Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Učtovníctvo a dane fyzických osôb - UDFO

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41631
Posledná úprava
24.02.2013
Zobrazené
1 674 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Povinnosť FO pri začatí podnikania
Podnikanie podľa obchodného zákonníka: súčasná činnosť, vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Podnikateľom je FO, ktorá má oprávnenie, rozhodnutie, iné osvedčenie na vykonávanie sústavnej podnikateľskej činnosti, inej samostatnej zárobkovej činnosti resp. prenájmu za účelom dosahovania zisku. 
Podnikateľ podľa Zákona o dani z príjmu: sú FO, ktoré dosahujú príjmy z rôznych podnikateľských aktivít a sú povinné ich zdaňovať podľa tohto zákona. Ide o osoby:
- Majú oprávnenie prevádzkovať živnosť podľa živnostenského zákona,
- Majú oprávnenie na vykonávanie činností podľa osobitných predpisov (napr. advokáti, audítori)
- Vykonávajú umeleckú činnosť alebo inú tvorivú na základe zákona o autorskom práve
- Športovcov, ktorí šport vykonávajú zárobkovo ako povolanie
- Osoby vykonávajúce nezávislé povolanie alebo činnosť, (napr. súdni znalci, tlmočníci)
...

2. Účtovníctvo ako nástroj na zníženie podnikateľského rizika
Účtovníctvo predstavuje uzavretý, vnútorne usporiadaný systém informácií v peňažnom vyjadrení o podnikateľskej činnosti a o výsledku tejto činnosti.
Základný cieľ účtovníctva je poskytnúť info o:
- Majetkovej situácii podnikateľa (ako je majetok ocenený, v akom majetku má viazané fin. prostriedky)
- Zdrojoch, z ktorých bol majetok obstaraný (o výške vlastných a cudzích zdrojoch a štruktúre)
- Finančnej situácii a ziskovosti podnikateľa (či je schopný včas hradiť svoje dlhy)
Podnikateľ na základe týchto info môže prijať rozhodnutia:
- Bežného charakteru, ako nákup materiálu, dopravných a dodacích podmienkach.
- S dlhodobým dosahom, ako je investovanie do novej podnikateľskej aktivity.
...

Kľúčové slová:

učtovníctvo

dane

fyzické osoby

jednoduché účtovníctvoObsah:
 • 1. Povinnosti fyzickej osoby pri začatí podnikania.
  2. Účtovníctvo ako nástroj na zníženie podnikateľského rizika.
  3. Súčasná právna úprava sústavy JÚ.
  4. Úlohy, osobitosti a zásady vedenia sústavy JÚ.
  5. Význam a druhy účtovných kníh a pomocných kníh pri vedení sústavy JÚ.
  6. Peňažný denník - obsah a zásady vedenia.
  7. Význam a súčasti účtovnej závierky v sústave JÚ.
  8. Postup prác pri zostavovaní účtovnej závierky v sústave JÚ.
  9. Forma a obsah výkazu o príjmoch a výdavkoch (Úč FO 1 - 01).
  10. Forma a obsah výkazu o majetku a záväzkoch (Úč FO 2 - 01).
  11. Peňažné prostriedky - oceňovanie a účtovanie v sústave JÚ.
  12. Zásoby - oceňovanie a účtovanie v sústave JÚ.
  13. Dlhodobý hmotný majetok - oceňovanie a účtovanie v sústave JÚ.
  14. Dlhodobý nehmotný majetok - oceňovanie a účtovanie v sústave JÚ.
  15. Odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku - postup výpočtu a ich účtovanie v sústave JÚ.
  16. Pohľadávky z obchodného styku - vymedzenie, oceňovanie a účtovanie v sústave JÚ.
  17. Záväzky z obchodného styku - vymedzenie, oceňovanie a účtovanie v sústave JÚ.
  18. Záväzky voči zamestnancom - vymedzenie a účtovanie v sústave JÚ.
  19. Dane ako predmet sústavy JÚ - charakteristika a základné konštrukčné náležitosti.
  20. Priame dane a nepriame dane a ich osobitosti.
  21. Daňová zaťaženosť a daňová optimalizácia - vymedzenie a možnosti riešenia pri uskutočňovaní podnikateľských aktivít.
  22. Súčasná daňová sústava Slovenskej republiky.
  23. Vplyv jednotlivých daní na rozhodovanie a aktivitu podnikateľov FO.
  24. Daň z príjmov fyzickej osoby - jej charakteristika a postup výpočtu.
  25. ČZD z príjmov zo závislej činnosti - analýza a postup výpočtu.
  26. ČZD z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmua z použitia diela a umeleckého výkonu - analýza a postup výpočtu.
  27. Možnosti uplatnenia výdavkov dosiahnutých z rôznych druhov príjmov podľa §6.
  28. Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov FO.
  29. Vyberanie a platenie dane z príjmov FO.
  30. Charakteristika a podmienky daňovej uznateľnosti výdavkov podľa zákona o dani z príjmov.
  31. Uplatňovanie výdavkov pri majetku, ktorý je vložený do obchodného majetku.
  32. Výdavky súvisiace s operatívnym prenájmom a ich účtovanie v sústave JÚ.
  33. Výdavky súvisiace s finančným prenájmom a ich účtovanie v sústave JÚ.
  34. Výdavky na cestovné náhrady podnikateľa FO a jeho zamestnancov.
  35. Súčasné možnosti uplatnenia výdavkov na spotrebované pohonné látky podľa zákona o dani z príjmov.
  36. Výdavky na stravovanie podnikateľa FO a jeho zamestnancov.
  37. Výdavky na osobnú potrebu podnikateľa FO.
  38. Daň z motorových vozidiel - analýza a postup výpočtu.
  39. Daň z nehnuteľností - analýza a postup výpočtu.
  40. Účtovné a daňové povinnosti podnikateľa FO pri zmene sústavy JÚ.
  41. Povinnosti podnikateľa pri skončení podnikania.

Zdroje:
 • Účtovníctvo a dane fyzických osôb, Anna Baštincová, Ján Solík, Miroslava Vašeková odporúčam kúpiť a prečítať sú v nej dobré príklady