Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
13 nových

Účtovníctvo - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
56 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2267
Posledná úprava
02.10.2016
Zobrazené
4 900 x
Autor:
marta16
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Účtovníctvo, jeho predmet a štruktúra

účtovníctvo predstavuje relatívne uzatvorený systém informácií, ktorý poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a o výsledku tejto činnosti, čiže poskytuje informácie o majetku podniku, vlastnom imaní, záväzkoch, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia. Podnik možno chápat ako:ekonomickú(tvorba materiálnych alebo duchovných statkov), sociálnu(poskytuje pracovné príležitosti), finančná a účtovná jednotka(ciele=dosiahnúť zisk, uhrádzať svoje záväzky, uskutočňovať hosp. činnosť). Základným cieľom je podať verný a pravdivý obraz o finančnej a výnosovej situácií. Predmet účtovníctva:majetok, záväzky, VI, nákady, výnosy, príjmy, výdavky,VH), musia byť zaúčtované a vykázané, v tom období s ktorým vecne a časovo súvisia. Účtovným obdobím može byť kalendárny, hospodársky rok. S cielom splniť ciele využíva účtovníctvo metodické prostriedky:oceňovanie, účty a podvojný zápis, inventarizácia, výkazy, doklady. Štruktúra účt. informačného systému: manažérske účtovníctvo a finančné. Manažérske=obsah tvoria nákladové účtovníctvo, kalkulácia nákladov, cien, sústava rozpočtov, metódy a systémy vnútornej kontroly, s nákladovým účtovníctvom je spojená kalkulácia(predbežná,výsledná), nemá právne stanovený obsah, ani formu. Finančné= vyústením je tvorba účtovnej závierky, bežné účtovníctvo, má právne stanovený obsah aj formu. Všetky prípady musia byť doložené dokladmi, vyjadrené v peňažných jednotkách, zásada podvojného účtovného zápisu a vykonávanie inventarizácie.

Kľúčové slová:

účtovníctvo

ťahák

účtovné systémy

rozvrh

zásady

hospodársky výsledokObsah:
 • 1. Účtovníctvo, jeho predmet a štruktúra
  2. Funkcie účtovníctva a jeho význam ako informačného systému
  3. Požiadavky kladené na kvalitu účtovných informácií
  4. Národná a nadnárodná úprava účtovníctva
  5. Účtovné systémy a ich charakteristika
  6. Majetok podniku a jeho triedenie
  7. Zdroje majetku podniku a ich triedenie
  8. Súvaha, jej podstata, základná bilančná rovnica a z nej odvodené strany
  9. Formy a štruktúra súvahy
  10. Hospodárske operácie(obchodné prípady) a zmeny súvahových stavov
  11. Hospodárske operácie(obchodné prípady) a vznik nákladov a výnosov
  12. Náležitosti účtovných dokladov
  13. Spracovanie účtovných dokladov
  14. Podstata, náležitosti a forma účtu
  15. Vznik súvahových účtov a zásady účtovania na súvahových účtoch, uzatváranie
  16. Výsledkové účty a zásady účtovania na nich
  17. Vecná a formálna stránka podvojného účtovného zápisu
  18. Účtovné zápisy, druhy a spôsob ich vykonávania
  19. Syntetická a analytická evidencia, ich obsah a vzájomná väzba
  20. Účtovné knihy, druhy a formy ich vedenia
  21.Opravy chýb v účtovných písomnostiach
  22. Kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov
  23. Kontrola vecnej správnosti účtovných zápisov
  24. Zobrazenie kolobehu majetku podniku v jednookruhovom účtovníctve
  25. Zobrazenie kolobehu majetku v dvojokruhovom účtovníctve
  26. Účtová osnova, charakteristika a druhy, obsah osnovy pre podnikateľské subjekty
  27. Účtový rozvrh, jeho charakteristika a obsah
  28. Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva, druhy oceňovacích veličín a záväzkov v účtovníctve
  29. Účtovné zásady a oceňovacie princípy uplatňované pri oceňovaní majetku
  30. Oceňovanie jednotlivých druhov majetku v účtovníctve podľa platnej právnej úpravy
  31. Účtovná uzávierka a práce s ňou spojené
  32. Účtovná závierka, jej štruktúra a význam
  33. Správnosť zostavenia súvahy, základné bilančné zásady
  34. Forma a štruktúra výkazu súvaha
  35. Forma a štruktúra výkazu ziskov a strát
  36. Forma a štruktúra výkazu príloha
  37. Overovanie a zverejňovanie údajov z účtovnej závierky
  38. Úschova účtovných písomností
  39. Všeobecné účtovné zásady a ich obsah
  40. Zisťovanie a vykazovanie hospodárskeho výsledku v podvojnom účtovníctve
  41. Charakterizujte kvalitatívne znaky účtovníctva-úplnosť, preukázateľnosť a správnosť