podnikateľov.
  13. Charakterizujte výnosy vo všeobecnosti, uveďte definíciu výnosu zo zákona o účtovníctve a vysvetlite ju.
  14. Vysvetlite členenie výnosov a obsah základných skupín výnosov podľa slovenskej právnej úpravy účtovníctva podnikateľov.
  15. Vysvetlite priamy alebo nepriamy vplyv vzniku nákladu na tok peňažných prostriedkov a priamy alebo nepriamy vplyv vzniku výnosu na tok peňažných prostriedkov.
  16. Vymenujte a vysvetlite zásady uplatňované pri účtovaní nákladov a výnosov.
  17. Uveďte definíciu výsledku hospodárenia zo zákona o účtovníctve; objasnite podstatu zisťovania výsledku hospodárenia v účtovníctve založenom na akruálnom princípe a jeho zobrazenie vo výkaze ziskov a strát.
  18. Charakterizujte účtovné prípady, uveďte a vysvetlite ich triedenie podľa ich pôsobenia na výsledok hospodárenia.
  19. Vymenujte a vysvetlite účtovné prípady nepôsobiace na výsledok hospodárenia a ich zobrazenie v súvahe.
  20. Vymenujte a vysvetlite účtovné prípady pôsobiace na výsledok hospodárenia a ich zobrazenie vo výkaze ziskov a strát a v súvahe.
  21. Vymenujte a vysvetlite účtovné prípady pôsobiace na vlastné imanie a ich zobrazenie v súvahe.
  22. Vysvetlite vzťah cieľa účtovníctva (UZ), kvalitatívnych charakteristík informácií z účtovníctva a účtovných zásad.
  23. Vysvetlite podstatu účtovných zásad a účtovných metód a vzťah medzi nimi. Uveďte členenie účtovných zásad a charakterizujte jednotlivé skupiny.
  24. Charakterizujte elementárne účtovné zásady, vymenujte ich a vysvetlite ich podstatu.
  25. Charakterizujte všeobecne uznávané účtovné zásady, vymenujte ich a vysvetlite ich podstatu.
  26. Charakterizujte právnu úpravu účtovníctva v Slovenskej republike.
  27. Charakterizujte zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a uveďte (stručne) jeho obsah.
  28. Charakterizujte opatrenia Ministerstva financií SR pre oblasť účtovníctva, uveďte obsahové vymedzenie opatrenia, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre podnikateľov a opatrenia o účtovnej závierke podnikateľov. Čo rozumiete vnútornými predpismi UJ pre oblasť účtovníctva?
  29. Vysvetlite širšie súvislosti právnej úpravy účtovníctva vyplývajúce z členstva SR v EU.
  30. Charakterizujte nadnárodnú úpravu účtovníctva proces konvergencie IFRS a US GAAP.

  Druhá časť
  31. Vysvetlite podstatu účtu a zásadu podvojnosti účtovania. Vymenujte druhy účtov a charakterizujte ich.
  32. Vysvetlite pravidlá účtovania na súvahových účtoch.
  33. Vysvetlite pravidlá účtovania na výsledkových účtoch.
  34. Vysvetlite postup vyčíslenia výsledku hospodárenia prostredníctvom uzávierkových účtov a jeho zaúčtovanie.
  35. Opíšte teoreticky postup účtovania a vysvetlite ho na príklade.
  36. Účtová osnova. Rámcová účtovná osnova pre podnikateľov. Účtový rozvrh.
  37. Vysvetlite ekonomický obsah účtových tried rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov.
  38. Vysvetlite rozdiely a vzájomné väzby syntetických účtov a analytickej evidencie.
  39. Charakterizujte účtovný záznam a vysvetlite požiadavky kladené na účtovný záznam. Vymenujte druhy účtovných záznamov a formy účtovného záznamu.
  40. Vysvetlite význam účtovných dokladov, ich funkcie, členenie a náležitosti.
  41. Charakterizujte obeh účtovných dokladov v UJ a opíšte spracovanie účtovných dokladov.
  ...

Zdroje:
 • Účtovníctvo, Anna Šlosárová a kolektív, Iura Edition, 2011, prvé vydanie