Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Správne právo procesné 2

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
43 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41022
Posledná úprava
11.12.2012
Zobrazené
2 561 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Základné zásady daňového konania
Daňové konanie ako súhrn zákonných postupov správcu dane, v rámci ktorých sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov, je súčasťou správy daní.
Základné zásady DK sú upravené v zákone č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, §2.
Ide o poznatky a požiadavky, kt. uplatňovanie je dôležitou podmienkou úspešného priebehu DK. Patrí sem 8 zásad:
- Zásada zákonnosti: V DK sa správca dane spravuje predovšetkým zákonmi a inými VZPP, chránia sa záujmy štátu a obcí, dbá sa na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ostatných zúčastnených osôb.
Vyjadruje požiadavku, aby daňové orgány v konaní a pri vydaní rozhodnutia zachovali procesné aj hmotnoprávne predpisy.
- Zásada súčinnosti: Správca dane postupuje DK v úzkej súčinnosti s daňovými subjektmi a pri vyžadovaní plnenia ich povinností použije len také prostriedky, ktoré ich najmenej zaťažujú a umožňujú pritom správne vyrubiť a vybrať daň..
...

2. Daňová kontrola
Je dôležitý inštitút v rámci daňového konania. Pri jej výkone sa ustanovuje postup správcu dane aj práva a povinnosti daňového subjektu. Ňou zamestnanec správcu dane zisťuje / preveruje základ dane / iné skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, alebo vznik daňovej povinnosti. Vykonáva sa v rozsahu, kt. je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu. Je to aj kontrola oprávneností vrátenia dane / kontrola na účel zistenia oprávnenosti uplatneného nadmerného odpočtu...

3. Riadne opravné prostriedky v daňovom konaní
Daňové konanie - je súhrn zákonných postupov správcu dane , v rámci ktorých sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov , je súčasťou správy daní.
Opravné prostriedky: riadne a mimoriadne
Riadne:
Odvolanie
Proti určeniu dane správcom dane a proti a proti iným rozhodnutiam , pre ktoré je to zákonom stanovené , sa môže účastník konania odvolať, ak sa odvolania nevzdal písomne alebo ústne do zápisnice .Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice u správcu danie alebo orgánu , ktorého rozhodnutie je odvolaním napadnuté .Musí obsahovať:
-presné označenie prvostupňového orgánu
-presné označenie odvolávajúceho sa
-číslo konania ,prípadne číslo rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje
-uvedenie rozporu s právnymi predpismi, skutkovým stavom alebo inými dôvodmi , ktoré preukazujú nesprávnosť alebo nezákonnosť napadnutého rozhodnutia
-dôkazy k tvrdeniam uvedeným v odvolaní ,ak sa v odvolaní nenamieta len rozpor s právnymi predpismi
-navrhované zmeny alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia
...

Kľúčové slová:

zásady daňového konania

daňová kontrola

katastrálne konanie

územne konanie

stavebné konanie

colné konanie

kolaudačné konanie

prokurátorsky dozorObsah:
 • 1. Základné zásady daňového konania
  2. Daňová kontrola
  3. Riadne opravné prostriedky v daňovom konaní
  4. Mimoriadne opravné prostriedky v daňovom konaní
  5. Daňové exekučné konanie
  6. Colné konanie (podanie colného vyhlásenia, jeho prijatie, overovanie colného vyhlásenia)
  7. Náležitosti rozhodnutia v colnom konaní
  8. Zjednodušené postupy v colnom konaní
  9. Postup pred začatím priestupkového konania
  10. Začatie konania o priestupku
  11. Náhrada škody v konaní o priestupku
  12. Subjekty konania o priestupkoch
  13. Ústne pojednávanie o priestupku, zápisnica, úkony pre zabezpečenie priebehu a účelu konania
  14. Prerušenie a zastavenie konania o priestupkoch
  15. Rozhodnutie v konaní o priestupku, náležitosti, zmier
  16. Blokové a rozkazné konanie.
  17. Preskúmanie rozhodnutí o priestupkoch
  18. Výkon rozhodnutia podľa zákona o priestupkoch
  19. Správne súdnictvo – právna úprava , predmet súdneho prieskumu, príslušnosť v správnom súdnictve
  20. Konanie a rozhodovanie o žalobe proti rozhodnutiu a postupu orgánu verejnej správy v správnom súdnictve
  21. Konanie a rozhodovanie o opravnom prostriedku v správnom súdnictve
  22. Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy a konanie pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy v správnom súdnictve
  23. Právna úprava ochrany utajovaných skutočností.
  24. Postup pri bezpečnostnej previerke
  25. Správne konanie v zdravotníctve
  26. Živnostenské konanie
  27. Úprava postupu vybavovania sťažností
  28. Konanie o zhode
  29. Katastrálne konanie
  30. Územné konanie, priebeh konania
  31. Druhy rozhodnutí vydávaných v územnom konaní
  32. Stavebné konanie – orgány a príslušnosť, účastníci stavebného konania
  33. Ohlasovanie a povoľovanie stavieb
  34. Stavebné povolenie
  35. Kolaudačné konanie a konanie o zmene v užívaní stavby
  36. Konanie o odstránení stavieb a konanie o dodatočnom povolení stavby
  37. Vyvlastňovacie konanie
  38. Postupy v rámci výkonu správy matrík
  39. Postup vo veci zmeny mena a priezviska
  40. Dozor prokuratúry – súčasť vonkajšej kontroly verejnej správy
  41. Objekt prokurátorského dozoru
  42. Metódy prokurátorského dozoru
  43. Právne prostriedky prokurátorského dozoru
  44. Návrhové oprávnenia prokurátora v správnom súdnictve

Zdroje:
 • Ševčík, M. a kol.: Správne právo procesné, Eurounion 2009, Bratislava
 • Košičiarová, S.: Správny poriadok. Komentár, Heuréka 2004, Šamorín
 • Sobihard, J.: Správny poriadok. Komentár. 5. prepracované vydanie. IURA EDITION 2011, Bratislava
 • Potasch, P. – Hašanová, J.: Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. C. H. Beck 2012, Bratislava
 • Srebalová, M.: Príručka s príkladmi a úlohami zo správneho práva procesného. Praf UK 2006, Bratislava
 • Správny poriadok - zákon č. 71/1967
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko