Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Účtovníctvo - Bakalárske štátnice

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45937
Posledná úprava
08.06.2015
Zobrazené
2 630 x
Autor:
mana1982
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY S AKCENTOM NA ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU PODNIKATEĽOV. POŽIADAVKY NA ZOSTAVENIE INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY A S TÝM SÚVISIACE POVINNOSTI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.

Všeobecná charakteristika účtovnej závierky s akcentom na účtovnú závierku podnikateľov

Účtovníctvo je špecifická ekonomická vedná disciplína s vlastným predmetom skúmania a metódami. Cieľom účtovníctva je poskytovať informácie o finančnej situácii, výnosnosti a peňažných tokoch účtovnej jednotky, ktoré sú užitočné pre široký okruh používateľov pri ich ekonomickom rozhodovaní.

Z časového hľadiska tvoria obsah účtovníctva bežné účtovníctvo a účtovná závierka.

Bežným účtovníctvom sa rozumie otvorenie účtovných kníh, účtovanie bežných účtovných prípadov počas účtovného obdobia a účtovanie účtovných prípadov, ktoré sa účtujú iba ku dňu, ku ktorému sa zostav...

Kľúčové slová:

štatnicové otázky

účtovníctvo

právna úprava

vlastné imanie

dano

podnikanie

zdanenieObsah:
 • Okruhy otázok na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia študijného programu Účtovníctvo
  1. okruh zahŕňa obsah predmetov: Základy účtovníctva, ÚPS I., ÚDFO, Nákladové účtovníctvo
  1. Právna úprava účtovníctva (národná a nadnárodná).
  2. Účtovná dokumentácia. Účtovné doklady - druhy, náležitosti, obeh a spracovanie. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie.
  3. Podstata a účel oceňovania. Zásady oceňovania, druhy a obsahové vymedzenie oceňovacích veličín. Právna úprava oceňovania majetku a záväzkov s dôrazom na jeho využitie v účtovníctve.
  4. Vnútorný kontrolný systém účtovníctva (kontrola vecnej správnosti účtovníctva a formálnej správnosti účtovníctva, oprava chýb v účtovníctve).
  5. Nakupované zásoby (materiál, tovar) - obsahové vymedzenie, oceňovanie, účtovné zobrazenie. Zásoby vlastnej výroby - obsahové vymedzenie, oceňovanie a účtovné zobrazenie.
  6. Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok - obsahové vymedzenie, oceňovanie, účtovné zobrazenie (obstarávanie, odpisovanie, vyraďovanie).
  7. Finančný majetok (dlhodobý finančný majetok, krátkodobý finančný majetok) - obsahové vymedzenie, oceňovanie, účtovné zobrazenie.
  8. Zúčtovacie vzťahy: z obchodného styku, so zamestnancami a s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia, z daní a dotácií, finančné záväzky. Oceňovanie v rámci zúčtovacích vzťahov.
  9. Vlastné imanie - obsahové vymedzenie, oceňovanie, účtovné zobrazenie.
  10. Náklady a výnosy - obsahové vymedzenie, účtovné zobrazenie.
  11. Účtovníctvo podnikateľov fyzických osôb. Povinnosti fyzických osôb pri začatí podnikania. Účtovníctvo ako nástroj na zníženie podnikateľského rizika. Právna úprava účtovníctva podnikateľov fyzických osôb. Sústava jednoduchého účtovníctva - predmet, osobitosti, zásady vedenia.
  12. Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva. Význam a súčasti účtovnej závierky. Postup prác pri zostavovaní účtovnej závierky. Forma a obsah účtovnej závierky. Nadväznosť účtovných kníh a výkazov účtovnej závierky.
  13. Majetok a záväzky v sústave jednoduchého účtovníctva. Vymedzenie, oceňovanie, účtovanie a vykazovanie majetku a záväzkov v sústave jednoduchého účtovníctva so zameraním na osobitosti peňažných prostriedkov, zásob, pohľadávok a záväzkov.
  14. Dane ako predmet sústavy jednoduchého účtovníctva. Charakteristika daní, ich klasifikácia a konštrukčné náležitosti. Daňová sústava Slovenskej republiky. Vplyv daní na ekonomické rozhodovanie a aktivitu podnikateľov fyzických osôb. Analýza a výpočet dane z príjmov fyzických osôb.
  15. Daňové výdavky a ich vplyv na výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov podnikateľov fyzických osôb. Charakteristika a podmienky daňovej uznateľnosti výdavkov. Analýza vybraných druhov výdavkov - výdavky súvisiace s využívaním majetku pri podnikaní, výdavky súvisiace s operatívnym a finančným prenájmom, výdavky na cestovné náhrady, výdavky na stravovanie, výdavky na osobnú potrebu podnikateľa.
  16. Náklady, ich vymedzenie a koncepcie nákladov (finančné, hodnotové a manažérske poňatie nákladov). Kalkulačné náklady (kalkulačné úroky, kalkulačné odpisy, náklady kalkulačného rizika, kalkulačná mzda).
  17. Členenie nákladov podľa druhu a podľa účelu ich vynaloženia. Rozlišovanie miesta vzniku nákladov a zodpovednosti za ich vznik a jeho uplatnenie vo vnútropodnikovom účtovníctve s využitím vopred stanovených vnútropodnikových cien. Charakteristika a využitie výsledných a predbežných kalkulácí (operatívna, plánová a prepočtová kalkulácia). Kalkulačný vzorec a jeho využitie.
  18. Zostavovanie kalkulácií nákladov v združených a nezdružených výrobách.
  19. Charakteristika nákladového účtovníctva, jeho základné funkcie a ciele a využitie pri zisťovaní vlastných nákladov.

  2. okruh zahŕňa obsah predmetov: Analýza účtovnej závierky,
  Účtovníctvo podnikateľských subjektov II
  1. Všeobecná charakteristika účtovnej závierky s akcentom na účtovnú závierku podnikateľov. Všeobecné požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky a s tým súvisiace povinnosti účtovnej jednotky.
  2. Bilančná politika účtovnej jednotky (charakteristika, obsah, vnútorné predpisy účtovnej jednotky pre oblasť účtovníctva).
  3. Účtovné zásady a účtovné metódy aplikované v bežnom účtovníctve a pri zostavovaní účtovnej závierky. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód, zmeny v účtovných odhadoch a chyby.
  4. Účtovná uzávierka (pojem a obsah). Účtovné prípady vyplývajúce z účtovnej analýzy - všeobecná charakteristika.
  5. Inventarizácia ako základ uzávierkových prác a nástroj zabezpečenia preukázateľnosti účtovníctva.
  6. Oceňovanie majetku a záväzkov v cudzej mene.
  7. Opravné položky k majetku (charakteristika, oceňovanie, účtovanie, vykazovanie v účtovnej závierke).
  8. Rezervy (charakteristika, oceňovanie, účtovanie, vykazovanie v účtovnej závierke).
  9. Časové rozlišovanie nákladov a výnosov.
  10. Oceňovanie majetku a záväzkov reálnou hodnotou.
  11. Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov. Daň z príjmov účtovnej jednotky. Výsledok hospodárenia po z

Zdroje:
 • BAŠTINCOVÁ, A. 2014. Účtovníctvo a dane fyzických osôb. Bratislava : Wolters Kluver, 2014. ISBN 978-80-8168-132-5.
 • MÁZIKOVÁ, K. a kol. 2013. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I. Bratislava : Iura Edition, 2013. ISBN 978-80-8078-567-3.
 • ŠLOSÁROVÁ, A. a kol. 2011. Účtovníctvo. Bratislava : Iura Edition, 2011. ISBN 978-80-8078-418-8.
 • ŠLOSÁROVÁ, A. 2014. Analýza účtovnej závierky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3800-8.
 • ŠLOSÁROVÁ, A. 2015. Analýza účtovnej závierky. Aktuálne problémy v oblasti účtovnej závierky podnikateľov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4068-
 • KOLEKTÍV AUTOROV. 2012. Vybrané kapitoly z účtovníctva podnikateľských subjektov II. Bratislava : EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3528-1.
 • TUMPACH, M. 2008: Manažérske a nákladové účtovníctvo. Bratislava: IURA EDITION, 2008. ISBN 978-80-8078-168-2.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko