Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Učtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
41 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42431
Posledná úprava
31.08.2013
Zobrazené
2 946 x
Autor:
mana1982
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Pohyb prostriedkov v RO v rámci hlavnej činnosti – znázornenie a základná charakteristika
Špecifický spôsob financovania, spôsob hospodárenia a podstata činnosti RO má svoj odraz i v pohybe prostriedkov týchto organizácií. Pohyb prostriedkov, ktorý prebieha v RO v rámci hlavnej činnosti – činnosti financovanej v rámci rozpočtového hospodárenia, je systematický názornení na schéme: Pohyb prostriedkov sa uskut. vo forme priamky na rozdiel od kolobehu PP podnik.subjektov...

2. Úlohy účtovníctva RO v súčasnosti a ich porovnanie s tradičnými úlohami
Úlohy účtovníctva RO tradične:
A) v okruhu činnosti financovanej v rámci rozpočtového hospodárenia:

Sledovať plnenie rozpočtu RO a to plnenie rozpočtu príjmov a plnenie rozpočtu výdavkov, konkrétne:
- účtovať o skutočných rozpočtových výdavkoch a príjmoch,
- vykazovať v účtovných výkazoch, neskôr od roku 1993 v špecifickej súčasti účtovnej závierky, rozpočtové výdavky a príjmy v požadovanom členení – podľa rozpočtovej klasifikácie a ďalších hľadísk, a tým poskytovať podklady pre kontrolu plnenia rozpočtu výdavkov a rozpočtu príjmov.

Zabezpečiť ochranu majetku v RO, konkrétne:
- účtovať o stave a pohybe majetku a zdrojoch majetku a
- vykazovať majetok a zdroje majetku v účtovných výkazoch, neskôr od roku 1993 v ÚZ.

Účtovať o N RO a vykazovať ich v účtovných výkazoch, neskôr od roku 1993 v ÚZ.
...

Kľúčové slová:

vypracované otázky

učtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácii a obcíObsah:
 • 1. Úlohy účtovníctva RO v súčasnosti (od roku 2008) a ich porovnanie: - s tradičnými úlohami účtovníctva RO a - s úlohami účtovníctva podnikateľov.
  2. Základné a špecifické úlohy účtovníctva PO v ich tradičnom i súčasnom poňatí.
  3. Úlohy účtovníctva obcí v súčasnosti (od roku 2008) a ich porovnanie s tradičnými úlohami účtovníctva obcí.
  4. Základné charakteristiky účtovníctva: - povinnosť vedenia účtovníctva a predloženia údajov z účtovníctva, - predmet účtovníctva vo vzťahu k RO, PO a k obciam z hľadiska vývoja právnej úpravy účtovníctva od roku 1993 a v súčasnosti.
  5. Základné charakteristiky účtovníctva: - účtovné obdobie, - účtovné sústavy vo vzťahu k RO, PO a k obciam z hľadiska vývoja právnej úpravy účtovníctva od roku 1993 a v súčasnosti.
  6. Základné charakteristiky účtovnej závierky: - súčasti účtovnej závierky vo vzťahu k RO, PO a k obciam z hľadiska vývoja právnej úpravy účtovníctva od roku 1993 a v súčasnosti.
  7. Základné charakteristiky účtovnej závierky: - druhy účtovnej závierky z hľadiska rozsahu, - druhy účtovnej závierky z hľadiska času zostavovania, - osobitosti v predkladaní výkazov účtovnej závierky vo vzťahu k RO, PO a k obciam z hľadiska vývoja právnej úpravy účtovníctva od roku 1993 a v súčasnosti.
  8. Rámcová účtová osnova platná v súčasnosti pre RO, PO a obce – základná charakteristika, spoločné časti a špecifické účty pre RO, PO a obce.
  9. Rozpočtové výdavky a ich zobrazenie v účtovníctve RO.
  10. Náklady a výnosy a ich zobrazenie v účtovníctve RO. Uveďte špecifické náklady a špecifické výnosy RO.
  11. Výnosy z transferov a ich zobrazenie v účtovníctve RO.
  12. Rozpočtové príjmy a ich zobrazenie v účtovníctve RO.
  13. Pohľadávky z rozpočtových príjmov a ich zobrazenie v účtovníctve RO a obcí.
  14. Náklady z odvodov príjmov a zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa a ich zobrazenie v účtovníctve.
  15. Výsledok hospodárenia v účtovníctve RO.
  16. Podstata členenia rozpočtových výdavkov a rozpočtových príjmov a členenie rozpočtových výdavkov a rozpočtových príjmov v účtovníctve RO.
  17. Náklady a výnosy a ich zobrazenie v účtovníctve PO. Uveďte základné rozdiely v porovnaní s podnikateľmi.
  18. Výsledok hospodárenia v účtovníctve PO.
  19. Prijaté príspevky od zriaďovateľa v účtovníctve PO.
  20. Účtovanie obstarania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v RO.
  21. Základné pravidlá odpisovania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v RO z hľadiska vývoja právnej úpravy a podstata účtovania odpisov dlhodobého majetku v súčasnosti v RO.
  22. Účtovanie vyradenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v RO.
  23. Účtovanie obstarania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v PO. Uveďte základné rozdiely v porovnaní s RO.
  24. Základné pravidlá odpisovania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v PO z hľadiska vývoja právnej úpravy a podstata účtovania odpisov dlhodobého majetku v súčasnosti v PO.
  25. Účtovanie vyradenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v PO. Uveďte základné rozdiely v porovnaní s RO.
  26. Bankové účty RO a PO – základná charakteristika a podstata účtovania na nich.
  27. Účtovanie materiálu v RO a PO - spoločné znaky a rozdiely.
  28. Zásoby vlastnej výroby a tovar - ich zobrazenie v účtovníctve RO a PO.
  29. Opravné položky k majetku v RO a PO z hľadiska vývoja právnej úpravy účtovníctva a podstata účtovania opravných položiek k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku, k zásobám a k pohľadávkam v súčasnosti.
  30. Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami a s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia a ich účtovné zobrazenie v súčasnosti v RO a v PO - spoločné znaky a rozdiely.
  31. Súvaha ako súčasť individuálnej účtovnej závierky RO od roku 2008. Uveďte základné rozdiely v porovnaní so súvahou zostavovanou RO v rokoch 2003 – 2007.
  32. Výkaz ziskov a strát ako súčasť individuálnej účtovnej závierky RO od roku 2008. Uveďte základné rozdiely v porovnaní s výkazom ziskov a strát zostavovaným RO v rokoch 2003 – 2007.
  33. Finančné výkazy RO z hľadiska vývoja právnej úpravy od roku 2003 a základná charakteristika finančných výkazov, ktoré zostavujú a predkladajú RO v súčasnosti.
  34. Výkazy o plnení rozpočtu, ich tradičné a súčasné miesto v rozpočtových organizáciách.
  35. Súvaha ako súčasť individuálnej účtovnej závierky PO od roku 2008.
  36. Výkaz ziskov a strát ako súčasť individuálnej účtovnej závierky PO od roku 2008. Uveďte základné rozdiely v porovnaní s výkazom
  37. Finančné výkazy obcí z hadiska vývoja právnej úpravy od roku 2003 a základná charakteristika finančných výkazov, ktoré zostavujú a predkladajú obce v súčasnosti
  38. Medzinárodné účtovní štandardy pre VS v procese medzinárodnej harmonizácie účtovníctva
  39. Účtovná závierka v kontexte IPSAS.
  40. Dlhodobý hmotný majetok a zásoby v kontexte IPSAS.

Zdroje:
 • Účtovníctvo rozpočtových organizáciií a príspevkových organizácii a obcíí, autori ing. Antonia Kovalčíková PhD, Ing. Alena Kordošová PhD, 2008, ISBN 978-80-8078-221-4
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko